عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاج‌خروس یکی از علفهای هرز غالب در منطقه مازندران و در زراعت‌های مختلف است که هر ساله موجب کاهش کمی و کیفی عملکرد گیاهان زراعی خصوصا سویا می‌گردد. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر تراکم‌های مختلف تاج‌خروس بر رشد و عملکرد سویا (رقم هیل) بود. این طرح در سال 1378 در زمین تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی ساری دانشگاه مازندران به اجرا درآمد. آزمایش در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و هشت تیمار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: صفر (شاهد) 1، 2، 4، 6، 8، 10 و 12 بوته تاج‌خروس در ...
نمایه ها:
سویا | 

این مطالعه برای بررسی خصوصیات سیلویی دو رقم تاج‌خروس (سبز و قرمز) و گونه Amaranthus hypochondriacus و ذرت علوفه‌ای صورت پذیرفت و علوفه‌ها پس از برداشت در لوله‌های آزمایشی سیلو شدند. بعد از سپری شدن 20، 40 و 60 روز پس از سیلو کردن درب سیلوها باز و نمونه‌برداری به عمل آمد. از آزمایش فاکتوریل 4 *3 (سه نوع علوفه درچهار زمان مختلف) با طرح پایه کاملا تصادفی با 4 تکرار به‌عنوان طرح آماری استفاده به‌عمل آمد. ماده خشک، خاکستر خام، کلسیم، فسفر، پتاسیم و منیزیم،NDICP، ADICP، نیتروژن آمو ...
نمایه ها:

در تعقیب آزمایش انجام شده سال 1373 آزمایش دیگری بصورت کرت‌های دوبار خرد شده در چهار تکرار در مرکز آموزش کشاورزی فارس انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در عملکرد ریشه تفاوتی بین دو واریته چغندرقند وجود نداشت . ضمنا مجددا ملاحظه شد که در تراکم‌های بالا تفاوتی بین رقابت دو گونه علف هرز تاج‌خروس وحشی و سلمه‌تره موجود نبود. در مورد هر دو علف هرز با افزایش تراکم محصول کاهش می‌یافت و تفاوت خیلی زیاد و واضحی در بین دو گونه علف هرز و نوع واریته مصرفی چغندر مشخص نشده چون اعداد و ار ...
نمایه ها:

بررسی اثرات رقابتی تراکم های مختلف تاج خروس و سلمه تره بصورت خالص و مخلوط بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت چغندرقند و بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت بر تداخل این دو علف هرز بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت چغندرقند. ...

علف های هرز از مهمترین عواملی هستند که منجر به کاهش کیفیت گل های شاخه بریده می شوند، ولی درخصوص تاثیر روش های کنترل علف های هرز بر روی این گیاهان کمتر کار شده است. لذا هدف از این بررسی مطالعه تاثیر کاربرد دز های مختلف (دز های کمتر از مقدار توصیه شده در حد توصیه شده و بیشتر از مقدار توصیه شده) چند علف کش مهم عمومی (اکسی فلور فن، پاراکوات، گلایفوزیت، اکسین فلورفن همراه با پارکوات، اکسی فلورفن همراه با گلایفوزیت و پاراکوات همراه با گلایفوزیت) بر روی بیوماس و تولید بذر علف های هر ...
نمایه ها:

کنترل علف‌های هرز یکی از جنبه‌های مهم تولید در هر نظام کشاورزی است. با توجه به هزینه زیاد مصرف سموم و هم‌چنین اثرات مخرب زیست محیطی آن، پژوهشگران تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های زراعی و بیولوژیکی گامی به منظور کاهش سهم سموم در کنترل علف‌های هرز بردارند. بر این اساس آزمایشی به منظور ارزیابی توان رقابتی ذرت با علف هرز تاج خروس در تراکم‌ها و آرایش‌های مختلف کاشت ذرت در سال زراعی 1392 در شهرستان مراغه انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد. ف ...

تاج خروس یکی از گیاهان هرز معمول در مزارع استانهای شمال و شمال غرب کشور است . مسمومیت با این گیاه در گاو ‏‎،‎‏ گوسفند و خوک از کشورهایی مانند امریکا ، کانادا ، برزیل و فلسطین اشغالی گزارش شده است . با توجه به وقوع مواردی از مسمومیت در روستاهای اطراف ارومیه بررسی دقیق تر عوارض با ایجاد تجربی آن مورد توجه قرار گرفت . در این تجربه دو گروه 5 راسی از گوساله های بومی 5 تا 7 ماهه ( گروه تجربی و گروه شاهد ) مورد استفاده قرار گرفت . گیاه مذکور به صورت روزانه از روستاها جمع آوری شده و ...

نیاز به کاهش اثرات مضر زیست محیطی حاصل از علفکش‌های مختلف، باعث شده است که سیستم‌های مدیریتی جدیدی برای کنترل علف‌های هرز تعریف گردد که به جای مواد شیمیایی کشاورزی، مبنای اکولوژیکی دارند. در راستای این هدف چهار مطالعه برای کنترل بیولوژیکی و مدیریت دو علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) توسط قارچ‌ها و آللوپاتی اجرا گردید. اولین مطالعه شامل جمع‌آوری و شناسایی قارچ‌های بیمارگر این دو علف هرز و پیدا کردن بهترین قارچ به عنوان عامل ک ...

به منظور بررسی اثرسطوح مختلف گلاب تاج خروس بر جوانه زنی بذور گشنیز و جعفری تحقیقی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با تیمار گلاب تاج خروس با غلظت های (0،10،20،30و درصد40)در4تکرار به اجرا درآمد. . نتایج حاصل ازمقایسه میانگین هانشان دادکه کاربرد گلاب تاج خروس سبب بروز اثرات منفی بر جوانه زنی این بذور شده و تفاوت معنی داری نیز بین تیمارها در بذر جعفری مشاهده شد. ...
نمایه ها:
گشنیز | 
گلاب | 
جعفری |