عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه‌های اخیر عرضه‌ی‌ نیروی کار تحصیل‌کرده به بازار کار افزایش یافته است که باعث پدیدار شدن تحصیلات بیش‌از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه به حالتی اطلاق می‌شود که، افراد نسبت به نیاز‌ شغل‌هایشان از تحصیلات بیشتری برخوردار هستند. در نقطه‌ی مقابل آن تحصیلات کمتر از اندازه وجود دارد که افراد تحصیلاتی کمتر از نیاز‌های شغل‌هایشان خواهند داشت. تحصیلات کمتر از اندازه و بیش از اندازه، بالقوه پدیده‌ای هزینه‌بر برای اقتصاد محسوب می‌شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می‌ ...

این پژوهش به منظور بررسی تحصیلات مادران در بهبود شاخصهای باروری و اشتغال، بهداشت و تغذیه و موفقیت تحصیلی دختران سال پنجم ابتدایی‌شان در سطح آموزش و پرورش مشهد انجام شده است و هدف آن تعیین ضریب همبستگی و ارتباط بین تحصیلات و هر یک از شاخصهای فوق می‌باشد و بدین منظور پنج فرضیه زیر مطرح شدند: -1 بین میزان تحصیلات مادر و باروری رابطه منفی وجود دارد. -2 بین میزان تحصیلات و اشتغال مادر رابطه مثبت وجود دارد. -3 بین میزان تحصیلات مادر و موفقیت تحصیلی فرزند رابطه مثبت وجود دارد. -4 می ...

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت خانوادگی و میزان تحصیلات زندانیان مرد زندان کرمانشاه و ارتباط آن با نگرش آنان نسبت به سوادآموزی و آموزشهای حرفه‌ای در زندان مرکزی شهر کرمانشاه سال 76-77 انجام گرفته است ضمن مطرح نمودن این سوال که آیا وضعیت خانوادگی و تحصیلی زندانیان مرد زندان کرمانشاه با نگرش آنان نسبت هب سوادآموزی و آموزشهای حرفه‌ای در زندان ارتباط دارد؟ فرضیات بکار رفته در پژوهش عبارتند از: -1 وضعیت خانوادگی زندانیان با نگرش آنان نسبت به سوادآموزی و آموزشهای حرفه‌ای ارتباط دار ...

تأمین و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری یکی از اهداف مهم اقتصادی است که به کمک بازارهای مالی بخصوص بازار سرمایه قابل حصول است. ازاین‌رو شناخت بازار سرمایه و سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت آن می‌تواند در ایجاد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشورها موثر باشد. یکی از متغیرهای مهم در ارتباط با بازار سرمایه، متغیر مشارکت در این بازارهاست. درواقع باوجود اهمیت بازار سرمایه در اغلب کشورهای درحال‌توسعه بخصوص ایران، نرخ مشارکت افراد در این بازارها بسیار پایین است. یکی از گام‌های اولیه ...

این پژوهش رابطه تحصيلات، سن و جنسيت با انواع شيوه بيان تقاضا و پاسخ به آن را مورد بررسي قرار داد و با توجه به فرضيه‌هاي پژوهش، هركدام از اين رابطه‌ها با انجام آزمونهاي مختلف در نرم‌افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. اين مطالعه در يك بيمارستان اجرا گرديد كه حجم نمونه به روش تصادفي طبقه‌اي 100 نفر بود. روش تحقیق این پژوهش میدانی است و ابزار پژوهش پرسشنامه است. به ‌منظور گردآوري داده‌ها پرسشنامه‌اي طراحي شد كه استفاده از انواع درخواست، پاسخ به درخواست و ادب را اندازه‌گيري م ...

"تاثیر آموزش زوجین بر باروری کارگران و فرهنگیان شهر نیشابور" باروری یکی از عوامل اساسی در تغییر و تحول جمعیت می‌باشد. اهمیت این موضوع به قدری است که عمدتا" در مسئله رشد جمعیت تنها عاملی که بیش از همه تاکید می‌شود، باروری می‌باشد. اغلب صاحبنظران جمعیت بر این عقیده‌اند که یکی از عوامل مهم موثر با باروری افراد، میزان تحصیلات زوجین به خصوص تحصیلات زنان می‌باشد. به طور کلی عقیده مشترک این است که آموزش زوجین سبب نوپذیری بیشتر آنها را باعث می‌شود، از سوی دیگر آنها به وسیله آموزش ، ب ...
نمایه ها:
کارگر | 
فرهنگ | 
آموزش | 

فزونی ورود دختران به دانشگاه و به تبع آن افزایش سطح تحصیلات زنان نسبت به همسرانشان در خانواده پدیده ای است که در سالهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عده ای از آن به عنوان عاملی مثبت، جهت حفظ تعادل بین سرمایه مادی وفرهنگی خانواده یاد می کنند و برخی نیز آن را بر هم زننده تعادل ساختار سنتی خانواده و پایین آوردن سرور( شوهر) از جایگاه همیشگی خویش می دانند. از این روتحقیق حاضر به بررسی پیامدهای راهیابی نگرش های ناشی از افزایش تحصیلات دختران، به خانواده سنتی می پردازد. برای د ...

هدف از انجام این پژوهش مدل یابی روابط ساختاری رهبری تراز پنج ، تحصیلات با رضایت شغلی ، با توجه به نقش واسطه ای جو سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان شرکت صنعتی ایران خودرو بودند که دوره های آموزش ضمن خدمت را در سال 90 در مرکز آموزش این شرکت گذارنده بودند.حجم نمونه 402 نفر بود ،که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه به دست آمد. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد.ابزار پژوهش پرسشنامه های رهبری تراز پنج (چم آسمانی، 138) پرسشنامه جو سازمانی محقق ساخته (جعفری،1391) و پرسشنا ...

دراین تحقیق که بمنظور مقایسه مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد آن درزمین تغییر و نوآوری در مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران انجام شده از روش تحقیق علمی مقایسه‌ای استفاده گردیده‌است . متغیرهای پنج فرضیه در زمینه‌های زیر ازطریق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته‌است :-1 قدرت تشخیص و حل مسئله مدیر -2 بکارگیری روش آزادمنشانه در مدیریت -3 قدرت ایجاد زمینه تغییر و نوآوری -4 آگاهی و وسعت دید مدیر -5 مهارت در بکارگیری منابع توسط مدیر پرسشنامه این تحقیق دارای 35 سوال است . سوالات آن پنج ...