عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهداف پژوهش: نقش تبليغات محيطي (تبليغات بدنه اتوبوس هاي درون شهري) بر ترغيب مخاطب به خريد كالا در منطقه 14 تهران. روش پژوهش: در اين تحقيق از روش نمونه گیری خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. جامعه آماري در اين پژوهش، ساكنين منطقه 14 شهرداري شهر تهران است که تعداد آنها 483432 نفر است. محتواي اصلي: توجه به مخاطبان به عنوان كساني كه بايد پيام را مورد پذيرش قرار دهند و واكنش مورد نظر مبلغ كه همان خريد كالا است را انجام دهند، اهميت مي يابد. ارائه فكر، انديشه، هنجار، ارزش، ك ...

درعلم اقتصاد، مصرف شامل دو گروه عمده خوراکی ها و غیرخوراکی هاست و مهمترین عامل تعیین کننده آن درآمد است به گونه ای که هر چه درآمد بیشتر باشد مصرف بیشتر خواهد بود و بر عکس. ولی از نظر اسلام باید اعتقادات و باورهای دینی و سطح فکری و فرهنگی آحاد جامعه را نیز از عوامل تعیین کننده مصرف دانست. خدای بزرگ همه چیز ها را برای انسان آفرید و او را به استفاده درست از انواع نعمت ها امر می کند ولی از آنجایی که انسان ظلوما و جهول است اصولی را برای او در نظر گرفته است و از او خواسته است که در ...

امروزه استفاده از رسانه یک امر طبیعی است چرا که رسانه ها بخش مهمی از زمان و مکان را در زندگی روزمره ما اشغال کرده اند . تاثیر رسانه در زندگی را در نقش فرایند هویت سازی ، لذت بخشی و ساختمند شدن زندگی روزمره می توان دید . رسانه ها در کنار آن واقعیتی که وجود دارد یک واقعیت نمادین برای ما می سازند و برای تسهیل در دسترسی به مخاطب ، مخاطبان خود را بر مبنای سبک زندگی طبقه بندی می کنند .رسانه ها موجب تغییر سلیقه و در نهایت تغییر الگوی مصرف می شوند . رسانه ها از جمله ماهواره می توانند ...

با استیلای فرهنگ مدرنیته بر جوامع غربی، فضای فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... این جوامع، به ناگاه دستخوش تغییرات بسیار گسترده ای گردید. جامعه خدا محور و آخرت گرا تبدیل به جامعه ای انسان محور و دنیاگرا گشت، وحی الهی که تا دیروز منبع شناخت و داوری معرفت بود، جای خود را به عقل بشری داد و حتی مفاهیم اخلاقی نیز از این تغییرات گسترده بی نصیب نماند و ضمن نسبی شدن مفاهیم اخلاقی، ملاک اخلاقی بودن یک رفتار، هماهنگی آن با احساسات انسانی و برآورده نمودن نیازهای دنیوی انسان گردید. در ای ...

امروزه به مدد جهانی شدن ارتباطات، سریال‌های ماهواره‌ای مخاطبان خود را در ورای مرزها یافته اند و به ارائه الگوها و سبک‌های زندگی متفاوت به مخاطبان فراملی می‌پردازند. پژوهش حاضر سعی در شناخت و تبیین نحوه‌ی مواجه‌ی مخاطبان با سبک‌های زندگی ارائه شده در سریال‌های ماهواره‌ای دارد. بدین منظور 24 نفر از جوانان ساکن تهران که مخاطب سریال‌های ماهواره‌ای شبکه GEM بودند، با استعانت از روش پژوهش کیفی «مردم‌نگاری» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سبک زند ...

یکی از راه‌های ماندگاری در عرصه‌ی رقابت، توجه به مفاهیمی است که هنوز در ادبیات مدیریت به آن توجه کافی نشده و از منظر رقبا مخفی مانده است. حضور سایر مشتریان از مفاهیمی است که به اندازه‌ی کافی به آن پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حضور سایر مشتریان بر تجربه‌ی خدمت مشتریان رستوران‌های لوکس شهر اصفهان است. حضور سایر مشتریان از طریق مشابهت، ظاهر فیزیکی و رفتار مناسب سنجیده می‌شود. ابعاد تجربه‌ی خدمت در این پژوهش، کیفیت ادراک‌شده‌ی خدمت، تمایل به تجربه‌ی خدمت، اجتنا ...