عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاکسونومی و تنوع زیستی دوبالان بالاخانواده Bombylioidea شامل خانواده های Mythicomyiidae و Bombyliidae در مناطقی از شمال غرب ایران شامل استان های قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و همدان مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی تاکسونومی 46 گونه جمع آوری شده منجر به شناسائی و نامگذاری 11 گونه جدید برای جهان گردید. همچنین گونه Platypygus kurdorum و P. melinoproctus توصیف مجدد گردیده و دامنه پراکنش و تنوع درون گونه ای آنها مورد بحث قرار گرفت. دستگاه تناسلی نر گونه Gyrocraspedum pleskei و د ...

تيره Botryosphaeriaceae متعلق به راسته Botryosphaeriales، رده Dothideomycetes و شاخه Ascomycota می‌باشد. اعضای آن همه‌جازی بوده و بسياری از آنها باعث ايجاد شانکر، بلايت شاخه، پوسيدگی ميوه، سرشاخه‌ميری و گموز روی طيف وسيعی از گياهان نهاندانه و بازدانه می‌شوند، در حاليکه بعضی از آنها نيز ساپروفيت و اندوفيت هستند. مطالعات وسيعی در زمينه تاکسونومی و فيلوژنی اين قارچها در دنيا انجام شده است. در ايران تاکنون هيچ مطالعه دقيق و منسجمی روی اين قارچها انجام نشده است، در حاليکه بسياری ا ...

جنس Allactaga از تیره Dipodidae در ایران شامل شش گونه A euphratica، A firouzi،A hotsoni، A williamsi، A elater و A toussi است که در مورد وضعیت تاکسونومی و فیلوژنی این گونه‌ها به ویژه دوپای فیروز هنوز ابهام وجود دارد. در مطالعات پیشین صورت گرفته بر روی این گونه‌ها غالبا از مقایسه صفات ریختی و جمجمه استفاده شده و گونه دوپای فیروز را با گونه دوپای بلوچی به عنوان یک گونه معرفی نموده اند. در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط فیلوژنتیک بین این گونه‌ها در ایران، تعداد6 نمونه از گونه ه ...

در تحقیق حاضر تاکسونومی و تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید گروه(Ichneumonidae) Ophioniformes طی سال های 1392-1390 در استان های فارس و هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از تله مالیز، تله نوری و تور حشره گیری جمع آوری شدند. در روش نمونه برداری با تله مالیز، بطری های حاوی نمونه به صورت یک هفته در میان از تله های نصب شده در اکوسیستم های مختلف جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. در آزمایشگاه زنبورهای گروه Ophioniformes تفکیک و شناسایی شدند. مجموعاً 1420 فرد ش ...

امروزه روشهای مولکولی، مانند توالییابی ژنوم میتوکندریایی یکی از کاربردیترین روشها برای تعیین رابطه فیلوژنتیکی بین جمعیتها و گونههای نزدیک به هم محسوب میشود. اینگونه اطلاعات میتواند در زمینه تعیین گونهها و اولویتبندی آنها و همچنین تعیین مناطق حفاطتی بسیار سودمند باشد. آهو از پیچیدهترین گروه پستانداران از نظر تاکسونومی میباشد حقیقتی که تلاشهای حفاظتی را برای این آنتیلوپ زیبا و کوچک مختل کرده است. در ایران سه گونه از آهو وجود دارد که تاکسونومی آنها یک موضوع پیچیده بین کارشناسان ...

موضوع این پژوهش، ارائه پاره ای از نتایج حاصله از انجام مطالعات مقدماتی و مسیریابی احداث خط انتقال نیروی 232 کیلوولت دو مداره نیروگاه ارومیه، به پست 232 کیلوولت بالانج می باشد. خط جدید الاحداث در شبکه 232 کیلوولت منطقه ارومیه، ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به طوری که یک مدار آن نیروگاه جدید ارومیه را به پست 232 کیلو ولت بالانج و مدار دوم، خط232 کیلوولت دو مداره پست بالانج- نیروگاه خوی را به نیروگاه اخیرالذکر متصل می کند. مسئله به این صورت است که میخواهیم از بین سه مسیر پیش ...

چکیده در مطالعه حاضر گوناگونی‌های درون و بین گونه‌ای در کفال ماهی طلایی Liza aurata (Risso, (1810 و کفال ماهی پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810)از خانواده کفال ماهیان (Mugilidae) در سواحل جنوبی دریای خزر در سال 1394-1393 مطالعه گردید. در این تحقیق تعداد 103 نمونه ماهی از 5 جمعیت گونه کفال پوزه باریک (گمیشان، آشوراده، گلوگاه، بندر انزلی و آستارا) و تعداد 43 نمونه از 4 جمعیت گونه کفال طلایی (نکا، سرخ‌رود، چالوس و بندر انزلی) از ایستگاه‌های مورد نظر جمع‌آوری، عکس‌برداری و س ...

طایفه Poeae از خانواده گندم(Poaceae) دارای 135 جنس مرتعی است که Eremopoa یکی از آنهاست. مطالعات انجام شده بر روی این جنس به دقّت جنس های مهم این طایفه همچون Poa و Festuca نمی باشد. منابع مختلف واحد های گونه ای و فرو گونه ای متفاوتی برای این جنس معرفی کرده اند، بنابراین مطالعات ما با هدف اصلاح موقعیت تاکسونومیک این جنس و کمک به نگارش دقیق فلور ایران و ارزیابی میزان تنوع درون و بین جمعیتی گونه های این جنس در ایران بر پایه صفات ریخت شناختی و سیتولوژی صورت پذیرفت. جهت انجام ای ...

جنس Vulpia متعلق به طایفه Poeae است. نخستین ‌بار توسطGmelin در سال 1805 برای گونه‌ی Festuac myuros L. معرفی گردید. طایفه Poeae توسط Robert Brownدر سال 1814 معرفی شد. در منابع مختلف واحدهای گونه‌ای و فروگونه‌ای متفاوتی برای جنس Vulpia معرفی شده است. بنابراین مطالعات این پژوهش با اهدافی چون اصلاح موقعیت تاکسونومیک این جنس در ایران و ارزیابی میزان تنوّع درون و بین جمعیّتی گونه‌های این جنس در ایران با تأکید بر گونه‌های منتشر شده‌ی آن در ایران انجام گردید. این اهداف بر پایه‌ی صفا ...