عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در پی آن است تا به کمک یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه مسئله عدم قطعیت موجود در مقادیر شاخص ها را در تصمی گیری نهایی وارد نموده و به وسیله آن الگویی بهینه در جهت تعیین اولویت و امکان سنجی اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در بخش صنایع شیر و لبنیات را در کشور معرفی نماید. ...