عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

از جمله مشکلات بیماران تالاسمی ، کمبود شدید رشد جسمانی است . با توجه به نقش و اهمیت عناصر جزیی در بدن بویژه سنتز پروتئین ، مطالعه و اندازه‌گیری عناصر جزیی سرم این بیماران ضرورت می‌یابد. تاکید می‌شود این بیماران از داروی دسفرال بمنظور دفع اضافه بار آهن بطور مرتب استفاده می‌نمایند ، بنابراین احتمال دفع عناصر جزیی بوسیله این دارو بعید بنظر نمی‌رسد و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش مصرف عناصر جزیی کاهش یافته را تجویز نمود. روش کار بدین صورت است که سرم بیماران تالاسمی و افراد شاهد ...

بیماریهای بتا - تالاسمی و هموگلوبینوپاتیها در استان خوزستان و از جمله شهر اهواز بروز چشمگیری دارد. این بیماریها مشکلات فراوان بهداشتی، بالینی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را سبب می‌شوند. لذا بررسی آنها می‌تواند از جهات مختلف ارزشمند باشد. در این تحقیق جمعا" خون 5208 نفر از داوطلبان ازدواج که 50 درصد آنها مذکر و50 درصد دیگر مونث بودند و از فروردین ماه 1373 لغیت خرداد 1374 جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مرکزی 17 شهریور اهواز مراجعه کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده ...
نمایه ها:
اهواز | 

تالاسمی، شایعترین اختلال تک ژنی در انسان است و به عنوان بیماری که می‌تواند ضایعات روحی فراوان و هزینه بسیار بالایی بر خانواده و اجتماع وارد کند، دارای اهمیت می‌باشد. مطالعات انجام شده توسط محققین در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پراکندگی موتاسیونها در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده و آگاهی به فراوانی موتاسیونهای هر منطقه از نظر جنبه‌های تشخیصی و درمانی بسیار با ارزش می‌باشد. با توجه به تفاوت شرایط نژادی و اقلیمی کشور ما با مناطق دیگر اقدام به انجام این مطالعه شد. از نظر ژنوتیپ 65 ...

هدف : بررسی شیوع یافته های چشمی حاصل از مصرف دیسفرال در بیماران تالاسمی ماژور نوع بتا و تعیین حساس ترین و دقیق‌ترین روش پی گیری بیماران می باشد. روش پژوهش : مطالعه مقطعی ذیل بر روی 100 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور نوع بتا که حداقل بمدت 3 سال از پمپ دیسفرال استفاده می ‌کردند، انجام گرفت. در بیماران معاینات کامل افتالموژی دید رنگ و میدان بینایی انجام شد. از 20 بیمار تست ERG گرفته شد. یافته ها : سن متوسط بیماران 4/14 سال بود. هرچند فقط 9 بیمار از مشکلات چشمی شکایت داشتند (8 نفر ...

از آنجائی که بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور برای ادامه زندگی وابسته به تزریقات مکرر خون هستند، در معرض عوارض جانبی این اقدام درمانی نیز می باشند که از آنجمله می توان به تجمع آهن در بدن و نتایج حاصل از آن از قبیل اختلال کارکرد غدد درون ریز اشاره کرد. در این تحقیق میزان فراوانی 4 اختلال اندوکرین شامل اختلال رشد قدی، هیپوتیروئیدیسم، دیابت قندی و هایپوپاراتیروئیدیسم در 60 بیمار ( 32 دختر و 28 پسر) مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان امام خمین ...

هدف : تعیین فراوانی بیماری تالاسمی خفیف در دانش‌آموزان دبیرستان شهر همدان و تعیین سطح آگاهی ایشان در مورد بیماری تالاسمی محیط: مدارس دبیرستان شهر همدان جامعه آماری: دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر همدان روش و طرح: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 460 دانش‌آموز (255 پسر و 205 دختر) به روش نمونه‌گیری احتمالی خوشه‌ای از 79 دبیرستان مورد بررسی قرار گرفتند به منظور تشخیص تالاسمی خفیف آزمایشات CBC و محاسبه 8 شاخص خونی و نیز الکتروفورز بطریقه کمی و کیفی انجام شد. آگاهی دانش‌آموزان، ا ...

تالاسمی اختلال کمی هموگلوبین است که بدلیل نقص در کروموزوم شماره 11 حادث می شود. از عوارض این بیماری کم خونی و افزایش بار آهن بصورت مزمن است. برای ارزیابی افزایش آهن در این بیماران از بخش ذخیره ای آهن استفاده می شود. در این بررسی بدنبال ارزیابی آهن جاری به بررسی رسپتور ترانسفرین سرم در این بیماران پرداختیم. بررسیها نشان داد که در بیماران مبتلا به تالاسمی رسپتور ترانسفرین بشدت افزایش می یابد. اما دلیل این افزایش بدرستی مشخص نیست با لحاظ کردن جمیع عوامل به این نتیجه رسیدیم که رس ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بود نمونه مورد مطالعه از 60 کودک سن دبستان مبتلا به تالاسمی (گروه مورد) و 60 کودک سن دبستان سالم (گروه شاهد) تشکیل شد. برای انتخاب نمونه ابتدا با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی چهار مرکز از مدارس کودکان تالاسمی 9 دبستان انتخاب و سپس با روش نمونه‌گیری ساده کودکان سالم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. یافته‌های حاصل نشان دادند که بطور معنی‌داری اعتماد بنفس و شایستگی اجتماعی کودکان تالاسمی کمتر و مشکلات رفتار آنان بیشتر از کودکا ...