عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع آب و تعیین تخصیص‌های بخش کشاورزی به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی در ابتدای دوره بهره‌برداری بخصوص در شرایط مواجهه با کم‌آبی و خشکسالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این میان منطق فازی به عنوان تکنیکی محاسباتی برگرفته از نحوه استدلال انسان، در مسائل گوناگونی مدیریت منابع آب از جمله تخصیص و پیش‌بینی حجم آورد رودخانه، بسیار بکار گرفته شده است. در این تحقیق تلاش گردید تا مدلی فازی برای تخصیص آب بخش کشاورزی حوزه زاینده‌رود و حجم آورد ورودی به این سد توسع ...

تبخیر-تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی و تخمین نیاز آبیاری است. در این تحقیق پتانسیل سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در برآورد تبخیر-تعرق مرجع(ETo) روزانه مورد بررسی قرار گرفت. از داده‌های روزانه هواشناسی نه ایستگاه واقع در سه اقلیم متفاوت (مرطوب، خشک و نیمه خشک و بسیار خشک) شامل ساعات آفتابی، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد به عنوان ورودی و تبخیر-تعرق مرجع محاسبه شده با روش فائو پنمن-مانتیث به عنوان خروجی روش‌های ANN و ANFIS استفاده ...

سنجش از دور عبارت است از بدست آوردن اطلاعات مستند از یک شیئ یا یک پدیده، از راه دور و بدون تماس فیزیکی با آنها. سنجش از دور در علوم فراوانی از جمله جغرافیا، زیست شناسی، هواشناسی، کشاورزی، مدیریت منابع آب و ... کاربرد دارد. دسترسی آسان و ارزان به داده ها و دقت بالای آنها و رقومی بودن و جامع و گسترده بودن تصاویر که از تنوع طیفی فراوانی برخوردار می باشند، از جمله ویژگیهایی است که سنجش از دور را نسبت به دیگر روش های تامین اطلاعات ارجح نموده است. با استفاده از الگوریتم های موجود د ...

در این تحقیق با استفاده از شاخص جدید RDI (شاخص شناخت خشکسالی) وقوع خشکسالی در کشور ایران از سال آبی 1974-1973 تا 2003-2002 مورد بررسی قرار گرفت. شاخص RDI از دو پارامتر بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل برای برآورد خشکسالی استفاده می کند و در سه مرحله محاسبه می شود که شامل مقدار ابتدایی، RDI نرمالیزه شده و RDI استاندارد شده می باشد. شاخص RDI، بارندگی را به عنوان ورودی و تبخیر و تعرق پتانسیل را به عنوان خروجی در نظر می گیرد. برای مطالعه و پایش پدیده خشکسالی در ایران، 38 ایستگاه سی ...

دما، بارش، تبخیر و تبخیر و تعرق، از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژیکی به ‌شمار رفته که مستقیماً از تغییرات صورت گرفته در سطح زمین و تغییرات اقلیمی تأثیر می‌پذیرند. محاسبه نیاز آبی گیاهان از طریق اندازه‌گیری تبخیر و تعرق صورت می‌گیرد. از جمله علل تغییرپذیری سال به سال اقلیم در نقاط مختلف جهان، پدیده‌های جوی- اقیانوسی‌ مانند انسو (النینو- نوسان جنوبی) می‌باشد. پرکاربردترین شاخص جهت تعیین شدت و ضعف پدیده انسو، شاخص نوسان جنوبی است. در این تحقیق، مقادیر تبخیر و تعرق مرجع از آمار و اطلا ...

در این تحقیق تغییرات نیتروژن، فسفر و پتاسیم در دانه، برگ وساقه گندم زمستانه در سطوح مختلف آب و نیتروژن طی آزمایشی مزرعه‌ای در دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز در سال 1386 – 1385 مورد بررسی قرار گرفت. در مزرعه آزمایشی، چهار سطح نیتروژن 360، 240، 120 و 0 کیلوگرم نیتروژن برهکتار به ترتیب با عناوین 4N،3N، 2N و 1N است، مورد استفاده قرار گرفت. چهار تیمار آبیاری ( آب به کار رفته به نسبت 1/2، 1، 0/8 و 0/6 نیاز آبی بالقوه گندم رمستانه)با عناوین به ترتیب 4I، 3I، 2I و 1I لحاظ شد. نتایج ...

امروزه بهره‌وری از آب در بخش کشاورزی از اهمیت شایانی برخوردار می‌باشد. یکی از روش‌هایی که در بخش کشاورزی در جهت افزایش بهره‌وری از آب در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از گلخانه‌ها می‌باشد. اهمیت گلخانه از این لحاظ است که می‌توان مدیریت گیاه و آب مصرفی را همزمان و با دقت بالایی در داخل گلخانه اعمال نمود. مهمترین پارامتر در مدیریت آبیاری محصولات و بخصوص محصولات گلخانه‌ای تبخیر- تعرق است. تبخیر- تعرق هرگیاه متناسب با دوره رشد و شرایط اقلیمی گلخانه تغییر می‌ ...

تعیین پارامترهای مورد نیاز در تعیین تبخیر و تعرق ‏گیاه مرجع (چمن ) به عنوان هدف تهیه این دستگاه مد نظر ‏بوده است.‏‎ ‎بعد از انجام مطالعات، تعیین پارامترهای ‏مزبوردر روش های مختلفی مثل فرمول پنمن-منتیث و فرمول ‏نسبت باوِن شامل شار دما و رطوبت در دو ارتفاع ‏مختلف،باد،رطوبت خاک، تابش خالص و جریان گرمایی خاک به ‏عنوان بخش های اصلی این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و ‏طرح تحقیقاتی در راستای نحوه بدست آوردن این پارامترها ‏تدوین گردیده است.در راستای رسیدن به این هدف، انواع ‏حسگرهای م ...

اگر در مرحله‌ای از رشد گیاه، آب مورد نیاز به طور کامل به آن نرسد گیاه تحت تنش آبی قرار گرفته، بخشی از فعالیتهای فیزیولوژیکی آن مختل شده و منجر به کاهش محصول می‌گردد. در مدیریت کشاورزی، آگاهی بهنگام از میزان آب گیاه برای پایش سلامت و پیشگیری از بروز تنش آبی و به تبع آن جلوگیری از کاهش عملکرد محصولات کشاورزی عامل بسیار مهمی می‌باشد. استفاده از نیروی انسانی در پایش این رفتار گیاه، هزینه‌ی نگهداری را به میزان زیادی افزایش میدهد. با استفاده از طیف‌سنج‌های ابرطیفی و مدلسازی رفتار ط ...