عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انجام پژوهش های کاربردی برای بهبود و توسعه خدمات بهداشتی درمانی ضروری است . از آنجایی که می بایست کارکنان اجرایی توانایی حل مسائل و انجام پژوهش را دارا باشند ، هدف این تحقیق با هدف نیاز سنجی کارکنان بهداشتی درمانی به روش تحقیق انجام شد . در این پژوهش کیفی ، چهار گروه کاردانان ، کارشناسان ، پرستاران و پزشکان عمومی شاغل در سازمان های بهداشتی درمانی در بحث گروهی شرکت کردند. یافته ها نشان داد که کارکنان ، پژوهش های کاربردی را برای پیشرفت خدمات و حل مسائل سازمانی ضروری می دانست ...

؛اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارد که آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است. منابع انسانی پایه اصل پروت ملتها را تشکیل می دهد،؛ بنابراین نقش تعلیم و تربیت، به عنوان یکی از راه های تشکیل سرمایه انسانی، از دیرباز مورد توجه بوده است. در شرایط متحول امروز جهان، اساسی ترین عامل تعیین کننده پیشرفت و توسعه جامعه، مساله چگونگی برخورداری از اطلاعات، دانش، پژوهش وضعیت نیروی انسانی کارآمد است. امروزه جهان در معرض تغییرات شد ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بررسی روند تغییرات تکنولوژی در کشورهای جهان نشان می دهد کشورهای پیشرفته با سرمایه گذاری فراوان و فعالیت زیاد در زمینه انواع فناوری های نو از جمله نرم افزار، که تفاوت های گو.ناگون نسبت به سایر فناوری ها دارد بدنبال حفظ موقعت و بطور خلاصه گسترش توسعه یافتگی خود هستند. عدم نیاز به مرحله ساخت تجهیزات و راه اندالزی خط تولید یا امکان همکاری از راه دور و وسایل کار ارزان و در دسترس نمونه هایی از این تفاوت هاست.لذا داشتن یک صنعت نرم افزار قدرتمند و پویا مزیتی رقابتی برای کشورها محسوب ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
فیزیک | 
صنعت | 

در این نوشتار، انتخاب یا تدوین الگوی تحول فناوری با توجه به شرایط موجود ایران مورد بررسی قرارمی گیرد. برای این منظور ابتدا الگوهای بین المللی تحول فناوری نظیر الگوی مخترعان، الگوی خطی و الگوی تقاضا محور وعوامل مقوم و شریط بروز و تحقق آنها مورد بررسی و ارزیابی قرارا می گیرد. پس از آن مزایای نسبی محیطی مورد مطالعه واقع می شود تاتناسب هر یک از الگوهای مذکور با اوضاع و احوال کشور مشخص شود. حاصل بررسی و مطالعه مذکورآن است که اولاً هیچیک از الگوهای شناخته شده منطبق بر شرایط کشور ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.