عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تبیین چیستی، چرایی و چگونگی آموزش در دوره کودکی(هفت سال دوم)از منظر اسلامبا روش استنباطی انجام شده است.می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است کهآموزش در این دوره مبتنی برویژگی دریافت و پذیرش در کودکاست.کودک مطالب را نه به عنوان حقایق بلکه مطابق باواقعیات و در ارتباط با نیازهای شناختی،اخلاقی، عاطفی و اجتماعی خود ابتدا دریافت می کند و می پذیرد و بعد از آن است که بهفهم و باور می رسد. از این نظر آموزش دارای تأثیرات درونی است.به طوریکه خودیابی و خودپذیری که عین خدای ...

اخلاق یکی از آموزههای دینی است که در زندگی دنیوی و اخروی بشر اهمیت فراوان دارد. تربیت اخلاقی نیز فرآیند زمینه‌سازی و به کارگیری شیوه‌هایی برای شکوفا‌سازی، تقویت و ایجاد صفات و رفتارهای اخلاقی در انسان از یک طرف و اصلاح و از بین ‌بردن رفتارها و آداب غیراخلاقی از طرفی دیگر است. بر این اساس هدف اصلی در تحقیق حاضر" بررسی و مقایسه مبانی تربیت اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت و ملا محسن فیض کاشانی" است. در این پژوهش از روش‌ ترکیبی یعنی توصیف، تحلیل و استنباط استفاده شده است. در توص ...

"اگر قران نبود باب معرفت الله الی الابد بسته بود." امام خمینی شناخت و معرفت در پرتو قران ، شناختی عمیق و اصیل و به دور از آسیب است زیرا قران منبع و سرچشمه معارف است و بخاطر مصونیتش از خطا آسیبها و آفاتی که علوم در هر عصر و زمانی با آنها درگیرند و توسط آنها تهدید می شوند در تعالیمش وجود ندارد . سوالهای اساسی این پژوهش عبارت است از : قران کریم در باره معرفت چه دیدگاهی دارد؟با توجه به معرفت شناسی در قران چگونه می توانیم دلالتهای تربیتی آن را بیان کنیم ؟روش تحقیق در این ...
نمایه ها:
معرفت | 

یکی از مسائلی که همواره در طول تاریخ برای فلاسفه و اندیشمندان اخلاق و مربیان و دست اندرکاران تربیت دینی مطرح بوده است، شکاف میان باورهای دینی و عمل و فعل ارادی انسان است. همانطور که شاهد آن هستیم امروزه بین باورهای دینی و رفتارهای اجتماعی افراد ناهمگرائی وجود دارد که این ناهمگرائی نشان از یک حلقه گمشده در برنامه‌های تربیتی دارد که نادیده گرفتن آن موجب ناکارآمدی روش‌های تربیت دینی و وجود ناهمگرائی پارادوکسیکال بین باورهای دینی و رفتارهای اجتماعی گردیده است. هدف از انجام این پژ ...

چکیده با توجه به اهمیت تربیت اخلاقی در همه عرصه های زندگی، پایان نامه پیش رو که به بررسی مقایسه ای بین ماهیت، روش و غایت تربیت اخلاقی از منظر دو دانشمند بزرگ شیعه پرداخته است و نقاط اشتراک و افتراق آن ها را بررسی کرده است، ضرورتی و اهمیتی دو چندان می یابد. پژوهش حاضر در پنج فصل فراهم آمده است، در فصل نخست کلیات، بیان مساله، ضرورت و اهمیت پرداختن به آن، همراه با پرسشهای پژوهش و در نهایت بیان نظر مختار درباره مفاهیم اصلی و اصطلاحات است. روش پژوهش، روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی ا ...
نمایه ها:

چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین تعلیم و تربیت (اهداف، محتوا و روش ها) از منظر ویگوتسکی با تاکید بر مبنای فلسفی آن می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی، روش آن توصیفی-تحلیلی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در آن تجزیه و تحلیل کیفی می باشد .در پایان پس از بررسی جامعه تحلیل (آثار تربیتی و آثار ویگوتسکی) این نتیجه حاصل شد که: یافته ها: اهداف تربیتی از دیدگاه ویگوتسکی: رشد مفاهیم علمی و مفاهیم خودجوش(طبیعی)، تحلیل گل گرایانه تربیتی در مقابل کاهش گرایی تربیتی، تحلیل زیست شناساانه یا تکو ...

مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی ضرورت ابتناء فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر فلسفه اسلامی ست.ما برای بررسی این موضوع آن را ذیل دو سوال واکاوی کرده ایم. در سوال اول به بررسی بایستگی فلسفه اسلامی پرداخته ایم.به این منظور به تفکیک موضوع ،غایت و روش فلسفه اسلامی پرداخته و بایستگی آنها را از منظر قرآن کریم و فلاسفه اسلامی بررسی کردیم. در گفتار بعد،چالش های مسئله بایستگی فلسفه اسلامی را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اصلی ترین چالش ها در این موضوع از سوی مکتب تفکیک وارد می شود.این ...

هدف تحقیق حاضر "بررسی کرامت نفس در متون اسلامی و روانشناسی معاصر با تاکید بر دلالت های تربیتی" می باشد. کرامت یعنی والایی و برتری ویژه انسان که عنصر روحانی و فطرت خداجوی و فضیلت خواه بشر مایه می گیرد، نقش بسزایی در سرنوشت انسان ها دارد. کرامت یکی از نقاط حساس در حفاظت از حریم ارزش های الهی و انسانی است بر این اساس مقایسه مفهوم کرامت نفس مبتنی بر متون اسلامی با مفاهیم معادل آن (عزت نفس) در متون روانشناسی و کاربرد دلالت های تربیتی کرامت نفس از اهداف تحقیق حاضر می باشد که به دن ...

هدف: پژوهش حاضر، با هدف تبیین و بررسی اندیشههای تربیتی متفکر مسلمان ایرانی، ملا احمد نراقی و مقایسه آن با آراء تربیتی متفکر مشهور غربی ژان ژاک روسو صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است. روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است و چون از نوع مطالعات تطبیقی میباشد از روش جرج. زد. اف. بردی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای است و ابزار گردآوری اطلاعات فرمهای فیشبرداری است، که با مراجعه به منابع معتبر، اطلاعات جمعآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ...
نمایه ها: