عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 256

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج سال اول این طرح نشان می دهد که تاثیر متقابل منابع کودهای آلی و میزان آنها در افزایش عملکرد دانه گندم معنی دار بوده و بیشترین میزان عملکرد مربوط به تیمار کمپوست با 6400 کیلوگرم در هکتار بوده است . ...

بمنظور بررسی اثرات اصلی و اثرات متقابل دونوع کود ازت و سولفات روی بر تولید ، ماده خشک وعملکرد دانه وغلظت عناصر غذایی دربرگ ذرت دریک آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح‌آماری بلوکهای کامل تصادفی درسه تکراراثر پنج سطح ازت شامل سطوح 90 - 0 360 - 270 - 180 - کیلوگرم ازت خالص درهکتارازمنبع اوره و سه سطح روی به مقادیر 40 - 20 - 0 کیلوگرم سولفات روی با یک تیمار اضافی N180 Zn20 P240 موردمطالعه قرارخواهدگرفت . ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

مدیریت صحیح آبیاری و کاربرد مناسب ازت در پنبه مهمتری نقش رادر حصلو عملکرد مطلوب آن ایفا می نماید. کمبود ازت در پنبه مستقیما با کاهش کارآیی تبدیل مواد فتوسنتزی و بطور غیرمستقیم با محدود ساختن گسترش سطح برگ و بنابراین کاهش دریافت انرژی خورشیدی بر رشدگیاه موثر است. اثر متقابل بین سطوح آبیری و ازت در اکثر منابع معنی دار بوده و بیشتری عملکرد، ارتفاع بوته شاخص سطح برگ و تعداد گره در ساقه در بالاترین میزان مصرف ازت و سطح بالای آبیاری گزارش شده است. عملکرد در سطح پایین ازت تحت تاثیر ...

باتوجه به توسعه دام و دامداری در سالهای اخیر کشت گیاهانی نظیر ذرت ازلحاظ تهیه علوفه برای دام ازاهمیت خاصی برخوردار می باشدو بنابراین ،افزایش سطح زیرکشت و همچنین افزایش میزان عملکرد در واحد سطح امریست اجتناب ناپدیر.همانطوری که میدانیم اصفهان بدلیل وضعیت خشک آب و هوائی ازلحاظ آبیاری محصولات مختلف ازطریق تعیین احتیاجات آبی آنها بسیار مهم می باشد،پس از ذرت که علاوه بر غذای اصلی دام موارد استفاده بیشمار دیگری هم دارد،بایستی مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد و احتیاجات اصلی آن عبارتند ...

بمنظور شناخت تاثیر متقابل آب و کود روی محصول و نقش درازمدت آن در خاک سه محصول و سه منطقه باتیمارهای مختلف آب و کود در دور دوره سه ساله به آزمایش گذارده ایم 9 تیمار و آب و کود را بر روی محصول اجرا و نتیجه را مورد بررسی قرار می دهیم . ...
نمایه ها:
گرگان | 
سویا | 
پنبه | 
گندم | 
آب | 

این طرح بمنظور بررسی و تعیین اثر میزانهای ازت توام با اثر میزانهای آبیاری و مطالعه اثرات متقابل آنهااجرامی گردد.دراین آزمایش اثر میزانهای 45،90،135،180 کیلوازت خالص درهکتاربصورت اوره توام بااثر میزان های آبیاری براساس 60، 80، 100 درصد تبخیر(در طشتک کلاس )A بر روی کمیت و کیفیت محصول دو رقم گندم مورد مطالعه قرارمی گیرد.بررسی اثرات متقابل کود و آب کود و رقم ،آب و رقم کود و آب و رقم از اهمیت ویژه ای برخوردار است این آزمایش درطرح کرتهای دوبار خردشده (Split - Split plot) درچهار تکر ...

این طرح،بمنظور بررسی و تعیین اثر میزان های ازت توام با اثر میزان های آبیاری و مطالعه اثرات متقابل آنها اجرا می گردد.دراین آزمایش ،اثر میزان های 45 ، 90 ، 135 180 کیلو ازت خالص درهکتار بصورت اوره توام با میزانهای آبیاری براساس 60 ، 80، 100 درصد تبخیر (از طشتک کلاس )A بر روی کمیت و کیفیت محصول دورقم گندم مورد مطالعه قرارمی گیرد.بررسی اثرات متقابل کود و آب ، کود و رقم ، آب و رقم ، کود و آب و رقم ازاهمیت ویژه ای برخوردار است .این آزمایش ،درطرح کرتهای دوبار خردشده (Split split plo ...

طرح تاثیر عناصر ریز مغذی و اثر متقابل آنها بر افزایش تولید گندم آبی در استانهای مختلف از جمله همدان با هدف تعیین حد بحرانی آنها در خاک‌های زراعی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار در سه تکرار برای هر منطقه و جمعا" در 20 قطعه آزمایشی در مناطق مختلف استان اجرا گردید. طرح به صورت ملی و در تمامی استانهای کشور اجرا گردیده است تیمارها شامل شاهد (فقط مصرف ازت ، فسفر و پتاسیم) و تیمارهای مصرف کودهای سکوسترین آهن، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات مس ، اسید بوریک و سولفات منیزیم ...