عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل مولفه های اصلی، شیوه مفیدی برای خلاصه سازی داده ها است. این شیوه با پیدا کردن مجموعه جدیدی از متغیرها که ناوابسته و کوچکتر از مجموعه اولیه متغیرها است، به کاهش بعد مجموعه داده های اولیه می پردازد در حالی که بیشترین اطلاعات مجموعه داده ها حفظ می شود. تجزیه مقدار منفرد، روشی در جبر ماتریس ها است که ماتریس های مستطیلی را به سه ماتریس جداگانه تجزیه می کند. این نوع تجزیه در تحلیل چند متغیره کاربردهای فراوانی دارد. استفاده از تجزیه مقدار منفردِ ماتریس داده ها روشی برای محاسب ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی، مولفه های تمایزیافتگی و عملکرد جنسی بر رضایت زناشویی زنان بود. بدین منظور از کلیه دانشجویان زن متأهل، که در زمان انجام پژوهش (سال تحصیلی 91-92) دردانشگاه تهران در حال تحصیل بودند تعداد 502 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (1982)، مقیاس دلبستگی بزرگسال هازن و شیور (1987) و پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) روزن و همکاران (2000) و پرسشنامه تم ...

همه‌ی فرهنگ‌های بشری روابط خویشاوندی را در زبانشان بازتاب می‌دهند و به خویشاوندان مختلف بر‌چسب‌های مختلف می‌زنند. اما فرهنگ‌های مختلف، در این مورد، به شیوه‌های مختلفی عمل می‌کنند. به رغم تفاوت‌های ظاهری موجود، نظام خویشاوندی در زیرساخت، در همه‌ی فرهنگ‌ها، نظامی صوری است و خصلتی ریاضی‌گونه دارد. چگونگی مقوله‌بندی روابط خویشاوندی در زبان فرهنگ‌های مختلف به صورت نظامی که ذکر آن رفت، از دیر باز، مورد توجه پژوهشگران انسان‌شناسی و زبان‌شناسی قرار گرفته‌است. در بررسی‌هایی که به مطال ...

کارآفرینی فرهنگی به معنای مدیریت روندها و فرایندهای تولید و عرضه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری است به گونه ای که نوآورانه به احیا و آفرینش ارزش فرهنگی بپردازد . هدف این تحقیق شناسایی مولفه های موثر بر آموزش کارآفرینی فرهنگی در دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان است . روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن کل دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 233 نفر است . نمونه آماری دانشجویانی هستد که تمام یا بخش عمده فرایند آموزشی را طی کرده بودند که تعداد آنها ...

هدف از این تحقیق تحلیل مولفه های تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. در این تحقیق از روش تحقیق ترکیبی (میکس متد) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 361 نفر از اعضای هیات علمی (361=N) شاغل به تدریس در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، تربیت مدرس و شیراز بودند که از این تعداد 186 نفر (186=n) به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که در نهایت 166پرسشنامه بازگشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع آوری داده ها در این تحقیق در قالب چ ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درمان شناختی – رفتاری چند مولفه‌ای بر علایم بی خوابی، باورهای ناکارآمد خواب، خودکارآمدی خواب و شاخص‌های شش گانه خواب است. جامعه آماری کارکنان روزکار شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند. نمونه پژوهش 45 نفر از کارکنان مبتلا به بی خوابی بود که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در گروه آزمایش، پلاسیبو و لیست انتظار گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل جدول گزارش خواب مقیاس باورها و نگرش-های ناکارآمد خواب، مقیاس بی خوابی اتنس و مقیاس خودکارآمدی ادرا ...

هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت موجود و مطلوب بکارگیری مولفه های رهبری خدمتگزار در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد. مدل نظری تحقیق، مدل پترسون در زمینه ی رهبری خدمتگزار می باشد. جامعه ی آماری تحقیق کارشناسان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، شامل 330 نفر می باشد و از این جامعه، تعداد 178 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مور ...

هدف ازاین تحقیق« تعیین حد مولفه های تعهد سازمانی و مقایسه ی انها در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه دولتی و آزاد شهر دامغان»بود.نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان وبه روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 186 نفر از جامعه آماری تعیین گردید. ابزارتحقیق، پرسشنامه استاندارد 24 سوالی تعهد سازمانی آلن و می یر بود که بر اساس تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر طراحی شده بود، اعتبارآن نیز توسط کارشناسان سنجیده شدوپایایی آن طبق محاسبه آلفاکرانباخ(83%) انجام گردید. همچنین جهت دستیابی به ه ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان استفاده از مولفه های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی استان فارس و ارائه الگوی مناسب بود. در این تحقیق از روش تحقیق آمیخته طرح اکتشافی استفاده شد. در واقع این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. بخش کیفی: از آنجا که مولفه های چابکی در سازمانهای مختلف با هم تفاوت دارد بخش کیفی برای این هدف است تا به ارائه الگوی مناسب و شناسایی مولفه های چابکی سازمانی در دانشگاه ها بپردازد. در قسمت کیفی روش انجام پژوهش نظریه برخاسته از داده ها بود. بر طبق ا ...