عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تامین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکاء بر آن ها الگویی موفق از تامین اجتماعی برقرارگردیده بود. در سده های اخیر در بستر بنیادهای فکری و فرهنگی و تحولات صنعتی جوامع غربی الگوی جدیدی از تامین اجتماعی پدیدار گردید و به تدریج در کشورهای اسلامی نیز استقرار یافت. از آنجا که الگوی جدید از جهات متعددی، به ویژه در راهبردهای بی ...

تامین اجتماعی از دیرباز به عنوان یک نهاد غیر رسمی در جوامع مختلف وجود داشته است و تامین خدمات تامین‌اجتماعی بوسیله نهادهایی چون خانواده،کلیسا یا مسجد و افراد نیکوکار فراهم می شد.پس از انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوجود آمده در اروپا و تغییرات در رابطه بین کارگر و کارفرما، اولین اشکال خدمات تامین اجتماعی در دنیا به صورت یک نهاد رسمی شکل گرفت و از جنگ جهانی اول در مقاوله‌نامه‌های بین المللی به عنوان وظیفه دولت ها مورد تاکید واقع شد.امروزه تامین اجتماعی به سه ...

امروزه تامین اجتماعی و گسترش آن برای تمام افراد جامعه یکی از دغدغه های اصلی دولتهای رفاه به شمار می رود و چه بسا می توان آن را تامین کننده امنیت اجتماعی در هر کشوری دانست. از همین روی تامین منابع مالی جهت پوشش هزینه های اجتماعی نیز از مسائل و مشکلات مهم دولت ها و سازمان های بیمه ای می باشد. در ایران هرچند دولت بر سازمان تامین اجتماعی نظارت دارد و در برخی مواقع کمک هایی نقدی و غیر نقدی نیز به آن ارائه می نماید اما در مجموع و بر خلاف دولت های رفاه در جوامع پیشرفته باید دولت ر ...

پایان نامه حاضر درخصوص عوامل موثر بر بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان تامین اجتماعی می باشد. باتوجه به اینکه بشر به تاثیر تخریبی مرور زمان بر توانایی های جسمی و روحی وروانی خود آگاه است به دنبال نظامی است که پاسخگوی نیازهای دوران سالخوردگی باشد و از طرفی چون بشر همواره با پدیده های طبیعی و غیرطبیعی که امنیت انسان را به خطر می اندازدمواجه است بدنبال سیستمی میگردد که ازوی محافظت کند اینجاست که تامین اجتماعی شکل میگیرد. از طرف دیگی سازمانها متشکل از انسانها هستند و اگر افراد که به ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی وضعیت رفاهی مقرری بگیران بیمه بیکاری در سازمان تامین اجتماعی شعبه دو کرج تهیه شده است . در این پژوهش از 4 فرضیه تاثیر میزان مقرری دریافتی ، مدت زمان دریافت مقرری ، ارتباط اجتماعی قبل و بعد از بیکاری و میزان هزینه های قبل و بعد از بیکاری بر وضعیت رفاهی مقرری بگیران بیمه بیکاری استفاده شده است و بر همین اساس چارچوب نظری بیان شده که از نظریه های کارل اشمیت ، نظریه کارکردی جاهودا ، باکه ، نظریه محدودیت عمل فرایر ، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ، نظریه ...

سازمان‌ها براي نيل به اهداف خويش، به نيروي انساني كارآمد و اثربخشي نياز دارند. در اين ارتباط يكي از عواملي كه موجب افزايش كارايي نيروي انساني مي‌شود رضايت شغلي كاركنان مي‌باشد اين تحقيق به منظور مطالعه و بررسي علل و عوامل مؤثر بر رضايت از شغل كاركنان زن و مرد شعب سازمان تأمين اجتماعي تهران در سال 1392 انجام شده است. توجه به نيازهاي كاركنان و رفع نيازها منجر به ايجاد رضايت و بهبود كيفي زندگي كاركنان مي‌گردد و رضايت بيشتر، كارايي و تلاش زيادتر و بازده كاري بهتر را در پي خواهد ...

آسیب شناسی سیاست ها وبرنامه های اجرائی تأمین اجتماعی دراستان اصفهان در دهه 80 پژوهشی است که به منظور مطالعه و شناخت آسیب هائی که ناشی از تدوین سیاستها و برنامه های اجرائی این دهه، تامین اجتماعی وبه تبع آن جامعه تحت پوشش آن را تهدید می نماید صورت گرفته است. برای این منظور این پژوهش باطرح چندفرضیه عنوان می دارد که عوامل بیرونی همچون جنسیت وانواع جمعیت وعوامل درونی همچون ضریب وابستگی وضریب پاسخگویی باسیاستهای تامین اجتماعی دررابطه می باشندکه باآزمون پیرسون موردبررسی قرارگرفته ا ...

تامین ورفاه اجتماعی مجموعه اقداماتی است که جامعه وبه نمایندگی از آن ، دولت ها با هدف حمایت واستقرار آن در قبال پریشانی های اجتماعی واقتصادی به افراد جامعه ارائه می دهند . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۹ تامین اجتماعی حقی همگانی لحاظ شده است ودر قوانین بنیادین ومدون آلمان برآورده کردن رفاه وتامین اجتماعی از اولویت برخوردار است. بنا به اهمیت حقوق تامین اجتماعی در این پژوهش سیر تاریخی تدوین وشکل گیری قوانین تامین اجتماعی در کشور های آلمان وایران بررسی شده است وشباهت ...

در اردیبهشت ماه سال 1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره در جهت ایجاد انسجام کلان در سیاستهای رفاهی وتوسعه عدالت اجتماعی و حمایت همه افراد کشور در برابر اسیبهای اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بعنوان متولی ان تشکیل گردید.در این پژوهش تلاش کردیم میزان تاثیراجرای این قانونبر سطح زندگی بیمه شدگان تامین اجتماعی شهرستان نظر اباد را مورد سنجش قرار دهیم.با توجه به عدم دستکاری متغیرهاوتنها برر سی رو ...