عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مقایسه‌ای تاکید مربیان دوره‌های مدرنیسم و پست‌مدرنیسم نسبت به آموزش‌های فنّی و حرفه‌ای بود. به این منظور چهار سوال کلی زیر مطرح شد. 1- دیدگاه مربیان مدرنیسم نسبت به نظام آموزش فنّی و حرفه‌ای (هدف ها، محتوا، روش‌های آموزش و تدریس و شیوه‌های ارزشیابی) چیست؟ 2- دیدگاه مربیان پست‌مدرنیسم نسبت به نظام آموزش فنّی و حرفه‌ای (هدف ها، محتوا، روش‌های آموزش و تدریس و شیوه‌های ارزشیابی) چیست؟ 3- وجوه اشتراک دیدگاه مربیان مدرنیسم و دیدگاه مربیان پست‌مدرنیسم نسبت ...

هدف اصلي انجام پژوهش مقايسه اضطراب امتحان و ویژگی‌های شخصیتی در افراد عادي و افراد داراي سندرم روده تحريك پذير است. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان ترم اول و دوم دانشگاه های شهر تهران بودند كه از اين تعداد 129 نفر پسر و 271 دختر با روش نمونه برداري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون، پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي پنج عاملي نئو و پرسشنامه 20 سوالی محقق ساخته سندرم روده تحريك پذير است. براي بررسي فرضیه های پژوهش و تحليل نتايج حاصل از پرسشنام ...

با توجه به اهمیت روز افزون آموزش علوم تجربی و تأثیر انکار ناپذیر آن در رشد علم و فناوری، همة کشورها تلاش می‌کنند تا در نظام‌های آموزشی خود تجدید نظر نموده و آخرین تغییرات را در برنامه درسی علوم تجربی، مطابق با آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی اعمال نمایند. هدف از این پژوهش مقایسه مفاهیم وشیوه‌های آموزشی علوم تجربی دوره پیش دبستان در کشورهای ایران، ژاپن، انگلستان است که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای بر اساس روش جرج بردی استفاد ...

پژوهش حاضر که از نوع روش تحقیق علی – مقایسه ای یا پس رویدادی بود با هدف مقایسه مهارت های حرکتی کودکان ناشنوا و عادی شهر تهران انجام شد. در این تحقیق 40 دختر ناشنوا و 40 دختر عادی 10 تا 7 ساله که در پایه اول تا چهارم ابتدایی سال تحصیلی 1392-1391 مشغول به تحصیل بودند، به روش تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای سنجش مهارت حرکتی آزمودنی ها از پرسشنامه ازورتسکی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان داد که در دو حیطه ی حرکات ظریف و ظریف - تعادلی و همچنین مهارت حر ...

در بخش اول این تحقیق نسبت به مطالعه، بررسی و مقایسه میزان حذف مولکول‌های رنگ اریوکروم سیانین آر از محلول‌ آبی توسط کربن فعال و کربن نانو لوله چند دیواره اقدام و اثر شرایط مختلف آزمایشگاهی نظیر pH محلول، ابعاد ذرات جاذب کربن فعال، اثر دما، اثر مقادیر کربن فعال و کربن نانو لوله چند دیواره، غلظت اولیه رنگ، قدرت یونی و اثر زمان هم زدن بر روی سینتیک - ترمودینامیک فرایند حذف و روی میزان حذف رنگ به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis اقدام شد. اثر پارامتر‌های مختلف بر حذف بررسی و بهینه ...

هدف این پژوهش، بررسی تفاوت ابعاد روان‌شناختی نگرش کارکنان نسبت به متغیرهای سازمانی، تعهد سازمانی و تعارض کار-خانواده با توجه به الگوهای مکانی و زمانی کار بوده است. بدین منظور دو پژوهش انجام گرفت که پژوهش اول با هدف بررسی نقش الگوهای مکانی در منطقه‌ی دو عملیات انتقال گاز و پژوهش دوم با هدف بررسی نقش الگوهای زمانی کار در شرکت پلی‌اکریل ایران انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش اول شامل کلیه‌ی کارکنان منطقه‌ی دو عملیات انتقال گاز در سال 1389 و جامعه‌ی آماری پژوهش دوم کلیه‌ی کارکنا ...

با درنظر گرفتن مسائل و مشکلاتی که معلمان ترجمه در حوزه ارزشیابی کیفی ترجمه با آن روبه رو می شوند و همچنین تاثیر مهم آن بر آموزش ترجمه، محقق این تحقیق را بر مبنای بررسی مقایسه ای دو روش ارزشیابی ترجمه، روش تحلیلی مبتنی بر خطا و روش کلی نگر در ترجمه متون مطبوعاتی انجام داده است. نقش ترجمه به دلیل آن که ابزاری مناسب در برقراری ارتباط میان مردم با زبان های متفاوت می باشد، برجسته تر گشته ، چرا که ارتباطات به موضوعی مهم در تحقیق بدل شده است. اما مسئله اساسی که حوزه ارزشیابی ترج ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه بهزیستی روان‌شناختی بین کارمندان متاهل، مطلقه، بیوه و مجرد اداره های دولتی شهرستان کرج بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ی کارکنان اداره‌های دولتی شهر کرج در سال 1387 بودند که از میان کارمندان این اداره‌ها به نسبت میزان افراد مطلقه و بیوه موجود در آن‌ها (مجموع 120 نفر)، تعداد 120 نفر از افراد عادی (مجرد و متأهل) نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که در نهایت تعداد 240 نفر از آنها به ابزار پژوهش پاسخ دادند. برای اندازه-گیری بهزیستی ر ...

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز به افزایش سرعت ساخت و ساز و همچنین بالا بردن کیفیت و مقاومت سازه ها در برابر زلزله و قرار گرفتن ایران بر روی یکی از فعال ترین کمربند های زلزله ما را ملزم می کند که در روش های ساخت و ساز سنتی تحولاتی صورت دهیم و رو به ساخت و ساز صنعتی و سبک سازی بیاوریم در این پایان نامه بر روی رفتار یکی از سازه های پیش ساخته با عنوان پانل های ساندویچی کار شده و با استفاده از نرم افزار ANSYS مورد مدلسازی و تحلیل های مودال و استاتیکی غیر خطی و دینامیکی خط ...