عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 258

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعات در ادامه مطالعات خاک‌شناسی اجمالی استان آذربایجان‌شرقی بمنظور تعیین خصوصیات خاکها و تشخیص استعداد اراضی و تهیه نقشه 50000:1 خاکهای استان برنامه‌ریزی می‌شود. در این مطالعات با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی واحدهای اراضی تفکیک و ضمن کنترل صحرایی و با حفر و تشریح حداقل دو پروفیل در هر هزار هکتار و تجزیه نمونه‌های خاک سریهای خاک تعیین و نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی و همچنین گزارش فنی مربوطه تهیه خواهد شد. ...

مطالعه حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه های مربوطه درمزرعه یکصدهکتاری دکتر نخجوانی با اشل 1:500 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی انجام میگیرد.بانتیجه گیری ازتجزیه های خاک و ترسیم منحنی های مربوطه وشناخت دقیق وضع حاصلخیزی خاک برنامه ها واولویتهای تحقیقاتی درزمینه تغذیه گیاهی مشخص خواهدشد. ...

به منظور بررسی وضعیت رطوبت خاک و بعد از نزولات آسمانی و تغییرات آن در اثر تبخیر و تعرق در اعماب مختلف خاک ، مطالعاتی بر روی 3 حلقه پروفیل در ایستگاه از طریق تهیه نمونه خاکهای لازم در زمانهای مشخص صورت خواهد گرفت . کلیه پارامترهای هواشناسی مورد نیاز در ارتباط با این طرح اندازه گیری و ثبت خواهد شد.ظت خاک و آبخیزداری ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاه صدهکتاری دکترنخجوانی بااشل 1/5000 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی نقشه های مربوطه تهیه خواهدشد. ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاههای خرکه - گریزه - قاملو- دوسرو دامپروری سنندج بترتیب درسطوحی معادل 65 235 -،140،270 هکتاربااشل 1:5000 براساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی انجام میگیرد. ...

بمنظوربررسی وضعیت رطوبت خاک بعدازنزولات آسمانی وتغییرات آن دراثرتبخیروتعرق در اعماق مختلف خاک ،مطالعاتی برروی 3 حلقه پروفیل درایستگاه ازطریق تهیه نمونه خاکهای لازم درزمانهای مشخص صورت خواهدگرفت .کلیه پارامترهای هزاشناسی موردنیاز درارتباط بااین طرح‌اندازه گیری و ثبت خواهدشد. ...

یک قطعه آزمایش 3 تکرار هرتکرار شامل 4 مقدارازت (N90 N60 N30 N0) در 2 نوع کشت گندم (کشت گندم به تنهائی و کشت گندم مخلوط با یونجه یکساله ) پیاده می گردد قبل‌از توزیع تیمارهای کودی ازهرتکرار و سطح قطغه آزمایشی نمونه خاک تهیه و تجزیه خاک روتین صورت می گیرد.گندم از واریته اینیا بمیزان 120 کیلوگرم درهکتار و یونجه یک ساله بمیزان 20 کیلوگرم درهکتار کشت می شود.اندازه کرت 20 مترمربع و برداشت گندم ازهرکرت درسطح 10 مترمربع صورت می گیرد.درطی دوره رشدبازدیدها مکرر جهت ثبت اثرات تیمارهای کو ...

درسال جاری عملیات مربوط به این طرح شامل تهیه نمونه های خاک ازاراضی برنجکاری مازندران وانجام تجزیه های مختلف شیمیائی درآزمایشگاه بمنظور تعیین میزان پتاسیم خاکهای مزبور می باشد.درسال‌های آتی باتوجه به نتایج حاصله درامسال مناطق مختلف بر حسب میزان پتاسیم دسته بندی شده و آزمایشات مربوط به تعیین میزان پتاسیم لازم در آنها اجرا خواهدشد. ...

به منظوربررسی وضعیت رطوبت خاک بعدازنزولات آسمانی وتغییرات آن دراثرتبخیروتعرق لازم است که این تغییرات دراعماق مختلفه تاعمق 1/5 متری حداکثربعدازهربارندگی ویا ذوب برف موردمطالعه قرارگیرددراین طرح 24 تا48 ساعت پس ازبارندگی باتوجه به بافت خاک نمونه برداری در Control section بافواصل 10 سانتی متری ازمبداسطح خاک انجام ودرصدوزنی رطوبت خاک تعیین میگرددهمچنین میزان درجه حرارت خاک وهواومیزان بارندگی دقیقااندازه گیری خواهدشدبدین ترتیب نقشه رژیم ورطوبتی وحرارتی خاک که برحسب خاک که برحسب خا ...