عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

سابقه و هدف: آمبلیوپی از علل شایع معلولیت بینایی و درمان آن با تشخیص سریع بوده و آزمایش های فعلی برای تشخیص سوبژکتیو و نیز در سنین کم قابل انجام یا قابل اعتماد نیستند به منظور تعیین قابلیت اعتماد و انجام 10PD fixation preference test در تشخیص آمبلیوپی، این تحقیق بر روی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان نیکوکاری تبریز در سال 1377 انجام گرفت. مواد و روشها: پژوهش حاضر تحقیق به روش کارآزمایی بالینی (clinical trial) بر روی 100 بیمار که دارای انحراف چشمی (با یا بدون آمبلیوپی) بودند، ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کودک | 
چشم | 
هزینه | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
درمان | 
کودک | 
چشم | 

هدف : تعیین علل کاهش دید ، نابینایی و ارزیابی علل قابل پیشگیری و درمان تعیین حدت بینائی دانش آموزان مدارس نابینایان شهر زنجان جمعیت مورد مطالعه شامل 50 دانش آموز با سن 50-6 سال و شاغل به تحصیل در دو مدرسه نابینایان شهر زنجان بودند انتخاب جمعیت بر اساس تعداد دانش آموز نابینای موجود در این دو مدرسه صورت گرفت برای انجام مطالعه از برنامه پیشگیری از نابینایی سازمان بهداشت جهانی (‏‎WHO-PBL‎‏) بهره جسته و با استفاده از پرسشنامه تنظیمی این سازمان ، مطالعه انجام شد قسمتی از پرسشنامه د ...

یکی ار علل مهم و شایع کاهش بینائی عیوب انکساری چشم ها است کشف عیوب انکساری در دانش آموزان بخصوص در سالهای اول دبستان از جهت پیش بینی و جلوگیری از پیدایش انحراف چشمی و آمبلیوپی اهمیت بسزایی دارد در این مطالعه میزان شیوع و نوع عیوب انکساری در دانش آموزان دبستانهای شهر زنجان در سال 1375 تعیین شده است . 1375 دانش آموز دبستانهای شهر زنجان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند جهت تعیین میزان دید دانش آموزان از تابلوی ‏‎SNELLEN‎‏ خطی استفاده شد و از قطره سیکلو پل ...
نمایه ها:
 
در یک مطالعه مقطعی غربالگری بینایی بر روی 1844 نفر از دانش آموزان سن 7-6 ساله برای به دست آوردن شیوع آمبلیوپی ناشی از آنیزومتروپی در شهرستان کرمان انجام شد. در طی 6 ماه-از آبان ماه 1372-22 مورد آمبلیوپی شناسایی شد. تعداد پسران 936 نفر معادل 8/50% و دختران 908 نفر معادل 2/49% بود. شیوع آمبلیوپی 2/1% (پسران 1% و دختران 4/1% به دست آمد که از کل 22 مورد آمبلیوپی 63% (14 مورد) آن ناشی از آنیزومتروپی خالص، 13% آنیزومتروپی همراه با استرابیسم، مجموع آنیزومتروپی خالص و آنیزومتروپی به ...