عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیان کمی کیفیت خاک برای مطالعه تأثیر راهکارهای مدیریتی و عملیات کشاورزی بر تغییرات مکانی- زمانی کیفیت خاک درون یک مزرعه امری ضروری است. در این پژوهش، تغییرات عملکرد محصول و رابطه آن با تغییرات مکانی- زمانی کیفیت خاک از جنبه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تحت تأثیر دو مدیریت پساب و آب چاه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین امکان استفاده از تئوری مجموعه‌ها و مدلسازی فازی جهت بیان کمی عدم قطعیت ذاتی مفهوم کیفیت خاک نیز مورد سنجش قرار گرفت. برای این منظور آزمایشی به وسعت 5 هکتار از م ...

این تحقیق به‌منظور تعیین رابطه درصد پوشش گیاه Artemisia spp با خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه تفتان استان سیستان و بلوچستان انجام‌شد. پس از تعیین مساحت منطقه، شیب، جهت و ارتفاع، محدوده‌ای وسیع جهت نمونه‌برداری و تعیین درصد‌پوشش مشخص گردید. با‌توجه به این‌که در این مراتع گونه‌های مختلف درمنه رویش داشته که گاهی تشکیل تیپ می‌دهد و در جایی دیگر به‌عنوان گونه همراه به‌شمار می‌آید، بنابر‌این، محدوده‌های جداگانه‌ای با‌توجه به وسعت منطقه جدا شد و نمونه برداری صورت‌گرفت. نمونه برداری به ...

تبخیر و تعرق مرجع یکی از پارامترهای مهم در مدیریت آبیاری گیاهان است و معمولا بر مبنای داده های هواشناسی چند ساله و با استفاده از مدل ها برآورد می شود. اهمیت زیاد این پارامتر در مسائل آبیاری، لزوم استفاده از روش های جدید داده کاوی را نشان می دهد. در این پژوهش امکان برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل های ترکیبی رگرسیون چندگانه و تحلیل مولفه های اصلی (MLR-PCA) و مدل شبکه عصبی مصنوعی و گاماتست (ANN-GT) بررسی شد. به این منظور از داده های هواشناسی روزانه سال های 2005-1991 ا ...

در این پایان‌نامه، مدلی یکپارچه و جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق معرفی می‌شود. مدل ارزیابی عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای بر اساس ترکیب روش‌های کارت امتیازی متوازن (BSC)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (NDEA) است. همچنین برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع برق مدل جدیدی بر اساس ترکیب روش‌های تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) پیشنهاد می‌شود. گام اول ارزیابی عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای بر مبنای طرا ...

شبکه‌های اقتضائی سیار به سبب ذات پویا، نبود زیرساخت، وجود کانال‌های بی‌سیم، پیش فرض همکاری بین گره‌ها و...، مستعد آسیب‌پذیری‌های امنیتی بسیاری می‌باشند. طی دهه‌ی اخیر پژوهشگران کوشیده‌اند نقایص امنیتی شبکه‌های اقتضائی سیار را با ارائه‌ی راهکارهای گوناگونی برطرف سازند، پیرو این هدف پژوهش‌های بی‌شماری در حیطه‌ های مختلف انجام گرفته یا در حال انجام است. از جمله می‌توان به پژوهش‌ در زمینه‌های: پروتکل‌های امن، مدیریت کلید، مدیریت اعتماد، سیستم‌های تشخیص نفوذ و... اشاره کرد. سیستم‌ ...

بررسي تنوع ژنتیکی زردآلو، موجب افزايش شناخت نسبت به اين گیاه شده و امكان انتخاب ژنوتیپ-هاي مرغوب‌تر را براي توسعه كشت و كار فراهم مي‌نماید. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 26 رقم و ژنوتیپ زردآلوی موجود در کلکسیون ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی کردستان با استفاده از ارزیابی ویژگی‌‌های فنولوژیکی، فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و پومولوژیکی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر ژنوتیپ بر تمام ویژگی‌ها به جزء یکنواخت رسیدن میوه، عا ...

در کار اول ظرفيت آنتي‌اکسيداني بيست نوع از عرقيات معروف ايران که توسط سه شرکت افشار، ترگل و دهقان توليد مي‌شوند،اندازه‌گيري شد.براي برآورد فعاليت آنتي‌اکسيداني اين عرقيات از چهار روش مختلف نظير سنجش ظرفيت ربايش راديکال 2،2دي فنيل -1- پيکريل هيدرازيل (DPPH)، ظرفيت آنتي‌اکسيداني معادل ترولوکس(TEAC)،توان آنتي‌اکسيداني براي کاهش يون آهن(ш) (FRAP)،ظرفيت کل فنولي (TPC) استفاده شد. نتايج آزمايشات حاکي از اختلاف ظرفيت آنتي‌اکسيداني عرقيات مختلف بود.با استفاده از نتايج آزمايشات با روش ...

از آنجا که امروزه اغلب فرآیندهای تولیدی دارای حجم وسیعی از داده های چند متغیره هستند، بررسی توانایی این فرآیندها بر اساس شاخصهای چند متغیره مرسوم کاری دشوار خواهد بود. از طرف دیگر استفاده از این شاخصها بر پایه توزیع نرمال چند متغیره استوار است. در حالیکه بدست آوردن این توزیعها و در نتیجه برآورد فاصله ای آنها کاری پیچیده خواهد بود. در چنین شرایطی استفاده از آنالیز مولفه های اصلی به عنوان یک تکنیک آماری چند متغیره می تواند در تجزیه و تحلیل توانایی فرآیند مفید باشد. از طرفی اهمی ...

تهیه نقشه‌های کاربری اراضی با استفاده از روش‌های سنتی علاوه بر صرف هزینه و وقت زیاد از کارایی و دقت لازم برخوردار نیست. اما غالبا داده‌های ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی امکان مطالعه تغییرات کاربری اراضی را نیز فراهم می‌سازند. در این بررسی از سنجنده LISS III ماهواره IRS مربوط به سال 2007 استفاده شده است. با بررسی کیفی داده‌ها هیچگونه خطای رادیومتری قابل توجهی در داده‌ها مشاهده نشد. تصحیحات هندسی با استفاده از 30 نقطه کنترل زمینی و خطای RMS معادل 31/0 انجام گرفت. عمل ...