عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 108

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی «ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه چهارم تکمیلی مقیاس‌های هوشی وکسلر کودکان در دانش‌آموزان ارامنه» پرداخته شده و سوال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که آیا مقیاس‌های وکسلر کودکان نسخه چهارم تکمیلی در دانش‌آموزان ارامنه، از ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب برخوردار است یا خیر؟پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات روش‌شناختی با تأکید بر روان-سنجی قرار می‌گیرد که در تحقیق حاضر، علاوه بر روایی ملاکی از نوع همزمان، به محاسبه ضرایب اعتبار به منظور بررسی تجانس درونی و ضریب ثبات مدنظر قرار ...

به منظور بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه ی تیپ شخصیتی B و A بورتنر، در چارچوب نظریه ی سوال- پاسخ، سوال های این پرسشنامه با استفاده از یک نمونه ی 200 نفری از کارمندان آموزش و پرورش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرض‌های نظریه‌ی سوال - پاسخ و قابل قبول بودن نسبی آن ها با روش‌ها و ابزارهای موجود، در ادامه پارامترهای سوال ها با استفاده از مدل مقیاس رتبه‌ای که به وسیله ی نرم افزار PARSCALE4 قابل اجرا است، گزارش شده اند. این مدل که از بسط مدل پاسخ مدر ...

امروزه تاخیر در فرزندآوری در میان زوجین یکی از مهمترین مشکلاتی است که در جامعه رواج پیدا کرده است. هدف از این رساله تبیین دیدگاه‌های زنان دارای تاخیر در فرزندآوری و کشف زوایای پنهان این پدیده و به دنبال آن طراحی و روان‌ سنجی‌ پرسشنامه بررسی علل تاخیر در فرزندآوری می‌باشد. مطالعه حاضر در 3 مرحله انجام گرفت. در مرحله اول محقق با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی از نوع قراردادی، از طریق مصاحبه انفرادی با 23 زن متاهل بالای سی سال که تجربه تاخیر در فرزندآوری را داشتند، به تبیین دی ...

پژوهش حاضر به بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی و رابطه آن با بهزیستی روان شناختی در پرستاران بیمارستان دولتی شهر قم می پردازد. بدین منظور از پرستاران بیمارستان‌های شهر قم که درسال90 مشغول به کار بودند، تعداد 360 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای برای گروه نمونه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی(8D- AQOL)35 سوالی و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف18 سوالی، داده‌ها جمع آوری گردید که در نهایت اعتبار کلی پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی 88/0 بدست آمد. جهت ...

در این پژوهش اعتبار، روایی و هنجاریابی آزمون جو اجتماعی – عاطفی مدرسه بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 450 نفر از طریق نمونه برداری طبقه‌ای انتخاب و به سیاهه جو اجتماعی – عاطفی مدرسه پاسخ دادند . سیاهه مذکور، شامل 45 سوال بود که یک سوال به علت داشتن بار عاملی ضعیف از کل پرسشنامه حذف شد، 2سوال هم به علت تکراری بودن، قبل از تجزیه و تحلیل، کنار گذاشته شدند، در نتیجه پرسشنامه 42 سوالی شده و ضریب آلفای کرونباخ 0/887 به دست آمد. بررسی روایی سازه از طریق تحلیل مولفه‌های اصلی نشا ...

سفر حج، عظیم‌ترین و ارزشمندترین سفر مسلمانان است. این سفر علاوه بر آن‌که سفری ظاهری است که مسافر به قصد انجام اعمال عبادی دیار خود را ترک می‌کند تا راهی سرزمین حج شود؛ سفری درونی، آیینی و معنوی است که مسافر با ترک تعلقات خود درخود سفر می‌کند، به رشد روحی و معنوی دست می‌یابد. در تذکره الاولیاء، که زندگی تعدادی از اولیای خدا در آن جمع آمده است، به سفر حج این بزرگان نیز اشاره شده است. بررسی و تحلیل روان‌شناسانه‌ی این سفرها و تأثیر هریک از مراحل سفر، بر ارتقای معنوی این بزرگان بر ...

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استانداردسازی و بررسی اهمیت پرسشنامه شخصیتی بزرگسالان آیزنک و رابطه آن با اضطراب در بین دانشجویان شهر کرمان می باشد. به منظور اجرای پژوهش نمونه ای به حجم 453 نفر (246 نفر زن و 217 نفر مرد ) به روش مرحله ای انتخاب و پرسشنامه 90 سوالی آیزنک بر روی آنها اجرا گردید. در این پژوهش سعی شد وجود سه عامل برون گرایی – درون گرایی، روان نژندی، روان پریشی و دروغ سنجی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که ضریب آلفای کرونباخ 75/0 است و در نتیجه پژوهش از ...

در پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی 362 دانش‌آموز(172 پسر و190 دختر) به شیوه نمونه برداری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه 84 سوالی پاسخ دادند. نتایج حاصل از اعتباریابی نشان می‌دهد، ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ برابر با 923/0 است. تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش آبلیمین نشان می‌دهد، پرسشنامه مذکور از هشت عامل اصلی شناخت، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، رشد فردی، زندگی هدفمند، پذیرش خود، عاطفه، و تسلط برمحیط اشب ...

سوءرفتار نسبت به سالمندان توسط اعضای خانواده یکی از مشکلات بهداشتی واجتماعی جهانی، و اساساً مشکلی پنهان، به شمار می آید؛ زیرا موانعی نظیر فقدان تعریفی واضح و روشن از مفهوم سوءرفتار و فقدان ابزارهای مناسب جهت بررسی آن، شناسایی سوءرفتار را در این گروه آسیب پذیر با مشکل مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی پرسشنامه ای اختصاصی و متناسب با معیارهای فرهنگی جامعه ایرانی جهت بررسی سوءرفتار با سالمندان در خانواده انجام شده است. مطالعه حاضر در3 مرحله انجام گرفت. در مرح ...