عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه این بود که ببینیم آیا رابطه ای بین باورهای دانش آموزان در مورد یادگیری زبان با جنسیت و سطح مهارت زبانی آنها وجود دارد یا نه. علاوه بر این در این تحقیق تلاش بر این بود که ببینیم آیا تعاملی بین دو فاکتور جنسیت و سطح مهارت زبانی در شکل گیری باورهای زبان آموزان در مورد یادگیری زبان وجود دارد یا نه. همچنین، تحقیق حاضر از طریق انجام مصاحبه مفید بودن پرسشنامه BALLI را برای موقعیت زبان آموزان ایرانی بررسی کرد. مجموع 150 دانش آموز ایرانی که در موسسه سفیر مشغول یا ...

آزمونِ مهارت، یا همان آزمونِ بسندگی، یکی از انواعِ آزمون‏های زبان، با هدف ارزشیابیِ/ارزیابیِ پیشرفتِ زبان‏آموزان است و توجهی به شیو‏ه‏های آموزش و یادگیریِ زبان نمی‏کند. در واقع، در آزمونِ مهارت، بر تعیینِ میزانِ تواناییِ آزمون‏دهنده در کاربردِ زبان در زمانِ برگزاریِ آزمون تمرکز می‏شود و آزمونگر اهمیت چندانی برایِ چگونگیِ دستیابیِ آزمون‏دهنده به توانایی زبانی قائل نمی‏شود. با توجه به این تعریف مختصر که از آزمونِ مهارت ارائه شد، و با توجه به تعداد قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی ...

هدف از این تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی و بسندگی زبانی دانش آموزان ایرانی در مدارس یک زبانه و دوزبانه به منظور بررسی تاثیر برنامه های غوطه ورسازی زبانی نسبی(partial EFL immersion program) است. به این منظور،از میان مدارس راهنمایی موجود در شیراز، سه مدرسه،دو مدرسه یک زبانه به طور تصادفی و یک مدرسه دوزبانه به دلیل در دسترس بودن، انتخاب شد. هفتاد دانش آموز دختر در این تحقیق شرکت کردند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، دو آزمون بر اساس کتاب های زبان، ریاضی، علوم تجربی و جغرافیای دو ...

هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که آیا سطوح مختلف "توجه" هیچگونه تاثیری بر فراگیری مشخصه های ترکیبی یک فعل دارد و آیادشواری قواعد ترکیبی و سطح دانش زبانی زبان آموزان هیچگونه تغییری در تاثیر "توجه" ایجاد می کند.بنابراین چهار سطح مختلف "توجه" به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار گرفت:1. پردازش معناشناختی: زبان آموزان در این وضعیت متونی را می خوانند که در آن "هم نشین های" مورد تحقیق پررنگ نشده و همچنین توجه آنها به سوی جنبه های نامرتبط با مشخصه های ترکیبی مورد مطالعه هدایت می شود. 2 ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای خودتنظیمی وموفقیت تحصیلی و سطح مهارت ذبانی دانشجویان رشته زبان انگلیسی در ایران میباشد. همچنین سعی بر این بودکه نقش پیش استراتژیهای خودتنظیمی در رارتباط با موفقیت تحصیلی و مهارت زبانی دانشجویان بررسی گردید. نمونه حاضر دانشجویان سال اول رشته زبان انگلیسی( 82مونث 14 مذکر) گرایش زبان وادبیات انگلیسی واموزش زبان دردانشگاههای ازاد و فردوسی مشهد بودند. از دو پرسشنامه MSLQ,MCIT برای جمع اوری اطلاعات درباده استراژیهای خودتنظیمی و ...

طی دو دهه گذشته رویکرد محاوره ای بطور روزافزونی تبدیل به یکی از شاخصه های فراگیری زبان خارجی شده است. در این رویکرد به نقش برخی از متغیرها در یادگیری زبان از جمله انگیزه، شیوه‌های شناختی، تدابیر یادگیری، استقلال و خلاقیت در مقایسه با دیگر رویکردها بیشتر پرداخته شده است. این مطالعه تلاشی است برای بررسی رابطه بین استقلال، خلاقیت و مهارت زبانی. بدین منظور پنجاه نفر ازفراگیران زبان انگلیسی به عنوان شرکت کننده در این پژوهش انتخاب گردیدند که از آنها در خواست شد که به پرسشنامه "اس- ...

طی چند دهه اخیر، بسیاری از محققان زبان دوم توجه خود را به نقش مهمی که راهبرد های یادگیری زبان در فرایند یادگیری زبان آموزان ایفا می کند، معطوف کرده اند. این گرایش فزاینده به راهبرد های یادگیری زبان سبب شده است تا این محققان عواملی را که بر کارایی این راهکارها تاثیر می گذارند نیز در مرکز توجه خویش قرار دهند. با در نظر گرفتن این موضوع، مطالعه حاضر چهار هدف اصلی را در بر دارد: 1) بررسی احتمال وجود رابطه بین راهبرد های یادگیری زبان، از یک سو، و مهارت زبانی و هوش چندگانه، از سوی د ...

هدف این پایان نامه بررسی رابطه احتمالی بین توانش استعاره ای و دانش زبانی است. توانش استعاره ای در اینجا به صورت کلی به معنی درک و تولید استعاره در یک زبان تعریف شده است. برای دستیابی به این مهم، استعاره در خطابت و بیان و ادراک از جنبه نظری به صورت خلاصه شرح داده شد و توانش استعاره ای به عنوان نوعی توانش نو همگام با توانش ارتباطی ودستوری مطرح شد. از جنبه عملی، و به منظور درک بهتری از توانش استعاره ای در کلاسهای انگلیسی، توانش استعاره ای دانشجویان رشته زبان انگلیسی با استفاده ا ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین ارتباط رشد ادراکی و زبانی با رشد حرکتی در كودكان فعّال و غیر فعّال 5 تا 8 ساله شهر اراک بود. جامعه‌ی آماري تحقيق حاضر را كليه‌ی دانش‌آموزان پسر 5 تا 8 ساله‌ی مدارس شهر اراک، تشكيل دادند که تعداد 120 نفر به شیوه‌ی تصادفي خوشه‌اي، به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شده و براساس اطّلاعات حاصله، به دو گروه 60 نفره‌ی فعّال و غیرفعّال تقسیم شدند. ابزار اندازه-گيري شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی اطلاعات فردي، آزمون هوش ریون، پرسشنامه مربوط به والدین مقیاس فع ...