عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظورارزیابی برخی صفات کمی و برآورد پارامترهای ژنتیکی و تعیین چگونگی کنترل ژنتیکی این صفات در گندم پاییزه با تاکید بر عملکرد و اجزای عملکرد از طرح تلاقی دای آلل با 8 والد استفاده گردید . والدها و دورگهای ‏‎F1‎‏ حاصل از تلاقی آنها بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند . برای تعیین قابلیت های ترکیب پذیری عمومی و خصوصی از تجزیه و تحلیل دای آلل روش 2 مدل ‏‎I‎‏ گریفینگ و برای برآورد پارامترهای ژنتیکی از مدل جینکز و همین استفاده گردید . واریانس‌ها ...

روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع علی-قیاسی بوده جامعه آماری مورد تحلیل سیب زمینی کاران شهرستان اردبیل روش نمونه گیری طبقه بندی -تصادفی می باشد و برای تعیین نمونه از فرمول کوکران و برای جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق از دو روش میدانی واسنادی سود برده شد. ابزار جمع آوری اطاعات میدانی پرسشنامه می باشد . آزمونهای آماری به کار گرفته شده برای تجزیه و تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون ، آزمونهای مقایسه میانگین به طریق ‏‎LAD‎‏ آزمون تی و رگرسیون می باشد .بین ارتباط سیب زمینی کا ...

با استفاده از اطلاعات بافت سطحی خاک ، میزان نفوذ پذیری و شیب پلی گون ها ، نقشه گروههای هیدرولوژیکی خاک و همچنین با استفاده از نقشه های کاربری اراضی و گروههای هیدرولوژیکی ، نقشه ‏‎CN‎‏ منطقه تهیه گردید . با پردازش رایانه ای و عملیات آماری ، اطلاعات و آمار هواشناسی ایستگاههای مورد استفاده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. عمق رواناب و حجم سیلاب زیر حوضه های 9 گانه با دوره بازگشتهای مختلف از روش ‏‎SCS‎‏ واستدلالی محاسبه شده که روش استدلالی به علت بزرگ بودن حوضه کاربرد خوبی نداشت. ب ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مختلفی که بر تعداد روزهای عرضه نیروی کار غیر کشاورزی و خارج از مزرعه (کار در مزرعه دیگران) سرپرست و همسر خانواده روستایی در شهرستان قوچان تاثیر می گذارد صورت پذیرفت . اندازه نمونه 300 خانوار بود که با ساتفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند . اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری گردید و برای تحلیل از روش رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد . نتایج نشان داد که سطح دستمزد و سابقه کار غیر کشاورزی فرد و همسر ...

امروزه قابل استفاده بودن فسفر خاک برای گیاه معمولا بر اساس تعیین کمیت فسفر استخراج شده به وسیله عصاره گیاههای شیمیایی ارزیابی می شود . اهداف این تحقیق عبارت بود از تعیین روابط شدت - کمیت جذب فسفر دربرخی خاکهای آهکی استان اصفهان و مقایسه شاخصهای شدت ، کمیت و ظرفیت بافری در پیش بینی جذب فسفر به وسیله گیاه . بدین منظور از خاک سطحی 11 نقطه مختلف استان اصفهان که دارای گستره ای از خصوصیات موثر بر جذب فسفر بودند نمونه برداری انجام گرفت . سپس در نمونه های فرعی فسفر محلول در کلسیم کلر ...

در این تحقیق برآورد مقاومت جریان غیریکنواخت دررودخانه شنی گاماسیاب واقع در غرب ایران بررسی می شود . نتایج نشان می دهد که کاربرد تئوری مرزی منتهی به ملاحظات جالب توجهی می شود . قوانین لگاریتمی و سهمی به ترتیب بخوبی بر داده های نواحی داخلی و خارجی برازش می شوند . اعتبار این قوانین امکان برآورد مناسب سرعت مالشی را که درتخمین مقاومت جریان حیاتی است فراهم می سازد . همچنین سرعت مالشی از طریق یک روش کلی معادله سنت-ونانت یک روش موضعی و روش مشخصات لایه مرزی برآورد می شود . مقایسه چهار ...

روش شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک مدل رگرسیون غیرخطی یکی از روشهای مطرح برای تحلیل و طراحی سازه ها می باشد که علاوه بر سرعت بسیار بالا دارای دقت کافی می باشند . با توجه به خصوصیت قابل توجه روشهای شبکه عصبی کاربرد آنها در مسایل فنی و مهندسی توصیه می شود . این شبکه ها قادرند یادبگیرند و از راه یادگیری دانش لازم برای برخورد مناسب با یک پدیده را جمع آوری نمایند و ازآن دانش بهره ببرند . همچنین شبکه های عصبی مصنوعی با پردازش روی داده های تجربی دانش یا قانون نهفته درورای داده ها ...

مدلهای شبیه سازی سیستم آبهای زیرزمینی به ویژه مدلهای عددی یک وسیله مناسب جهت مطالعه و مدیریت منابع آب زیرزمینی می باشند . یکی از مراحل مهم ساخت اینگونه مدلها مرحله کالیبراسیون یا واسنجی می باشد . درواقع قابلیت استفاده از یک مدل بستگی تام به صحت مرحله کالیبراسیون دارد . هدف کالیبراسیون پیداکردن مقدار بهینه ای از پارامترهای ورودی به مدل می باشد که به ازای آنها به مدل بیشترین تطابق بین مشاهدات و محاسبات بدست آید . روش مرسوم جهت پیداکردن مقادیر بهینه پارامترهای مذکور همان روش سنت ...