عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اولین کنگره شناخت تامین اجتماعی و نحوه توسعه آن در ایران ، که از 26 تا 28 تیر ماه 1372 از سوی سازمان تامین اجتماعی بر پاشد ، شناخت تامین اجتماعی و دیگر نظامهای بیمه‌ای کشور و آگاهی از جایگاه بیمه‌های اجتماعی در جامعه و نحوه تعمیم و توسعه آن را بعنوان موضوعات اصلی خود مورد بحث و گفتگو قرار داد. مقالات این کنگره پس از بررسی در شش کمیته تخصصی از میان 80 مقاله رسیده به دبیرخانه برگزیده شده بود. طی سه روز ، صاحب نظران و کارشناسان ایرانی در نزدیک به 30 سخنرانی خلاصه‌ای از مقالات خو ...

تامین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکاء بر آن ها الگویی موفق از تامین اجتماعی برقرارگردیده بود. در سده های اخیر در بستر بنیادهای فکری و فرهنگی و تحولات صنعتی جوامع غربی الگوی جدیدی از تامین اجتماعی پدیدار گردید و به تدریج در کشورهای اسلامی نیز استقرار یافت. از آنجا که الگوی جدید از جهات متعددی، به ویژه در راهبردهای بی ...

در تحقیق حاضر ابتدا جنبه‌های مختلف اقتصادی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است سپس با توجه به موضوع مورد تحقیق که بررسی رابطه بین مخارح تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران است ، نظام تامین اجتماعی در ایران مطالعه شده است و پس از آن به منظور بررسی رابطه مذکور، توابع مختلفی تخمین زده شد که بهترین شکل آن به صورت لگاریتمی بود. نتایج حاصل از تخمین مدل لگاریتمی حاکی از آن است که مخارج تامین اجتماعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی در ایران داشته است ولی میزان اثر بخشی آن از نیروی کار ...

تامین اجتماعی از دیرباز به عنوان یک نهاد غیر رسمی در جوامع مختلف وجود داشته است و تامین خدمات تامین‌اجتماعی بوسیله نهادهایی چون خانواده،کلیسا یا مسجد و افراد نیکوکار فراهم می شد.پس از انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوجود آمده در اروپا و تغییرات در رابطه بین کارگر و کارفرما، اولین اشکال خدمات تامین اجتماعی در دنیا به صورت یک نهاد رسمی شکل گرفت و از جنگ جهانی اول در مقاوله‌نامه‌های بین المللی به عنوان وظیفه دولت ها مورد تاکید واقع شد.امروزه تامین اجتماعی به سه ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی وضعیت رفاهی مقرری بگیران بیمه بیکاری در سازمان تامین اجتماعی شعبه دو کرج تهیه شده است . در این پژوهش از 4 فرضیه تاثیر میزان مقرری دریافتی ، مدت زمان دریافت مقرری ، ارتباط اجتماعی قبل و بعد از بیکاری و میزان هزینه های قبل و بعد از بیکاری بر وضعیت رفاهی مقرری بگیران بیمه بیکاری استفاده شده است و بر همین اساس چارچوب نظری بیان شده که از نظریه های کارل اشمیت ، نظریه کارکردی جاهودا ، باکه ، نظریه محدودیت عمل فرایر ، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ، نظریه ...

مدرنیته در جهان امروز و تعریف سن بازنشستگی در انسانها بخصوص بعد از انقلاب صنعتی در اروپا که خود باعث احساس نیاز کشورهای پیشرفته در زمینه صنعتی شدن به نوعی تأمین و پشتوانه برای کسانی گردید که درجهان بر عاطفه و حسابگر امروزی قادر به تأمین معاش خود نیستند این احساس نیازکسانی نظیر بیسمارک را به این اندیشه واداشت تا از طریق ایجاد نوعی سیستم کمک رسانی این دوران از زندگی را به نوعی از نظر مادی تأمین گردد . نظام حاکم بر جبران ضرر و زیان در قوانین تأمین اجتماعی ایران ، با نگاهی به قو ...

عصر حاضر را می‌توان عصر تامین اجتماعی نامید زیرا که موضوع تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان مطرح می‌باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که توسعه اقتصادی تنها در صورت تحقق توسعه اجتماعی به وجود می‌آید و توسعه اجتماعی نیز نیاز به گسترش و تعمیم آموزش و اطلاعات لازم در سطح جامعه دارد و در این راستا، رسانه‌های گروهی اثرگذار بر توسعه فرهنگی و اقتصادی می‌باشند. بنابراین با بهره‌گیری از رسانه‌ها می‌توان تامین ...

تامین اجتماعی یکی از مهمترین و اساسی ترین پیش نیازهای هر برنامه توسعه در جوامع مختلف بوده و بدین جهت در سر لوحه کاردولتها قرار داشته است . در کشور ایران تامین اجتماعی به خصوص از دو جهت از اهمیتی ویژه برخوردار است ک زیرا هم زمینه و بستر اصلی شکل گیری و اجرای حرکتهای معطوف به توسعه است و هم هدف توسعه که این امر نیز در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صاحت دارد. فعالیتهای تامین اجتماعی در ایران در سه ساختار اصلی ، شامل راهبرد بیمه ای ، راه برد حمایتی و راه برد امدادی متمرک ...
نمایه ها:
بیمه | 

آسیب شناسی سیاست ها وبرنامه های اجرائی تأمین اجتماعی دراستان اصفهان در دهه 80 پژوهشی است که به منظور مطالعه و شناخت آسیب هائی که ناشی از تدوین سیاستها و برنامه های اجرائی این دهه، تامین اجتماعی وبه تبع آن جامعه تحت پوشش آن را تهدید می نماید صورت گرفته است. برای این منظور این پژوهش باطرح چندفرضیه عنوان می دارد که عوامل بیرونی همچون جنسیت وانواع جمعیت وعوامل درونی همچون ضریب وابستگی وضریب پاسخگویی باسیاستهای تامین اجتماعی دررابطه می باشندکه باآزمون پیرسون موردبررسی قرارگرفته ا ...