عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی اثر اسپرمیدین بر رشد و پاسخ گیاه جعفری معطر(Tagets minuta) در شرایط تنش شوری، پژوهشی در گلخانه تحقیقاتی بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز انجام شد. نشاءهای این گیاه در گلدان‌های پلاستیکی 8 کیلوگرمی کشت شدند.گیاهان تحت 5 سطح تنش شوری شامل 0، 20، 40 ، 60 و80 میلی مول در لیتر قرار گرفتند. سپس محلول پاشی اسپرمیدین در دو مرحله در غلظت‌های 0، 150 و 300 میلی گرم در لیتر انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش نقش حمایتی اسپرمیدین در شرایط تنش شوری برجعفری معطر اثبات شد. جل ...

در این پژوهش، اثر سالیسیلیک اسید (SA) و آسکوربیک اسید (ASA) در تقویت سیستم آنتی اکسیدانی و افزایش بقاء گیاهچه های ریزازدیاد شده گل جعفری(Tagetes patula) در طی سازگاری بررسی شده است. نتایج نشان داد که درصد بقاء گیاهچه های که به محیط کشت آنها 1 میلی مولار SA و100 میلی گرم ASA اضافه شده بود، بیشتر از سایر تیمارها بوده است. نتایج همچنین تغییرات در میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در برگ ها و ساقه گیاهچه ها ریزازدیاد شده در طی سازگاری را نشان داد. بیشترین میزان پرو ...