عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 187

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق بر اساس اطلاعات اقلیم‌شناسی پنج ایستگاه آبعلی، دوشان‌تپه، شمال تهران، کرج، مهرآباد طی یک دوره آماری 15 ساله (1999-1985) انجام شده است. به همین منظور به بررسی فراوانی بادهای بیش از 20 نات و همچنین بررسی روابط میان عناصر اقلیمی چون حداکثر دما، حداقل دما، دمای روزانه، دمای نقطه شبنم، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، فشار و دمای خاک هم بعنوان پارامتر فرعی در نحوه عملکرد باد مورد بررسی قرار گرفته است. و متدولوژی این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار آماری spss و بدست آوردن ضرایب هم ...

به منظور کاهش خسارات تگرگ در مناطق آسیب پذیر در قالب طرح تحقیقاتی مطالعه ای صورت گرفت. در این طرح با تعیین تعداد روزهای همراه با پدیده تگرگ در ماهها و فصول مختلف سال به کمک روشهای گوناگون آماری انتخاب شده به بررسی مدل آماری آن در سطح کشور پرداخته شد. این مقاله حاصل مطالعات انجام یافته بر روی آمار و اطلاعات 119 ایستگاه سینوپتیک است که برای نخستین بار با استفاده از روشهای استاندارد آماری، فراوانی رخداد پدیده تگرگ در سطح استانهای کشور را مورد شناسایی قرار داده است. تحلیلها بر رو ...

چکیده ندارد.

مشارکت جوانان و نوجوانان که به معنی روند درگیر ساختن آنان در تعیین سرنوشت خود و احساس مسئولیت نسبت به این سرنوشت بیان شده، امروزه در سطح جامعه و مجامع علمی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که از آن به عنوان هدف و وسیله توسعه نام می برند. برای تحقق این امر، شناخت عوامل موثر بر میزان مشارکت جوانان و نوجوانان لازم و ضروری است. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روشهای تحلیلی توصیفی با تأکید بر بررسی عوامل مکانی ـ فضایی (میزان بهره مندی از خدمات، محل سکونت، فاصله تا مرکز ...
 
تحلیل محتوا یکی از روش های غیر واکنشی (Non-reactive) و غیر مداخله ای (Unobtusive) است. چون اسناد مشاهده کردنی و متون تحلیلی قبلاً ثبت و ضبط شده اند. بنابر این تحلیل محتوا هم روشی برای تحلیل داده هاست و هم روش مشاهده اسناد. در این مقاله آثار آنتوان چخوف با استفاده از تکنیک فوق و آنالیز آماری با تکیه بر ایده های جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفت. 90 اثر چخوف به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از میان مجموعه آثار وی انتخاب شدند. از مجموع 4 فرضیه اصلی تحقیق 3 فرضیه توانستند از آ ...

به منظور استفاده مطلوب از نتایج تجزیه نمونه های اکتشافی، باید از درجه اعتمادی که می توان به آنها داشت آگاه بود. به این منظور باید کیفیت نتایج تجزیه نمونه ها کنترل و خطاهای آن تحلیل شود. کنترل خطاها براساس تجزیه نمونه های تکراری است. رهیافت تامسون - هاوارد با برقراری یک رابطه خطی بین خطای تصادفی و عیار می تواند خطاهای تصادفی را بررسی کند اما این روش فرض می کند که هیچگونه خطای سیستماتیکی در داده های جفت نمونه وجود ندارد. مدل خطی رگرسیون مرسوم نیز تمام خطاها را به یکی از دو مجمو ...

به منظور شناخت قابلیتها و پتانسیلهای بالقوه دریاچه ارومیه‏‎‎‏، کیفیت شیمیایی و فیزیکی آب آن، در فصل بهار و پائیز، در نقاط و اعماق مختلف بررسی گردید. تجزیه و تحلیل آماری که بر اساس آزمون ‏‎t‎‏، ‏‎T2‎‏ هتلینگ و تجزیه تابع تشخیص انجام یافت، تایید نمود که آب دریاچه ارومیه در بهار از نظر غلظت نمک ناهمگن بوده، ولی در پائیز آب دریاچه از نظر غلظت در سطح و در عمق روی هم رفته همگن بوده و این امر گویای انتقال جرم مابین مناطق مذکور است، که می تواند عامل بسیاری از تحولات مختلف جنبی از دید ...

در این نوشته زیر بنای فکری و جنبه های عملی قانون برادفورد تشریح شده است. تفاوت مقوله بندی سنتی با مجموعه های نامعین لطفی زاده شرح داده شده، اندیشه های کارل پیرسون در باره مسئله بنیادی علم آورده شده ، به داده های پرت از دید بارنت و لوئیس پرداخته شده وبا تکیه بر این موارد، گزارشی از یک بررسی که در دانشگاه لویزیانا در پیوند با انتخاب مجلات شیمی توسط اعضای هیات علمی و مقایسه آن با آی اس ای انجام شد، ارایه گردیده و نتیجه گرفته شده است که مجموعه های برادفورد نیز نامعین هستند و سر ...