عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق معرفی موقعیت‌های کنونی و پراکندگی گونه‌های کاشته شده و خودروی جنس تاج خروس در بیوتوپ‌‌های مختلف همدان و محدوده گنبد- مینودشت و مقایسه گونه‌های این دو منطقه از نظر تنوع گونه‌ای بود. گونه‌های این جنس از بیوتوپ‌های مختلف دو محدوده همدان و گنبد - مینودشت، طی تابستان و پاییز 1388 جمع‌آوری و شناسایی شدند. نتایج نشان دادند که هفت گونه خودروی تاج خروس blitoides S WATSON, A. viridis L., A. lividus L. chlorostachys WILLD, A. albus L. A. ,.A. retroflexus L وهیبریدA. retrof ...

با وجود هزینه‌های گزاف و مشکلات زیست محیطی ناشی از کنترل علف‌های هرز با روش‌های مرسوم ‏شیمیایی و مکانیکی، خسارت علف‌های هرز هنوز یکی از عمده مشکلات موجود بر سر راه تولید غذا است. ‏استفاده از راهکارهای زراعی به عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت علف‌های هرز برای تلفیق در قالب یک نظام ‏مدیریتی جامع منجر به کنترل موثر علف‌های هرز با هزینه کمتر، و همچنین کاهش مشکلات زیست محیطی ‏خواهد شد. در این راستا، مدل‌‌های رقابت با ساختار اکوفیزیولوژیک، ابزار مناسبی بمنظور بررسی اثرات متقابل ‏بین ...

کنترل علف‌های هرز یکی از جنبه‌های مهم تولید در هر نظام کشاورزی است. با توجه به هزینه زیاد مصرف سموم و هم‌چنین اثرات مخرب زیست محیطی آن، پژوهشگران تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های زراعی و بیولوژیکی گامی به منظور کاهش سهم سموم در کنترل علف‌های هرز بردارند. بر این اساس آزمایشی به منظور ارزیابی توان رقابتی ذرت با علف هرز تاج خروس در تراکم‌ها و آرایش‌های مختلف کاشت ذرت در سال زراعی 1392 در شهرستان مراغه انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد. ف ...

به‌منظور بررسی رابطه بانک بذر خاک با جمعیت علف های هرز در طول فصل رشد در چغندرقند و تعیین مناسب‌ترین نوع کوادرات (سطح حداقل) جهت مطالعه‌ی رابطه بانک بذر خاک با تراکم علف‌های هرز، پژوهشی در‌سال 1388 در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در‌ کمال شهر کرج انجام گرفت. نمونه-برداری از بانک بذر قبل از کاشت چغندرقند و از گیاهچه‌های علف‌هرز طی سه مرحله در دوره رشد با دو نوع کوادرات مربع(50در50سانتی‌متر) و مستطیل(100در 25 سانتی‌متر) صورت گرفت در هر کوادرات فراوانی بذر علف هرز و تراک ...

در مواجهه گياه با فلزات سنگين غيرضروري، برخي گياهان آسيب مي‌بينند و ازبين مي‌روند. اما برخي گياهان مقاوم‌تر هستند و حيات خود را حفظ مي‌کنند. هدف اين پايان‌نامه بررسي و مقايسه ميزان جذب کلريدجيوه توسط دو گونه گياهي از تيره تاج-خروس (Amaranthaceae) شامل: 1- (تاج خروس وحشي (Amaranthus retroflexus L.) و 2- تاج خروس زينتي (Celosia argentea var. cristata L.) و بررسي اثرات کلريدجيوه بر اين گياهان است. گياهان به دو گروه تقسيم شدند. تعدادي از گياهان به مدت دو روز در چهار غلظت شاهد، 5 ...

هدف تحقیق حاضر مطالعه‌ی توان رقابتی ذرت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در تراکم‌های مختلف ذرت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه‌ی‌ تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اردبیل (مغان) در سال زراعی 1391 اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار تراکم ذرت دانه‌ای (70000، 75000، 80000 و85000) بوته در هکتار و چهار تراکم علف‌ هرز تاج خروس ریشه قرمز (0 ، 4 ، 8 و12) بوته در متر ردیف طولی بود. صفات مربوط ب ...

یکی از مهم ترین اندرکنش‌های بین گیاهان، اثرات آللوپاتی می‌باشد. این پدیده از طریق تولید و ترشح ترکیبات خاصی به محیط پیرامون موسوم به آللوکمیکال‌ها میسر می‌گردد. این ترکیبات زیر مجموعه ای از متابولیت‌های ثانویه هستند و نشان ویژه‌ی گونه و بافت می‌باشند. مبحث آللوپاتی به طور ویژه در زراعت اصولی و کشاورزی پیشرفته موضوع بحث است و اثرات آللوپاتیک به عنوان فاکتوری مهم در گردش زراعی و هم چنین کشت دوم مد نظر قرار می‌گیرند. علف‌های هرز گیاهانی با پتانسیل دگرآسیبی بالا می‌باشند که می‌ت ...

از عوامل مهم زنده و غیر زنده تاثیر گذار در کاهش عملکرد محصولات، علف‌های هرز و تنش شوری می‌باشند. خسارت شوری در گیاهان از طریق بروز تنش یونی و اسمزی است که معادل کاهش میزان آب، اثر سمیت ویژه یون‌ها و اختلال در جذب عناصر غذایی می باشد. اثرات اسمزی بر فعالیت‌های متابولیک مختلف، کمبود آب را القا می‌کند و این کمبود آب منجر به تنش اکسیداتیو از طریق افزایش گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) مثل سوپراکسید، پراکسید هیدروژن و رادیکال‌های هیدروکسیل می‌شود. برای غلبه بر آثار اکسیداتیو القا شده ا ...

هدف از این تحقیق تعیین ارزش غذایی دانه تاج‌خروس و بررسی تأثیر سطوح مختلف آن( صفر، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد) و هفته‌های مختلف تخم‌گذاری بر ويژگی‌های کمی خوراک مصرفی، درصد تخم‌گذاری، ضریب تبدیل غذایی، وزن تخم و توده تخم و كيفي تخم ضخامت پوسته، مقاومت پوسته، وزن پوسته، ارتفاع آلبومین، واحد هاو و رنگ زرده در مرغ‌های تخم‌گذار بود. بدین منظور تعداد 96 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه های‌لاین W36 به صورت 6 تیمار با 4 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. شروع آزمایش از سن 34 هفتگی و مدت آن 11 هفته ب ...