عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلسفه علم :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه علم دردانشگاهها(رشته های فیزیک و فلسفه ) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه ریاضی :تهیه منابع دست اول برای درس فلسفه ریاضی دردانشگاهها(رشته های ریاضی و کامپیوتر) به انضمام تقویت درس تاریخ علم .فلسفه تکنولوژی :دیدگاههای فلسفی مختلف درباب تکنولوژی (فلسفه آنالیتیک ، فلسفه پدیدارشناسی (فنولوژی )،مکتب فرانکفورت )به انضمام تقویت تاریخ تکنولوژی زبانشناسی :ارائه نظریه های جدید زبانشناختی ازدیدگاه نظریه زایشی - گشتاری . هوش مصنوعی :کاربرد ...

این مقاله ، در بخش دوم از مقاله علم، گذشته، حال و آینده است. بخش اول آن (گذشته ) در شماره اول از نظر خوانندگان ارجمند گذشت . بخش دوم (حال) به جهت گستردگی دامنه بحث و شمول زمانی ده قرن از تاریخ علم، در دو حوزه برسی می شود: 1. حوزه اسلامی علم 2. قلمرو علم در مغرب زمین در این بخش از پذیرش فلاسفه تبعیدی یونان در باره ساسانیان ، تحریک و ترغیب خلفا به وسیله دانشمندان در پذیرش علوم جدید و بیگانه ، اولین ترجمه ها در آغاز دوره اسلامی ، تاسیس بیت الجکمه مامون، نقش دانشمندان ملل مختلف ...
نمایه ها:
یونان | 

سیر تکوینی تکامل علوم محض در غرب علوم انسانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و بالضروره هماهنگ ساخته است لذا علوم انسانی از جمله تاریخ جایگاه ویژه خویش را در جهان مترقی احراز نموده است ، هدف و کاربرد این علم بکلی با گذشته فرق کرده آهنگ نوینی راساز کرده است . لذا نه به هدف و صرف تقلید بلکه با انتخاب روش‌های نوین در پژوهش‌های تاریخی و احتمالا تجدید و عظمت این دانش به لحاظ متدولوژی، مکلف هستیم گامهای بلندی در احیای این علم بسیار سودمند برداریم. و راه رفته غربیان را در ا ...

پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است. فصل اول کلیات تحقیق و فصل دوم به تاریخ تحلیلی و رویکردهای مطرح در علم تناسب آیات و در فصل سوم به تاریخ تحلیلی و رویکردهای مطرح در علم تناسب سور پرداخته شده است. فصل اول به مفهوم شناسی اشاره دارد و در فصل دوم ابتدا مراحل شکل گیری علم تناسب آیات و پس از آن اشاره به رویکردهای مدرن و سنتی در این علم توجه می شود. در فصل سوم نیز به همین صورت علم تناسب سور را بررسی نموده ایم. ...

تنظیم و تهیه منابع تاریخ علوم اسلامی "جلد چهارم طبیعیات ". ...

چکیده معرفت شناسی دانش اسباب النزول در پی آن است که بر پایه اصول و مبانی علم شناختی، ماهیت، مسائل، مبادی و پیش فرض‌ها، روش شناسی، جامعه شناسی، تاریخ تحلیلی، کارکردها و رابطه اسباب النزول را با سایر علوم بررسی کند.در این پایان نامه به شکل گیری دانش اسباب نزول در دو مرحله حدیثی و قرآنی پرداخته شده و سپس جریانات این دانش در سه مرحله: گستردگی مفهوم ، محدود شدن مفهوم و تحولات این علم در دروره معاصر با چهار جریان ، نفی اسباب نزول، توجه مفرط به اسباب نزول، عبور از اسباب نزول و بررس ...

چکیده ندارد.

ساختار منطقی نظریه های علوم طبیعی توضیح در علوم طبیعی /ماهیت راستی ریاضی اثبات ریاضی ماهیت تکنولوژی دستور/ساختار زبان /توانش زبانی برای نمونه به آثار منتشر شده زیر مراجعه فرمائید-1: نشر ریاضی (شماره 1 شماره )3 پیک ریاضی (شماره )3 فرهنگ (کتاب اول) فرهنگ (کتاب دوم ) منطق ریاضی چیست ؟ (1361) دیدگاهها وبرهانها زیر چاپ انتشارات علمی و فرهنگی ) هوش مصنوعی چیست (دردست تهیه ) تکنولوژی از دید فلسفه پدیدارشناسی مکتب فرانکفورت و فلسفه تحلیلی (دردست تهیه ) استدلال برمبنای 2 08818 ...

چکیده ندارد.