عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی با هدف مطالعه‌ی رابطه‌ی تحصیلات با اخلاق شهروندی و مولفه‌های تشکیل دهنده آن در شهر رشت به انجام رسیده است. روش مطالعه پیمایشی و تکنیک مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. رویکردهای نظری مختلفی برای درک فرآیند تاریخی شهروندی، مفهوم شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت شهروندی، وظایف و تکالیف اجتماعی مرتبط با شهروندی مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آنها چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. مولفه‌های اصلی اخلاق شهروندی در پژوهش حاضر، حقوق شهروندی، مشار ...

زبان داراي جنبه‌هاي زيستي و رواني فراوانی است. تحول آن را به شكل امروزي، بايد در بافتي گسترده‌تر، يعني با توجه به عوامل دروني (زيستي و رواني) و عوامل بيروني (ارتباطي و محيطي) مطالعه كرد. در ميان عوامل مؤثر در پيدايش و تحول زبان، نقش عوامل اجتماعي برجسته‌تر به نظر مي‌رسد.در این میان بازیل برنشتاین جامعه شناس انگلیسی نظریه ای را ارائه کرد که به نظریه شکست آموزشی معروف شد. در این نظریه اوبراي اولين بار مطرح می کند كه در شرايط مساوي و با بهره هوشي مساوي، افراد طبقات بالاتر جامعه ...

چکیده: این تحقیق ، برسی درباره اختلالات دیکته نویسی در دانش آموزان منطقه ی 6 تهران و تاثیر تحصیلات والدین بر این موضوع می باشد که با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساز و به روش آماری – توصیفی با استفاده از نرم افزار spssانجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، کلیه ی دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی در منطقه ی 6 تهران می باشد.فرضیات اصلی تحقیق که نشان می داد تحصیلات والدین می تواند بر اختلالات دیکته نویسی تاثیر داشته باشد ، اثبات شده ؛ علاوه بر آن باید ذکر کرد که تحصیلات مادر با ا ...
نمایه ها:

این پژوهش به بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثر بر آن می پردازد. جامعه آماری زنان بین 20-55 سال شهر کرمانشاه می باشند که از این تعداد 335 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. هدف از انجام این پژوهش توصیفی - تبیینی بررسی میزان آگاهی زنان شهر کرمانشاه از حقوق و تکالیف شهروندی و تاثیر عوامل سن، تحصیلات، تاهل، شغل پاسخگویان و شغل همسر و مذهب بر این آگاهی می باشد هدف بعدی بررسی "نگرش جنسیتی" زنان شهر کرمانشاه نسبت به حقوق و تکالیف شهرون ...

یکی از معضلات اساسی که در طی چند دهه اخیر و با روی آوردن تدریجی جوامع به سمت زندگی به سبک مدرن گریبان گیر جوامع بشری شده است پدیده ای استرس می باشد. باصنعتی شدن جهان این پدیده اهمیت ویژه ای یافته و به طور گسترده و فزاینده ای سلامت شاغلین را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا این پژوهش با هدف بررسی استرس شغلی مدیران مدارس شهرستان اندیمشک با در نظر گرفتن ویژگی های جمعیت شناختی انجام شد. با توجه به هدف پژوهش از روش توصیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس مقاطع سه گانه ( اب ...
نمایه ها:
جنسیت | 
سابقه | 

پژوهش حاضر به منظور«شناسایی ویژگی های جمعیتی زنان ساکن شهرک پردیس » در جامعه آماری کلیه زنان ساکن شهرک پردیس صورت گرفته است .و نمونه ما 370 نفر است که به روش نمونه گیری اتفاقی گزینش شده اند. روش پژوهش توصیفی تبینی می باشد، لذا با تکنیک پیمایش وابزار پرسشنامه که 38 سوال را در برمی گیرد،ویژگی های جمعیتی زنان ساکن شهرک پردیس مورد بررسی قرار گرفته است که این بررسی4 هدف اصلی دارد که شامل : 1- بررسی میزان باروری زنان منطقه ، تعداد فرزندان ،نوع جنس فرزندان،عمر خانواده،سن ازدواج،سن ه ...

این پژوهش با تاکید بر زنانه شدن مهاجرت، به مطالعه وضعیت زنان مهاجر در نقاط شهری شهرستان مشهد و عوامل موثر بر آن می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی روند میزان مهاجرت زنان با تمرکز بر مهاجرت آنها به نقاط شهری شهرستان مشهد است. به همین دلیل با به کارگیری داده‌ها و جداول سرشماری و همچنین داده‌های 2 درصد سرشماری که برای سال 1385 در اختیار بود وضعیت مهاجرت زنان مهاجر را مورد مطالعه قرار دادیم. جامعه آماری در این مطالعه کلیه زنان مهاجر به شهر مشهد طی سالهای 1385-1365 می‌باشد که ...

توجه به مدیریت استعداد در سازمان و تاثیر آن بر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان می تواند سازمان را در عملیاتی شدن مدیریت استعداد در سازمان یاری رساند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان در معاونت بهداشتی استان گیلان بود. مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی-مقطعی می باشد که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، علی می باشد. جامعه آماری کارکنان معاونت بهداشتی استان گیلان می باشد. مطالعه بر روی 362 نفر از کارکنان معاونت بهداشتی و شبکه های ب ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین دو متغیر دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت است.برای این منظور از داده های کارگاههای بزرگ صنعتی در فعالیتهای 22 گنه در طول سالهای 84-1373 استفاده شده است. در ابتدا به وسیله آزمون علیت گرنجر، رابطه علی- معلولی بین دو متغیر در صنایع مختلف بررسی گردید و سپس باتوجه به رابطه کشف شده (بهره وری علت دستمزد شناخته شد)، با رگرس کردن متغیر وابسته(دستمزد)بر متغیرهای مستقل(بهره وری، تحصیلات،جنسیت،مهارت و...)از روش داده های پانلی و با استفاده از الگ ...