عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

غلظت 16 ترکيب چند‌حلقوي معطر (PAHs) در بافت‌هاي کبد، کليه، آبشش، عضله و خاويار تاسماهي ايراني(16 = Acipenser persicus; n) و ازون‌برون (7 =Acipenser stellatus; n) جمع‌آوري شده از حوضه‌ي جنوبي درياي خزر مورد بررسي قرار گرفت و ترکيبات PAH با دستگاه GC-MS اندازه‌گيري شدند. نمونه‌ها در اواخر فصل زمستان و اوايل فصل بهار سال 1389-1390 جمع‌آوري گرديد. الگوي تجمع و پراکنش ترکيبات PAH در بافت‌هاي مختلف ماهيان و تأثير ميزان چربي بافت‌هاي مختلف ماهيان و ضريب تفکيک اکتانول/آب ترکيبات PA ...

در این مطالعه تاثیر دوره‏های متفاوت گرسنگی و غذادهی مجدد متعاقب آن بر روی عملکرد رشد جبرانی، شاخص‏های بیوشیمیایی خون و بیان IGF-I mRNA در بچه تاسماهی ایرانی و در شرایط پرورشی یکسان به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. پس از یک هفته سازگاری با شرایط آزمایشی، 375 عدد ماهی(با وزن متوسط 0/28± 108/06 (± انحراف استاندارد) گرم و به تعداد 25 عدد ماهی در هر حوضچه) به صورت کاملا تصادفی در 15 حوضچه مدور بتونی با حجم 1000 لیتر توزیع شدند. این مطالعه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج گ ...

براساس اطلاعات شیلاتی موجود، سپیدرود همواره یکی از رودخانه‌های مهم برای تکثیر طبیعی تاسماهیان، بویژه تاسماهی ایرن و روس در بخش جنوبی دریای خزر بوده است . احداث سد منجیل در فاصله 110 کیلومتری از دهانه سپیدرود و استقرار بعدی سدهای آبرسانی زراعی تاریک (تونل آب بر فومن) و سنگر و بالاخره بلند کردن بخش زیرین پل آستانه در مسیر بین سد اصلی تا مصب آن و مافوق همه اینها نداشتن یک قانون جدی برای منبع صید تاسماهیان مولد و بارور در داخل رودخانه جمعا" سبب گردیدند تا در اوضاع هیدرولوژیک و اک ...

چکیده در فصل صید سال 1379 ، نمونه های گونه های تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) ، ماهی اوزون برون (A. stellatus) وماهی کفال طلایی (Liza aurata) ازصید گاه های جنوب دریای مازندران صید وپس از بیومتری به مدت یکسال در سرد خانه صنعتی نگهداری گردیدند . جهت تعیین میزان اسیدهای چرب موجود در آنها در طول یکسال و بطور متناوب از بافت فیله تازه ، دو هفته پس از انجماد،وسپس هر ماهه ، از نمونه های فوق نمونه برداری گردید. بدین منظور ، پس از استخراج چربی از نمونه ها ، اقدام به تهیه متیل اس ...

طی تحقیقی دو ساله ارزیابی کارآیی پراکسید هیدروژن برای تاسماهی ایرانی ،کپور ماهیان چینی وکپورمعمولی در یک سلسله آزمایشات با شرایط گوناگون وبااستفاده ازغلظتهای مختلف شامل9000، 3000، 2000 ،1500 1000، 750، 500و250ppm در مقایسه با شاهد مالاشیت گرین و شاهد صفر درزمانهای 10و15 دقیقه انجام و مورد مقایسه قرار گرفت همچنین ارزیابی تاثیر لوامیزول هیدروکلراید بصورت حمام درمانی mg/l5 بمدت 20 دقیقه برای کپور ماهیان چینی بر اساس درصد بازماندگی نهایی و برای تاسماهی ایران بر اساس درصد بازمان ...

در این تحقیق جهت بهبود رشد و مقاومت لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) از آرتمیای غنی‌شده با روغن ماهی و سویا همراه با ویتامین E استفاده شد. پنج تیمار مختلف غذائی شامل دو تیمار غنی‌شده با روغن ماهی مخلوط با 15 یا 30 درصد ویتامین E، دو تیمار غنی‌شده با روغن سویا مخلوط با 15 یا 30 درصد ویتامین E و آرتمیای غنی‌نشده (گروه شاهد) به مدت 17 روز استفاده شدند. تغذیه لاروهای تاسماهی ایرانی در روز دهم پس از تفریخ شروع شد. لاروها در 5 روز ابتدایی آزمایش با آرتمیای غنی‌نشده تغذیه و ...

برای مطالعه ارتباط بین ترکیب بیوشیمیایی تخمک اووله و درصد لقاح در تاسماهی ایرانی قره برون ‏‎Acipenser 1987 ‏‎ersicus‎‏ ‏‎P‎‏ Borodin)‏ تخمک 24 عدد از ماهیان مولد که از لحاظ مراحل تکامل جنسی شرایط یکسانی را داشته و مورد تکثیر مصنوعی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفت(به صورت اتفاقی از میان کل ماهیان تکثیر شده). هنگام اوولاسیون حدود 50 گرم از تخمک آنها نمونه برداری و درصد لقاح بقیه تخمها ثبت گردید و ترکیب بیوشیمیایی تخمک شامل درصد چربی ، اسید های چرب، ن ...

از آنجا که افزایش مواد آلاینده شبه استروژنی در اکوسیستم های آبی می تواند تاثیرات متفاوتی در ماهی، دیگر موجودات آبزی و بطور غیرمستقیم روی زندگی انسان داشته باشد؛ هدف از انجام این تحقیق با توجه به حضوراینگونه مواد در دریای خزر، بررسی تاثیر غلظتهای متفاوت ماده شبه استروژنی 4-نونیل فنل بر میزان تغییرات پروتئین ویتلوژنین و بیان ژن های ویتلوژنین و زونا پلوسیدا 3.1 در تاسماهی ایرانی نابالغ، بوده است. در این خصوص 3 غلظت متفاوت 4-نونیل فنل (1، 10 و100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی) بصو ...

میزان LC*50 دو داروی اسانس گل میخک و MS*222 به عنوان شاخص اصلی سمیت دارو در سه گونه مهم ماهیان پرورشی ایران، کپور معمولی (Cyprinus carpio)، تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) ارزیابی و بررسی شد.برای این منظور تعداد 640 قطعه از بچه ماهیان گونه‌های مذکور به صورت گروههای 20 قطعه‌ای (4 گروه قطعه‌ای) برای هر غلظت به مدت 2 هفته در معرض غلظتهای مختلف از غلظت غیر کشنده تا غلظت کشنده داروها قرار گرفتند.نتایج با استفاده از نرم‌افز ...