عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتارمتقابل بر افزایش تمایزیافتگی و خودکارآمدی مشاوران انجام پذیرفت. نمونه پژوهش شامل، 28 نفر از مشاوران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 89-90 بودند (21 زن و 7 مرد) که پایین ترین نمرات را در پرسشنامه تمایزیافتگی کسب نمودند. فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه بین میانگین نمرات تمایزیافتگی مشاورانی که در گروه آموزش تحلیل رفتارمتقابل شرکت کردند و مشاورانی که در این گروه شرکت نکردند تفاوت معنی داری وجود دارد. ر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش انعطاف‌پذیری شناختی زنان، عملکرد خانواده و کاهش رفتارهای کنترل‌گرایانه همسر در زنان دارای اختلافات زناشویی بود. روش این مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری متشکل از کلیه‌ی زنان دارای اختلافات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره سطح شهر و سازمان بهزیستی شهرستان شهرکرد درنیمه اول سال 93 بودند. از بین این افراد نمونه‌ای به حجم 40 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی‌ه ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایتمندی زناشویی و سبک‌های فرزندپروری است. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان بین 40-25 ساله دارای مشکلات زناشویی و صاحب فرزند بین 10-4 ساله، مراجعه‌کننده به مرکز مشاور? ازدواج و خانواده شهر یزد در تابستان 1393 است که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، از میان مادران داوطلب که واجد شرایط تعیین شده بودند، تعداد 30 نفر از آنا ...

معلمان انگلیسی به عنوان زبان خارجی همواره تحت تاثیر خود ارزیابی و در نتیجه باور به حس خودکارآمدی بالا و یا پایین قرار داشته اند. از این رو، حس خودکارآمدی معلمان در دهه های اخیر به موضوع قابل بحثی تبدیل شده است. یکی از عوامل موثر در حس خودکارآمدی تشویق های اجتماعی است. مفهوم نوازش در تحلیل رفتار متقابل چهارچوبی در اختیار ما می گذارد که به واسطه ی آن می توان تشویق های اجتماعی معلمان را بررسی نمود. این تحقیق کوششی است در راستای بررسی تاثیر دریافت، قبول، و درخواست کردن نوازش بر ...

هدف پژوهش عبارت است از بررسی اثر بخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیر منطقی زنان متاهل. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از زنان متاهل دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 88-87 که مشغول به تحصیل هستند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. فرضیه های اصلی بر اساس هدف پژوهش تعیین شد و از 10فرضیه اصلی دو فرضیه توجه مضطربانه و کمال گرایی بر باورهای غیر منطقی موثر بوده و 8 فرضیه فرعی دیگر اثر بخش نبوده است . ...