عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اين پروژه موارد زير بررسي خواهد شد: معرفي كامل خصوصيات جغرافيايي ،فيزيكي ،اكولوژيكي واجتماعي منطقه مورد مطالعه وتالاب ميانگران و ارائه پيشينه تحقيق درخصوص اين مطالعه ، معرفي منابع ورودي تالاب وبرآوردي از حجم آنها و تعيين ميزان حدودي برداشت آب از تالاب ومعرفي موارد استفاده از آن ، معرفي واولويت بندي منابع آلوده كننده تالاب وارائه مشخصات آنها همچنين معرفي روش مديريتي مورد استفاده ودلايل انتخاب آن ،تعيين روش مناسب شناخت وضعيت موجود وشناسايي محيط اكولوژيك (آب،خاك،رستني ها) ج ...
نمایه ها:
تالاب | 
تالاب | 
medwet | 

تالاب ها به عنوان غنی ترین اکوسیستم بیشترین تنوع زیستی رادارند و هم اکنون به عنوان یک منبع درآمد برای خانواده ها درمناطق محروم محسوب میشوند تالاب ها نقش مهمی درحفظ محیط زیست تنوع زیستی شکاروصید تامین چوب و علوفه کنترل سیلاب وتامین آب شرب دارند همچنین میتوانند درتولید موادبیولوژیکی و نیز تولید گیاهان دارویی نقش مهمی را ایفا کنند اهمیت تالاب ها درکشورهای خشک مانند ایران که آب درآن نعمت کمیابی است بیشتر مشاهده میگردد ایران با وسعت زیاد ووجود انواع زیستگاه ها نیاز به تالاب های سا ...

تالاب که در مازندران آب بندان نامیده می شود نمونه ارزشمندی از دانش یا فناوری بومی مردمان این سرزمین برای استفاده مطلوب از آب است. این اکوسیستم های آبی غیر از ذخیره سازی آب برای کشاورزی، تغذیه چشمه ها و آبهای زیرزمینی، از دیدگاه بوم شناختی نیز به عنوان زیستگاه پرندگان و حیات وحش، حافظ تنوع زیستی، بانک ژن، ایجاد منظرهای زیبا و فوائد بسیار دیگر از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. از آنجا که به نظر می رسد آب بندان های شمال کشور متأثر از عوامل متعددی چون توسعه بی رویه، آلودگی های نا ...

تالاب ها از ثروت های بزرگ ملی و از کهن ترین و زیباترین نیازهای طبیعی و با ارزش ترین اکوسیستم های روی زمین هستند. این تحقیق شامل مطالعه فلور و بررسی تنوع زیستی پنج تالاب مهم مرزون آباد، لنگور، بصراء، رمنت و آغوزبن در شهرستان بابل در استان مازندران می باشد. این تالاب ها در محدوده جغرافیایی - 45 ̊54 45 طول 5̊4 53 عرض شمالی قرار گرفته اند. مساحت کل منطقه مورد مطالعه 3531 هکتار است. متوسط - 5̊3 53 شرقی و 5̊3 33 درجه سانتی گراد می باشد. اقلیم منطقه جزء اقلیم / بارندگی سالانه 35 ...

تاثیر عوامل محیطی و فرایندی متعدد در تالاب ها پیش بینی عملکرد آنها در فرایندهای تصفیه ای را دشوار ساخته است. یکی از فاکتورهای چالش برانگیز در بررسی عملکرد تصفیه ای تالاب ها تغییرات دمایی و فصلی می باشد تاثیر تغییرات فصلی ودمایی بر تالاب ها در جوامع مختلف محل اختلاف فراوان می باشد . هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد رودخانه های تالابی در فصول سرد می باشد رسیدن به یک نتیجه مشخص در این زمینه مستلزم انجام مدیریت مناسب مطالعات می باشد به این معنی که انتخاب فاکتور مورد مطالعه مشخص نم ...

برای اولویت بندی تالاب های کشور بر پایه موقعیت ارزشی یا منزلت آنها، 75 تالاب حائز اهمیت کشور مشتمل بر 63 تالاب ثبت شده در دانشنامه تالاب های خاورمیانه، با استفاده از معیارهای پنجگانه پرندگان، ماهیان، عوامل تهدید کننده، مسائل اقتصادی- اجتماعی و موقعیت حفاظتی آنها مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفتند. ارزیابی تالاب های مورد بحث، بر اساس ضوابط هریک از معیارهای پنج گانه فوق صورت پذیرفت و هر تالاب با توجه به حضور یا عدم حضور ضوابط تعیین شده برای معیارهای مورد نظر و درجه شدت آنها امتیا ...

استان آذربایجان غربی دارای بیش از 30 تالاب دائمی و فصلی بوده که تعدای از آنها از عناوین ملی و بین المللی برخوردار می باشند . یکی از این تالاب ها تالاب کان برازان می باشد که از عنوان ملی پناهگاه حیات وحش و از عنوان بین المللی سایت رامسر برخوردار می باشد . اهمیت این تالاب در منطقه بقدری است که سالیانه هزاران نفر ار مردم استان و کشور و حتی گردشگران خارجی از این تالاب بازدید می نمایند . بازدید های انجام گرفته حاکی است این تالاب بشدت دچار پدیده پر غذایی است که ازجمله مهم ترین تهدی ...

در عصر حاضر محیط های زیست طبیعی در حال تغییر سریع از نواحی اکولوژیکی بکروبا ارزش به نواحی از هم گسیخته اختلال یافته هستند. افزایش بهره وری از مواهب طبیعی، توسعه ناپایدار و به دنبال آن افزایش فاکتورهای زیست محیطی مرگ و میر از عمده مسائل و مشکلات محیط های زیست طبیعی بشمار می آیند و با عنوان بحران زیست محیطی مرگ و میر از عمده مسائل و مشکلات محیط های زیست طبیعی بشمار می آیند و با عنوان بحران زیست محیطی شناخته می شوند، به مرور زمان زندگی طبیعی، چرخه و زنجیره حیات را دچار اختلالات ...

این تحقیق درتالاب های بین ا لمللی آلاگل و کیانشهر به منظور مقایسه چگونگی کیفیت زیستگاه برای پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران و نحوه مدیریت این دو تالاب صورت گرفت . در فصول پاییز و زمستان طی 3 بار مراجعه در هرفصل به این دو تالاب ، ضمن شمارش و آمارگیری از پرندگان آبزی زمستان گذران ترکیب و نوع گونه ها مشخص شد . بررسی اخیر نشان داد که تراکم پرندگان (در 10 هکتار) در تمام ماهها در تالاب کیانشهر نسبت به آلاگل بیشتر است . به طور کلی بررسی شاخص های تنوع گونه ای در هردو تالاب نشا ...