عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض های ناروا، از اهداف و نیازهای اساسی جامعه انسانی است که در اسلام به عنوان دین کامل و پاسخگوی نیازهای بشر، در سیره اجتماعی پیامبر(ص) تبلور یافته است. اساساً یکی از هدف های مهم رسالت پیامبر(ص) و مأموریت او، اجرای عدالت اجتماعی بوده است. بیشتر مردم به طور طبیعی و فطری قادر به درک وضعیت‌ رفتارهای عادلانه و ناعادلانه و تمایز قائل شدن میان این دو وضعیت هستند. با این همه، به دلیل اهمیت و نقش محوری عدالت اجتماعی در سرنوشت فردی و اجتماعی، در متون دینی ...

در این رساله سعی شده است در5 موردبه مطالعه، شناخت عوامل و چگونگی ایجاد تبعیض های جنسیتی درجامعه و همچنین به سیر تحول آن از دیرباز تاکنون ، بررسی آداب، ارزش ها و هنجارهایی که در بین زنان ومردان وجود دارد، همراه بامطالعه انواع ادبیات شفاهی و سنتی و نقش تبعیض جنسیتی براشتغال، تحصیل، لباس وپوشش ، ازدواج و در نهایت به توصیف وتحلیل و تبیین مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات فرهنگی مستتر در آن ها از دیدگاه مردم شناسی در منطقه ی شهر قدس بپردازد. روش مطالعه در این پژوهش بهره گیری از جمع آو ...

یکی از مسائل مهمی که از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته، مسأله تبعیض است؛ مسأله‌ای که از مقایسه انسان با انسان و موجودات دیگر آغاز گشته و به تردید در وجود خداوند متعال و صفات او منتهی می‌شود. به این صورت که انسان در مقایسه خود با دیگران متوجّه کمبودها و کم و کاستی هایی می‌شود که در وهله اول این پرسش برای او رخ می‌دهد که چرا من این گونه آفریده شده ام و دیگری به شکل و خلقتی دیگر پای به عرصه وجود نهاده است؟ این کمبودها و نقصانها چنان ذهن بشری را به خود مشغول داشته که در پ ...
نمایه ها:
تبعیض | 
تفاوت | 
خیر | 
شر | 

این مقاله سعی می شود ضمن تعریف آموزش چندگونگی نیروی کار، دلیل طراحی و شکل گیری این آموزش ها مطرح شود. وجوه تمایز در نیروی کار سبب اعمال تبعیض هایی در میان کارکنان سازمانی می شود که متداول ترین شان، تبعیض به دلیل نژاد، سن، جنس، قومیت ، مذهب ، گرایش جنسی، گرایش سیاسی و معلولیت است.سازمان های طراز جهانی یکی از رموز موفقیت خود رادر آشکار کردن تفاوت های نیروی کارشان، به جای نادیده گرفتن آن می دانند. پذیرش چندگونگی نیروی کار، کمک به رشدمهارت ها و توانایی های کارکنان می نماید و نیز ...

این پژوهش با یک مقدمه، سه فصل و نتیجه‌گیری کلی، به پایان رسیده است. که در مقدمه به طرح تحقیق بیان مسئله، ضرورت، اهداف، سازماندهی و ... اشاره شده است. در فصل اول، معنی و مفهوم دیه سیر تاریخی آن و همچنین ماهیت فقهی و حقوقی دیه بیان شده است. که دیه جنبه کیفری و مجازات؟ با جنبه تعویض و جبران خسارت؟ با پژوهش به عمل آمده، به این نتیجه رسیدیم، دیه در لغت معنای مضیق تر نسبت به دیه در اصطلاح که دیه در جوامع قبل از اسلام هم وجود داشته است که با آمدن دین مبین اسلام ضوابط و مقررات خاص به ...
نمایه ها:
دیه | 
فقه | 
شیعه | 
سنی | 
زنان | 
Women | 
مردان | 
men | 
تبعیض | 

اصل رفتار ملی به معنی التزام دولت‌ها به رفتار یکسان با اتباع کشور خود و بیگانه می‌باشد. این اصل از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت است.به نوعی این اصل تکامل اصل رفتار متقابل بوده و دارای نقاط مشترکی با اصل سرزمینی بودن قوانین است.مبنای اصلی رفتار ملی به نوعی از نظر فلسفی لزوم برخورداری انسان‌ها از حقوق و مزایا به صورت برابر می‌باشد.در نقطه مقابل اصل رفتار ملی، تبعیض در رفتار می‌باشد که در دکترین و رویه قضائی به تبعیض بالفعل و بالقوه تقسیم می‌شود. درخصوص احراز تبعیض نیز دو رویکر ...

در این تحقیق تفاوت نگرش موجود میان زنان و مردان حسابرس با توجه به گروه سنی آنان نسبت بهخشنودی از انجام کار، طرز رفتار سرپرستان، ارتقای شغلی و فرصت‌های پیشرفت، سرپرستان، تبعیض‌جنسی، ارتباط با همکاران، پاداش، مزایای جانبی و حجم کار بررسی می‌شود. به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برای تحلیل داده‌ها از آزمون t استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین زنان و مردان حسابرس بدون توجه به سن آنها، تنها در مورد رفت ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
جنسیت | 
sex | 
تبعیض | 
اسلام | 
islam | 
زنان |