عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1213

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یادگیری‌های مسأله محور دانش‌آموز نقش فعالی در تعیین نتایج یادگیری به ویژه در موقعیت‌های عملی دارد. هدف از انجام این پژوهش ارائه رهنمودهایی برای بهبود برنامه درسی علوم دوره ابتدایی از طریق بررسی میزان توجه به فرایند حل مسأله در کتاب‏های علوم این دوره می‌باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب‌های علوم دوره ابتدایی با استفاده از روش تحلیل محتوا و از حیث توجه به حل مسأله مورد تحلیل قرار گرفته است. موارد مورد نظر در این تحلیل محتوا، میزان توجه تمرین‌های مختلف کتاب‌های علوم دوره ابتدا ...

شعر نصرت رحمانی آینه‌ی اجتماعی است که شاعر در آن زیست می‌کند. وی در اشعارش به روایت رویدادهای اجتماعی می‌پردازد و علیه ناهنجاری‌های جامعه قیام می‌کند. نگارنده در این رساله کوشیده است به تحلیل جامعه‌شناختی اشعار قبل از انقلاب نصرت رحمانی بر اساس نظریه‌ی بازتاب و آرای هانری زالامانسکی بپردازد. بر اساس این نظریه، آن چه در نقد آثار ادبی اهمیت دارد، شناخت محتوای آن‌ها مبتنی بر دیدگاه‌های جامعه‌شناختی است. اصل بحث در پژوهش نیز درک و تحلیل مضامین اجتماعی بازتاب یافته در اشعار نصرت ر ...

اين پژوهش با هدف بررسي ميزان برخورداري كتاب‌هاي درسي دوره ابتدايي از مؤلفه‌هاي دموكراسي صورت پذيرفته است. بدين منظور با استفاده از نمونه‌گيري غير پيدايشي كتاب‌هاي تعليمات اجتماعي سوم، چهارم و پنجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. اين پژوهش به روش تحليل محتواي مفهومي كه گونه‌اي از تحليل محتواي كمي است انجام شد. بر طبق اين روش ابتدا بر اساس نظريه‌هاي موجود در علوم سياسي مؤلفه‌هاي دموكراسي شناسايي شدند كه عبارتند از: آزادي، برابري، مشاركت و همكاري اجتماعي، مسئوليت‌پذيري، قانون‌گرايي، ...

در اين پژوهش نحوه «بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ايران» در چارچوب نظريه برجسته‌سازي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور، آن دسته از اخبار روزنامه‌هاي اطلاعات، كيهان و جمهوري اسلامي كه در فاصله زماني سالهاي 1358 تا 1388 در ارتباط با افغانستان منتشر شده‌اند با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده و منظم (سري زماني) انتخاب شدند و سپس به روش «تحليل محتوا» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. برخي از نتايج پژوهش به اختصار چنين است: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه بين روزنا ...

تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی محتوای کتاب فارسی(بخوانیم و بنویسیم) پایه ی چهارم ابتدایی براساس عوامل خلاقیت گیلفورد انجام شد. روش تحقیق تحلیل محتوا کتاب برحسب عوامل خلاقیت گیلفورد(حافظه شناختی، تفکرهمگرا، واگرا و ارزشیاب) وجامعه آماری کل محتوای کتاب فارسی(بخوانیم و بنویسیم) که شامل محتوا، فعالیت ها، تمرین ها و تصاویر در سال تحصیلی 90-89 می باشد. ابزارگردآوری داده های این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به طبقات الگوی خلاقیت گیلفورد می باشد که روایی آن با اخذ نظرات اسا ...

هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت نیازهای آموزشی کودکان کار است و تعیین اولویت های آموزشی که به برنامه ریزان درسی کمک می کند تا در طراحی متون درسی برای برنامه های سوادآموزی اقدام کنند. برای انجام این پژوهش 1000 کودک کاربی سواد 10 تا 18 ساله ایرانی و افغانی بی سوادجنوب شهر تهران در سال 91 به عنوان جامعه انتخاب شدند و با استفاده از جدول نمونه گیری تصادفی مورگان، 278 نفر به عنوان حجم گروه نمونه تعیین شد. در بخش دوم پژوهش(تحلیل موضوعی محتوا کتاب های دوره سوادآموزی سال1390) به دلیل محد ...

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای بخش ورزشی روزنامه های سراسری پرشمارگان کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شدند. جامعه آماری این پژوهش، آرشیو سال 1391 شمارگان ده روزنامه سراسری پرشمارگان کشور بودند. برای نمونه گیری از روش چند مرحله‌ای تصادفی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از برگه کدگذاری، که با توجه به دستورالعمل کدگذاری توسط محقق ساخته شده بود، استفاده گردید. برای تعیین ضریب پایایی از آزمون ...

خط‌مشی و آئین نامه از جمله ابزار تعیین کننده سطح ارائه خدمات و دسترسی به منابع می باشد. هدف این پژوهش آگاهی از مولفه‌های موجود درخط‌مشی مدون بخش خطی و بررسی میزان اهمیت بیان هریک از مولفه‌ها از دید مسئولین بخش است. روش انچام پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی و روش پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی است. با استفاده از تحلیل محتوا، مولفه‌های 6 خط مشی مدون بخش خطی کتابخانه های کشور شناسایی شد. سپس دیدگاه 39 مسئول بخش خطی در رابطه با ضرورت حضور هر یک از مولفه‌ها در خط مشی، با استفاده از پرسش ...

هدف پژوهش «تحلیل محتوای کتابهای ریاضی دوره اول ابتدایی بر اساس مولفه‌های شهروند حرفه‌ای» می‌باشد. نوع پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری کتابهای ریاضی دوره اول ابتدایی شامل (اول، دوم و سوم) دبستان می‌باشد روش نمونه‌گیری هدفمند است ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 25 سوالی در مقیاس لیکرت می‌باشد که با توجه به ادبیات و پیشینه‌های پژوهش تدوین شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که هر 5 مولفه یادگیری مادام‌العمر، اعتماد به نفس، احترام به اعتقادات و ...