عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 249

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تالاسمی اختلال کمی هموگلوبین است که بدلیل نقص در کروموزوم شماره 11 حادث میشود. از عوارض این بیماری کم‌خونی و افزایش بار آهن بصورت مزمن است . برای ارزیابی افزایش آهن در این بیماران از بخش ذخیره‌ای آهن استفاده میشود. در این بررسی بدنبال ارزیابی آهن جاری به بررسی رسپتورترانسفرین سرم در این بیماران پرداختیم. بررسیها نشان داد که در بیماران مبتلا به تالاسمی رسپتورترانسفرین بشدت افزایش می‌یابد. اما دلیل افزتیش بدرستی مشخص نیست با لحاظ کردن جمیع عوامل به این نتیجه رسیدیم که رسپتورترا ...

پژوهش حاضر از نوع همبستگی به منظور بررسی رابطه مهارت اجتماعی و مهارت ارتباطی با عزت‌نفس در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور عضو انجمن حمایت از تالاسمی شهرستان جهرم طراحی شده است. به همین منظور، 56بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور به صورت سرشماری انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استانداردمهارتاجتماعیماتسون،مهارت‌هایارتباطیبارتونجی و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت بود. تجزیه تحلیل داده‌هابه‌وسیلهشاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونچن ...

ایمونیزاسیون بر علیه آلوآنتی ژن‌های گلبولهای قرمز در بیمارانی که به علت شرایط خاصی نیاز به تزریق خون‌های مکرر دارند و یا خانم‌هائی که هنگام حاملگی در معرض آنتی ژن‌های غیر خودی قرار می‌گیرند، ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای این بیمارا در تزریقی خونهای بعدی و همچنین بروز خطراتی برای جنین در حاملگی‌های بعدی در این خانم‌ها شود. مطالعه ما بر اساس تجسس آنتی بادیهای ایمن‌زا در سرم 300 نفر از بیمارانی که تزریق خون‌های مکرر داشته و نیز خانم‌های چندزا قرار داشت . از هر گروه افراد فو ...
نمایه ها:
پادتن | 
پادگن | 

تالاسمی یکی از بیماریهای کم‌خونی همولیتیک مادرزادی است. آگاهی و نگرش زوجین در شرف ازدواج می‌تواند در پیشگیری آن نقش موثر داشته باشد. لذا هدف از این بررسی تعیین میزان آگاهی و نگرش زوجین در شرف ازدواج در شهرستان بابل است. این بررسی یک مطالعه مقطعی است که با نمونه‌ای از 268 زوج (536 نفر) در شرف ازدواج مراجعه کنندگان به مرکز مشاورزه تالاسمی امیرکلا بابل در بهمن سال 1378 انجام گردید. اطلاعات آن بوسیله پرسشنامه‌ای مدون از طریق مصاحبه با زوجین قبل از انجام مشاوره جمع‌آوی گردید. یافت ...
نمایه ها:
بابل | 

پژوهشهایی درباره سندرم تالاسمی دردوقسمت زیر انجام میشود:الف - مطالعات بالینی و تقسیم بندی سندرم تالاسمی دراستان فارس (شیراز وچندین ده نمونه ) به طور دقیق و علمی دراین مطالعات اطلاعات مربوط به نسبت شیوع بیماری وتوارث وشدت علائم بیماران تکمیل خواهدشد.ب - فرضیه ای راجع به اینکه اگر عوامل تسریع‌کننده خونسازی (مثلا ارتیروپوئیتن )درتنظیم m-RNA برای هموگلوبین سازی بکاررود واگر این حساسیت تنظیمی درتالاسمی ازبین رفته باشد درآن صورت پیش‌بینی میشود که نسبت هموگلوبین تازه ساخته شده بطور ...

تالاسمی یک هموگلوبینوپاتی ارثی است که نوع ماژور(Mogor) آن بایک حیات طولانی و بی‌عارضه مغایرت دارد،درصورتی که پدر و مادر هردو مبتلا به تالاسمی نوع مینور باشند شانس ابتلاء به نوع ماژور در فرزندانشان بشدت بال می‌رود و فرزندان حاصله پس از آنکه هزینه گزافی را برای دولت و خانواده ببار آورند معمولا" قبل از سنین بلوغ بعلت عوارض ناشی از بیماری خود فوت می‌کنند و علاوه بر عوارض اقتصادی ضربه‌های روحی ،روانی را نیز برخانواده و جامعه خود وارد می‌آورند. امروزه تشخیص آن در زمان جنینی نیز مقد ...

از جمله مشکلات بیماران تالاسمی ، کمبود شدید رشد جسمانی است . با توجه به نقش و اهمیت عناصر جزیی در بدن بویژه سنتز پروتئین ، مطالعه و اندازه‌گیری عناصر جزیی سرم این بیماران ضرورت می‌یابد. تاکید می‌شود این بیماران از داروی دسفرال بمنظور دفع اضافه بار آهن بطور مرتب استفاده می‌نمایند ، بنابراین احتمال دفع عناصر جزیی بوسیله این دارو بعید بنظر نمی‌رسد و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش مصرف عناصر جزیی کاهش یافته را تجویز نمود. روش کار بدین صورت است که سرم بیماران تالاسمی و افراد شاهد ...

مقدمه : تالاسمی نوعی کم خونی ارثی نسبتاً شایع است که اساس درمان آن حمایتی یعنی تزریق مرتب خون و مصرف داروهای آهن زدا (دسفرال) است . ایران یکی از کشورهای قرار گرفته روی کمربند تالاسمی است و با توجه به مشکلات زیاد این بیماران ضرورت پیشگیری از تولد فرزند تالاسمیک اهمیت می یابدومهم‌ترین اقدام در پیشگیری، افزایش آگاهی زوج‌های درشرف ازدواج از نحوه پیشگیری ازتولد فرزند تالاسمیک می باشد. روش کار : این بررسی یک مطالعه توصیفی (Cross – sectional ) می‌باشد که در نیمه اول سال 1382 بر رو ...

تالاسمی بیماری است که به صورت ارثی از والدین دارای ژن بیماری به فرزندان منتقل شده و درصد مهمی از کودکان را در مناطق ویژه ای از دنیا مبتلا می سازد این بیماری یک بیماری کم خونی است که نقص در تولید یک یا چند زنجیره هموگلوبین می باشد. بنابر اختلال در زنجیره گلوبین به آلفا و بتاتالاسمی تقسیم بندی شده است. ناقلین ژن معیوب یا تالاسمی مینور کاملاٌ ظاهر سالم دارند و صرفاٌ با آزمایش خون می تواند به این صفت مغلوب در پدر یا مادر ناقل پی برد (8). بیماری تالاسمی بعنوان یک بیماری اندمیک و م ...