عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 401

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله آزمون‌های مربوط به تحلیل آماری رمزهای قطعه‌ای متقارن توضیح داده شده است . برخلاف رمزهای دنباله‌ای، مجموعه استانداردی بین آزمون‌های آماری رمزهای قطعه‌ای وجود ندارد آزمون‌های تصادفی بودن قطعات و زیرقطعات ، اثر بهمنی، همبستگی خطی بین ورودی و خروجی یا زیرقطعه‌های از ورودی و خروجی و اثر آن در آزمونهای آماری بررسی شده است . علاوه بر آن اثر آزمونهای آماری در مورد استفاده از مودهای مختلف رمز قطعه‌ای نیز تحلیل گردیده است . ...

تحلیل رگرسیونی کلاسیک بر پایه مدل نرمال استوار است. در بسیاری از کاربردهای آماری، داده های حاصل از آزمایش ها یا مشاهدات نرمال نیستند و با تبدیل های مختلف نیز به آسمانی نرمال نمی شوند. در این مورد استفاده از رگرسیون نرمال پایه، موجب نادرستی نتیجه گیری ها خواهد شد. برای جلوگیری از این مشکل، می توان تحلیل رگرسیونی را تحت مدل های مختلف گسترش داد. یکی از مدل های پرمصرف در کاربردهای مهندسی، صنایع، علوم زیستی و ... مدل گاوسی وارون است که برای متغیرهای تصادفی مثبت مناسب است. در این ط ...

روش های مختلفی برای برآورد تبخیر-تعرق در مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی گوناگون ابداع گردیده اند و در هر کدام با در نظر گرفتن ویژگی های محیطی به یک یا چند عامل خاص توجه شده است. تجزیه و تحلیل آماری تبخیر و تعرق پتانسیل حاصله از این روش ها برای ایستگاه مورد مطالعه می تواند کمک موثری در اجرای طرح های آبیاری و برآورد آب مورد نیاز گیاهان و تخمین بیلان ابی و سایر مطالعات کشاورزی باشد. روش تشت تبخیر به عنوان یک روش ساده و مناسب در برآورد تبخیر تعرق پتانسیل می باشد. در این مطالعه ر ...

یکی از ویژگیهای اقلیمی بارز در استان خوزستان، پدیده ی شرجی بوده وعلیرغم اثرات نامطلوب بر شهروندان خوزستانی، کمتر موردتوجه و بررسی قرار گرفته است. لذا به منظور بررسی این پدیده، دادههای آماری ده ایستگاه سینوپتیک در استان خوزستان شامل میانگین دمای روزانه و رطوبت نسبی در طول سالهای (2008-1994) جمعآوری گردید. تعداد روزهای شرجی بر اساس شاخص، استخراجگردید. دوره تداوم امواج شرجی نیز به تفکیک هر ایستگاه استخراج و در جدول مربوطه ثبت گردید. بر این اساس، ایستگاهسینوپتیک ماهشهر با 965 روز ...
نمایه ها:
شرجی | 

حدود 25% درصد از مساحت کشور ایران به دلیل قرار گرفتن برروی کمربند خشک و بیابانی جهان، در زمره اراضی بیابانی و شنزار قرار دارد منطقه سیستان با مساحتی بالغ بر 15000 کیلومتر مربع در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده و ویژگیهای اقلیمی و طبیعی ان بیانگر حاکمیت شرایط بیابانی دراین منطقه است این منطقه با توجه به وجود پرفشارهای شمال و کم فشارهای جنوب و ایجاد بادهای 120 روزه در معرض سیستم های گرد و غباری می باشد در سالهای اخیر خشکسالی و به تبعیت از آن کاهش آب رودخانه هیرمند و خ ...

در این رساله، تشبیه و انواع آن به شیوه ی آماری بررسی شده است؛ همه موارد مشابه نیز منظور شده است تا بسامد هریک از انواع تشبیه دقیقا مشخص گردد. شیوه کار چنین بوده که 466 غزل دیوان شمس را اساس کار قرار داده و همه تشبیهات آنها را استخراج نموده ایم. سپس هر نوع از تشبیهات را طبقه بندی کرده و در جای خود قرارداده ایم.بعنوان مثال : عالم مانند کوه طور است؛ تشبیهی است که بطور همزمان در جدول های گوناگون قرار می گیرد: تشبیه مفرد به مفرد، تشبیه محسوس به محسوس و تشبیه مرسل. ...

چکیده ندارد.

"پیمایش " عبارت از جمع‌آوری اطلاعات که با طرح و نقشه به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش‌بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها، صورت می‌پذیرد. برخی از مراحل آن عبارتند از: -1 پرسش آغازین -2 گفتگو با افراد صاحبنظر و مطالعات اکتشافی -3 طرح نظری مساله تحقیق -4 ساختن مدل تحلیلی -5 طراحی فنون و روشهای مورد نیاز تحقیق -6 نمونه‌گیری -7 جمع‌آوری اطلاعات -8 پرداخت داده‌ها -9 تجزیه و تحلیل آماری - 10 نگارش نتایج هر پرسشنامه باید دارای یک معرفینامه می‌باشد، تا ...

چکیده ندارد.