عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر هورمون 17-آلفا، 20-بتا، دی‌هیدروکسی پروژسترون بر بلوغ تخمک‌های تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در شرایط آزمایشگاهی بعد از گذشت 7، 10، 12، 24 و 30 ساعت انکوباسیون مورد بررسی قرار گرفت. تخمک‌ها در محیط کشت SIS، RMS، L-15 و PSACF در حضور 1 میکروگرم در میلی‌لیتر هورمون 17-آلفا، 20-بتا، دی‌هیدروکسی پروژسترون انکوباسیون شدند. ارتباط بین فاکتورهای بیوشیمیایی خون (کلسیم، منیزیوم، پروتئین کل، کلسترول و گلوکز) و هورمون‌های جنسی (تستوسترون، 17-بتا استرادیول و پروژسترون) با وز ...

این تحقیق در سه مرحله در بهار 1388(تعیین کمترین و بهترین غلظت موثر کلرید سدیم)، بهار1389 (جدا سازی و خالص سازی قارچ و تعیین کمترین غلظت موثر باکتری ) و بهار1390(مقایسه عملکرد ضد قارچی کلرید سدیم، سبزمالاشیت ‌و ‌باکتری ‌سودوموناس‌‌ آئروژینوزا در ‌محیط هچری) انجام گردید.درپیش آزمایش نمک، 5 غلظت 1و1/5و2و2/5و3 درصد‌ نمک ‌طعام در چهار زمان 15و30و45و60 دقیقه جهت تیمار در نظرگرفته شد. نتایج نشان داد که غلظت های 2/5و 3 درصد برای تخم ها مخرب بوده و تخم ها یا تفریخ نمی‌شدند و یا لارو ...

خانواده شیرونومید، جمعیت زیادی را در بین حشرات کفزی آب‌های شیرین تشکیل می‌دهد و دارای ظرفیت تولید مثلی بالایی می باشد. همچنین لاروهای این موجودات دارای ارزش غذایی بالایی هستندو یکی از اقلام غذایی با ارزش برای بسیاری از ماهی‌ها به ویژهماهیان خاویاری به شمار می روند. در تحقیق حاضر، تولید لاروهای شیرونومید در محیط کاملاً بسته،با کنترل شرایط فیزیکوشیمیایی و ایجاد محیط مناسب برای کامل شدن چرخه زندگی این حشرات انجام شد. میزان تولید در هر متر مربع به طور میانگین 10±80 گرم برآورد شد. ...

هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات رشد، فعالیت آنزیم های گوارشی (پپسین، تریپسین، کیموتریپسین، آلفا آمیلاز، لیپاز، فسفاتاز قلیایی و N-آمینوپپتیداز) و ترکیب اسیدهای چرب تاسماهی ایرانی از زمان تفریخ تا 40 روز بعد از آن می باشد. لارو تاسماهی ایرانی از تکثیر مصنوعی یک مولد ماده (26/33 کیلوگرم) و یک مولد نر (19 کیلوگرم) بدست آمد. تغذیه لاروها بعد از جذب کیسه زرده طبق شرایط کارگاه، تا روز سیزدهم با ناپلی آرتمیا و سپس تا انتهای دوره با دافنی انجام شد. دمای آب در دوره ی پرورش 18– 17 درجه ...

غلظت 16 ترکيب چند‌حلقوي معطر (PAHs) در بافت‌هاي کبد، کليه، آبشش، عضله و خاويار تاسماهي ايراني(16 = Acipenser persicus; n) و ازون‌برون (7 =Acipenser stellatus; n) جمع‌آوري شده از حوضه‌ي جنوبي درياي خزر مورد بررسي قرار گرفت و ترکيبات PAH با دستگاه GC-MS اندازه‌گيري شدند. نمونه‌ها در اواخر فصل زمستان و اوايل فصل بهار سال 1389-1390 جمع‌آوري گرديد. الگوي تجمع و پراکنش ترکيبات PAH در بافت‌هاي مختلف ماهيان و تأثير ميزان چربي بافت‌هاي مختلف ماهيان و ضريب تفکيک اکتانول/آب ترکيبات PA ...

ماهیان خاویاری به‌دلیل تولید خاویار، از جمله گونه‌های با ارزش اقتصادی بالا می‌باشند. به‌دلیل عدم وجود تفاوت مورفولوژیکی بین ماهیان نر و ماده، تاکنون به‌وسیله‌ی جراحی و در سنین 4-3 سال تعیین جنسیت صورت می‌گیرد. از آنجا که این جراحی و سایر روش‌های موجود به ماهی آسیب زده و امکان تعیین جنسیت در سنین پایین وجود ندارد، یک راه حل مناسب جهت این مسئله استفاده از نشانگرهای DNA می‌باشد. استفاده از نشانگرهای اختصاصی جنسی در مدیریت هچری مفید می‌باشند. تعیین جنسیت در سنین جوانی می‌تواند هز ...

در این تحقیق به منظور بررسی رفع چسبندگی تخم های لقاح یافته تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از آنزیم تریپسین و روش معمول گل شوئی استفاده گردید. درصد بازماندگی جنینی و مدت زمان لازم برای رفع چسبندگی و همچنین اثرات بافت شناسی آنزیم و ذرات رس بر دیواره خارجی دور تخم به عنوان شاخص مطالعه مد نظر قرار گرفت. بعد از لقاح تخم ها و 2 بار آبکشی، تخم ها به مدت 30 دقیقه در معرض 4 غلظت متفاوت آنزیم تریپسین (IU/ml 1، 3، 6 و12) قرار داده شدند. بخشی از تخم ها طی همین مدت زمان (30 دقیقه) به ...

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تورین بر رشد، ترکیب شیمیایی بدن، میزان تورین و متیونین کبد و بدن و خصوصیات بیوشیمیایی سرم ماهی قره برون (Acipenser persicus) تغذیه شده با جیره حاوی مقادیر بالای پروتئین گیاهی، آزمایشی با شش سطح تورین انجام گردید. ماهیان با سطوح 05/0 (شاهد)، 28/0، 54/0، 85/0، 2/1 و 6/1 درصد تورین (متیونین ثابت، 84/0 درصد) به مدت شش هفته تغذیه شدند. پس از این دوره، نتایج نشان داد که افزایش تورین جیره باعث کاهش رشد ماهیان شد. همچنین، افزایش تورین باعث کاهش غذاگیری ا ...

این تحقیق با هدف کلونینگ و توالی یابی مارکر ملکولی جهت تمایز دو گونه تاس ماهی ایرانی و تاس ماهی روسی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (Random Ampliphied Polymorphic DNA) انجام شد. برای این منظوراز 5 نمونه باله دمی تاس ماهی ایرانی صید شده از رودخانه سفید رود و 5 نمونه باله دمی تاس ماهی روسی صید شده از رودخانه ولگا در کشور روسیه نمونه برداری انجام شد. DNA به روش فنل-کلروفرم استخراج و کیفیت وکمیت آن بوسیله الکتروفورز ژل آگارز 1 درصد و دستگاه اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفت ...