عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر استفاده از کاتالیزورهای اسید لوییس تثبیت شده بر روی پلیمر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این کاتالیزورها بعد از استفاده بازیافت شده و دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین به خاطر استفاده از بستر جامد غیر قابل حل، جداسازی کاتالیزور از مخلوط واکنش آسان است. هدف این تحقیق تهیه پلی[3،1- فنیلن دی ‌آمین- کو-5،2- پیریدین دی‌کربوکسیلیک اسید] آلومینیوم کلرید و استفاده از آن در کاتالیز واکنش‌های تتراهیدروپیرانیل‌دار کردن الکل‌ها، محافظت زدایی تری‌متیل سایلیل اتره ...

در این پایان نامه با توجه به اهمیت آلکیل هالیدها به عنوان حدواسط‌های مهم در سنتزهای آلی، روش مفید،موثر و مستقیمی برای تبدیل انواع مختلفی از سایلیل اترها و تتراهیدروپیرانیل اترها به آن‌ها با استفاده از مخلوط کلرو دی‌فنیل فسفین(ClPPh2) و N-کلرو سوکسینیمید (NCS) در شرایط بدون حلال ارائه شده است.از مزایای دیگر این روش مستقیم در اجرای تبدیلات فوق می‌توان به بهره بالا و زمان کوتاه واکنش،دردسترس‌پذیری معرف و نیز به عمل‌آوری آسان محصول اشاره نمود.همچنین روش حاضر قادر است الکل‌های محا ...

در این پایان‌نامه، با توجه به نقش و کاربرد گروه عاملی اکسیم در محافظت کردن ترکیبات کربونیلی و نیز شناسایی آن‌ها و همچنین در سنتزهای مختلف آلی مانند سنتز نیتریل‌ها، روشی آسان و موثر با استفاده از هیدروکسیل‌آمین هیدروکلرید به تنهایی و بی‌نیاز از هرگونه کاتالیزور اضافی برای تبدیل آلدهیدها به اکسیم‌های متناظرشان آنهم در حلال آب به‌عنوان حلالی سبز ارائه شده‌است. همچنین، روشی سازگار با محیط زیست و موثر برای تبدیل تاندم تتراهیدروپیرانیل‌اترها و سایلیل‌اترهای بنزیلی نوع اول و دوم به ...

در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت اکسیم‌ها در سنتزهای آلی، صنعت و نیز پزشکی و از طرف دیگر لزوم به کارگیری هرچه بیشتر و دقیق‌تر مولفه‌های شیمی سبز در دنیای کنونی، تبدیل مستقیم واکسایشی سایلیل اترها و تتراهیدروپیرانیل اترها به اکسیم‌ها با استفاده از کاتالیزور تری کلرو ایزوسیانوریک اسید (TCCA) و به کمک نمک هیدروکسیل آمین هیدروکلرید (+NH3OHCl- ) در شرایط بدون حلال و با بهره‌های عالی ارائه می‌شود. ...

در این پایان نامه با توجه به اهمیت ترکیبات دارای گروه تیوسیانات در موضوعات مختلفی از جمله سنتزهای آلی، شیمی داروئی و کشاورزی، تبدیل الکل­ها، تتراهیدروپیرانیل­اترها و تری­متیل­سایلیل­اترها به آلکیل­تیوسیانات­ها به کمک کلرودی­فنیل­فسفین و آمونیوم­تیوسیانات در حلال استونیتریل در شرایط تقطیر برگشتی و با بهره­ی عالی انجام شده است. همچنین در این تحقیق تبدیل اپوکسیدها به ویسینال دی­کلریدها توسط کلرودی­فنیل­فسفین و هگزاکلرو­استون در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال به طور موثری انجام ...

در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت اکسیم‌ها در سنتزهای آلی، صنعت و نیز پزشکی و از طرف دیگر لزوم به-کارگیری هر چه بیشتر و دقیق‌تر مولفه‌های شیمی سبز در دنیای کنونی، تبدیل مستقیم و اکسایشی الکل‌ها و تتراهیدروپیرانیل اترها به اکسیم‌ها با استفاده از کاتالیزور N-کلروساخارین (NCSac) و به کمک نمک هیدروکسیل-آمین‌هیدروکلریدNH2OH.HCl) ) در شرایط بدون حلال ارائه می‌شود. اجرای این روش سنتزی در هر یک از تبدیل‌های فوق به شیوه‌ای تاندم و در شرایط بدون حلال، بازده‌های خوب تا عالی، دسترس‌پذیر ...

در این مطالعه اکسایش الکل ها، محافظت زدایی اکسایشی از تری متیل سایلیل اترها، تتراهیدروپیرانیل اترها و متوکسی متیل اترها توسط مس (II) نیترات سه آبه (5 /0 میلی مول)در حضور وانادیوم هیدروژن سولفات ( 04/ 0میلی مول )در غیاب حلال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توانایی سیستم اکسایشی مس (II) نیترات سه آبه(5 /0 میلی مول) در حضور وانادیوم هیدروژن( 04 /0میلی مول ) در تبدیل سمی کابازون ها به ترکیبات کربونیل دار مربوطه در حلال استونیتریل و دمای اتاق بررسی شد. در ادامه محافظت زدایی ...

در این پایان نامه با توجه به اهمیت زیاد محافظت از الکل ها و فنل ها، جهت تغییر خصوصیات آن ها بخصوص در سنتز های آلی، روشی موثر و با کارائی بالا برای تبدیل آن ها به تترا هیدرو پیرانیل و سایلیل اترها، توسط مقدار کاتالیزوری از N- هالو ساخارین و در مجاورت به ترتیب 3،4-دی هیدرو- H2-پیران (DHP) و هگزامتیل دی سایلازان (HMDS) آن هم در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال گزارش می شود. همچنین باتوجه به جایگاه گروه عاملی استر به عنوان مثال در صنعت وپزشکی، کاربرد این کاتالیزور در آسیلاسیون ال ...

محافظت از الکل ها، فنل ها و اکسیم ها به خاطر کاربردهای متعدد در سنتزهای آلی بسیار مهم تلقی می شود. در این راستا گروه های هیدروکسیل سایلیله و یا تتراهیدروپیرانیله شده به خاطر تفاوت در خواص نسبت به گروههای هیدرکسیل آزاد و نیز سهولت برداشتن گروه محافظ بسیار مورد توجه می باشند. از این جهت در این پایان نامه روش موثری برای سایلیلاسیون الکل ها و اکسیم ها و نیز تتراهیدروپیرانیلاسیون اکسیم ها با استفاده از به ترتیب هگزامتیل دی سیلازان (HMDS) و 3،4-دی‌هیدرو-H2- پیران (DHP) در حضور مقد ...