عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق شامل دو مرحله کلی( که بدنه تحقیق را تشکیل می‌دهد) و همچنین دو مرحله مکمل آن می‌باشد. در مرحله اول با توجه به تئوری انتشار امواج و با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در خصوص انتشار امواج ناشی از انفجار در خاک، الگوی بار مناسبی برای بارگذاری سازه های مدفون تحت اثر بار انفجار انتخاب گردیده است. در تعیین بار انفجار بر روی سازه مدفون، تاثیر فاصله و موقعیت انفجار نسبت به سازه و خصوصیات دینامیکی خاک مد نظر قرارگرفته و سپس در مرحله دوم مدل‌های شکل گرفته از هندسه سازه و محیط پیر ...

طرح بهینه سازه ها عبارت است از تعیین متغیرهای طراحی با روشی معین، به طوریکه مصالح مصرفی سازه حداقل و همزمان قیود طراحی ارضا شوند. بهینهسازیسازه‌هابراساسنظریهقابلیت اطمینان، با توجه به طبیعت تصادفی پارامترهای سازه‌ای از قبیل خواص مصالح، بارهای خارجی، ابعاد هندسی و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به کمک نظریه قابلیت اطمینان سیستم‌های سازه‌ای، می‌توان عدم قطعیت های ناشی از طبیعت آماری پارامتر‌های سازه‌ای را به صورت روابط ریاضی درآورد. متعاقبا، می توان ملاحظات ایمنی و عملکرد را ...

تجربیات گذشته نشان می دهد که خاک زیر پی بر روی رفتار دینامیکی سازه تاثیر می گذارد. پاسخ دینامیکی سازه حین لرزه های اعمالی, متغیری از نوع خاک زیر پی بوده, لذا بدون در نظر گرفتن تاثیر آن نمی توان تخمین واقع گرایانه ای از نیروهای اعمالی زلزله بر سازه داشت. همچنین پی بخشی از سازه است و در بازتوزیع نیروهای داخلی آن سهیم است. فرض انعطاف پذیر بودن پی ممکن است باعث افزایش نیروهای داخلی اعضای سازه ای نیز شود. لذا برای تحلیل دقیق تر پی و سازه لازم است اثر اندرکنش پی و سازه و خاک در نظر ...

در ‌زمینه‌های ‌مهندسی ‌ترکیب‌ خواص ناسازگاری همچون گرما، سایش و مقاومت در برابر خوردگی به علاوه سختی، قابلیت ماشین کاری، قابلیت جوشکاری و ... کاربرد‌های بسیاری می‌تواند داشته باشد،که این خواص ناسازگار در مواد با رفتار تابعی وجود دارد. در این مواد حجم دو ماده ترکیب شونده از یکی به دیگری به صورت تدریجی تغییر پیدا می‌کند. به این دلیل خواص آنها از جمله مدول الاستیسیته، ضریب انبساط حرارتی، ضریب هدایت حرارتی، ضریب پواسون، و ... دچار تغییرات تدریجی در درون جسم می‌شوند. شنا خته شده ...

یکی از عوامل مهمی که در طراحی سازه و همچنین رفتار سازه در برابر زلزله تاثیر دارد، نامنظمی در سازه است. نامنظمی به دو نوع نامنظمی در ارتفاع و نامنظمی در پلان تقسیم می شود. نامنظمی در ارتفاع از ناپیوستگی در جرم، سختی و مقاومت بوجود می آید. در این تحقیق رفتار لرزه ای و ضوابط آئین نامه ای سازه های نامنظم جرمی در ارتفاع بررسی شده است. برای این منظور قاب های 3 بعدی با سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی فولادی متوسط در نرم افزار ETABS مدل شده اند. نامنظمی جرمی با افزایش جرم یک یا چند طبقه ن ...

همانگونه که می‌دانیم در تحلیل خطی سازه‌ها فرض بر این است که مقدار نیرو با جابجایی متناسب بوده در نتیجه با استفاده از این فرض از طریق اصل جمع آثار قوا می‌توان ممان‌های خمشی نهایی و دیاگرام نیروها را بدست آورد. این فرضیه باعث سهولت بسیار زیادی در تحلیل و طراحی می‌شود. اما در حالت کلی، تحلیل خطی مخصوصاً در حالت‌های حدی بیش از حد رفتار واقعی سازه را ساده‌سازی می‌کند و برای بعضی انواع خاص، سازه درجه آزادی به قدری زیاد است که تحلیل خطی نمی‌تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد، برای ...

تحلیل دینامیکی افزایشی، یک تحلیل پارامتری لرزه ای برای بدست آوردن منحنی ظرفیت ساختمان تحت بارهای دینامیکی زلزله می باشد. در تحلیل دینامیکی افزایشی یک مجموعه زلزله به سازه وارد می شود. تحلیل دینامیکی افزایشی تصویری کامل از رفتار سازه از حالت الاستیک تا جاری شدن و ناپایداری سازه را تحت بارهای دینامیکی زلزله نمایش می دهد. اما حجم بالای عملیات و صرف وقت فراوان برای انجام این تحلیل، از مهم ترین عللی است که کاربران تمایلی به استفاده از آن برای تخمین ظرفیت سازه در بحث طراحی عملکردی ...

احتمال خرابی سازه ای که با استفاده از روش های معین طرح شده است بسیار بیشتر از سازه ای می باشد که در شرایط مشابه و به کمک روش های احتمالاتی با احتساب عدم قطعیت ها طراحی گردیده است. به عنوان نمونه می توان اتصال پای ستون در سازه ها را به عنوان یکی از مسائلی که با عدم قطعیت های فراوانی مواجه است را نام برد، وجود عدم قطعیت های مختلف در این اتصال علاوه بر تاثیر آن بر طراحی اتصال، نقشی مهم بر رفتار و ویژگی های دینامیکی سازه ها خواهند داشت. در این تحقیق به بررسی دو روش مرسوم در طراح ...

یکی از روش‌های موجود برای تحلیل دینامیکی سیستم‌ها روش آنالیز مودال می‌باشد. در سیستم‌های معمولی که میرایی به‌صورت متناسب در کل سیستم توزیع شده است و به عبارتی ماتریس میرایی به‌صورت ترکیبی از ماتریس جرم و سختی نوشته می‌شود مقادیر و بردارهای مشخصه به صورت کلاسیک (غیرمختلط) به‌دست خواهد آمد ولی در برخی حالات خاص به دلیل توزیع غیریکنواخت میرایی در سیستم، ماتریس میرایی متناسب نخواهد بود. در این حالات ماتریس میرایی را نمی‌توان به صورت ترکیبی از ماتریس‌های جرم و سختی نوشت که این امر ...