عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی، شناسایی بخشهای کلیدی می باشد. بنابراین در بلندمدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخشهای کلیدی و مهم اقتصاد است. یکی از کاربردهای اصلی جدول داده - ستانده، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین و درنهایت شناسایی بخش های کلیدی می باشد. نتایج مطالعات پیشین، مبتنی بر این است که برآوردهای انجام شده در زمینه الگوی داده - ستانده، اکثرا به صورت برآورد نقطه ای می باشد. با توجه به خطای موجود در این برآوردها و همچنین محدودیت در دقت ر ...