عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: مروری بر نیازهای کارفرمایان بخش کشاورزی این مسئله را آشکار می‌سازد که آنان از دانش‌آموختگان کشاورزی انتظاردارند که خلاقیت، مهارت، تفکر انتقادی و توانایی سازگاری با تغییرات را داشته باشند. این دیدگاه در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بیشتر از هر گرایش دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. به منظور ارتقاء قابلیت‌های حرفه‌ای دانشجویان این رشته، درس کارآموزی به ارزش 2 واحدعملی در گروه‌های ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاهی ارائه می‌گردد. علی‌رغم، اهمیت کارآموزی در اشتغال‌پذیری دان ...

از آن رو که در حوزه‌ی فعالیت‌های سازمانی مهم‌ترین هدف حفظ رضایت مشتری، به عنوان عامل بقای سازمان می‌باشد، لذا هر فرد از سازمان موظف است همواره در راستای جلب رضایت مشتری از هر راه ممکن، تحت ضوابط و نظارت مدیریت واحد، ایفای نقش نماید. آشنایی با مبانی مدیریت ارتباط با مشتری، همواره این نکته را خاطر نشان می‌سازد که تا چه میزان، هزینه‌های گزافی که جهت تبلیغات سازمانی‌ پرداخته می‌شود، زمانی‌که صحبت از مشتری ناراضی و عواقب ناشی از تبلیغات منفی وی بر روی دیدگاه سایرین به میان می‌آید، ...

این پژوهش با هدف تعیین ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس عواطف در بین دانش‌آموزان دبیرستانی و رابطه آن با نشاط مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور یک گروه نمونه با حجم500 دانش‌آموز دوره اول دبیرستان(251 پسر و249 دختر) که در سال تحصیلی92-1391مشغول به تحصیل بوده‌اند، به شیوه نمونه‌برداری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و به مقیاس عواطف پاسخ دادند. نتایج نشان می‌دهد با حذف دو سوال به دلیل همبستگی منفی و ضعیف با کل مقیاس و بار عاملی کم، ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ برابر با 0 ...

در پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی 362 دانش‌آموز(172 پسر و190 دختر) به شیوه نمونه برداری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه 84 سوالی پاسخ دادند. نتایج حاصل از اعتباریابی نشان می‌دهد، ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ برابر با 923/0 است. تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش آبلیمین نشان می‌دهد، پرسشنامه مذکور از هشت عامل اصلی شناخت، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، رشد فردی، زندگی هدفمند، پذیرش خود، عاطفه، و تسلط برمحیط اشب ...

در اين پایان‌نامه، روشی برای بازشناسی برخط حروف مجزای دست‌نویس فارسی ارایه می‌شود. در روش پیشنهادی برای بازشناسی حروف مجزای دست‌نویس فارسی، از دانش مربوط به بدنه اصلی و ریزحرکات به‌طور همزمان استفاده شده‌است. در این تحقیق حروف مجزای دست‌نویس فارسی بر اساس تشابه بدنه اصلی در 18، و بر اساس تشابه ریزحرکات در 11 گروه، گروه‌بندی می‌شوند. برای مثال، سیستم برای حرف « »، بدنه اصلی « » و ریزحرکات « » را شناسایی می‌کند، اگر گروه شناسایی شده از بدنه اصلی و ریزحرکات همخوانی داشته باشند، ...