عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 162

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاب‌آوری یکی از مفاهیم اساسی روانشناسی مثبت‌گرا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پیش‌بینی تاب‌آوری فرزندان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستان‌های نواحی مختلف شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 404 دانش‌آموز دختر (208) و پسر (196) انتخاب شدند. پایایی مقیاس‌ها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد و نتایج بیانگر پایایی مطلوب مقیاس‌ها بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که جهت‌گیری گفت و شنود خان ...

هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه سبک های تربیتی خانواده ،تاب آوری و عزت نفس مادران کودکان (6-4سال)دارای نیاز های ویژه ذهنی با مادران کودکان عادی شیراز بود . جامعه آماری مشتمل بر 50 نفر نوآموز 6-4 سال تنها مرکز آموزشی استثنایی شیراز بود که به روش نمونه گیری در دسترس، 44 نفر از مادران آنها انتخاب شدند و 44نفر هم از مادران دارای فرزند عادی از طریق همتاسازی (تحصیلات،تعداد فرزند،جنسیت فرزند وبا هم بودن والدین) انتخاب شدند. این طرح از نوع علی – مقایسه ای و داده ها با استفاده از پرسش نامه ...

به منظور تعیین توان پیش بینی مولفه های تنظیم هیجانی شناختی،تاب آوری،توان حل مساله اجتماعی،فرزند پروری و سبک های دلبستگی در نگرش به خوردن ،تعداد 421 نفر از دانشجویان دخترمشغول به تحصیل در دانشگاه های تهران و شهید بهشتی مقیم خوابگاه با استفاده از شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.تعداد نمونه مورد نظر با توجه به فرمول کوکران برای جمعیت های غیر قابل دسترس انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش به خوردن(EAT-26)،پرسشنامه تنظیم هیجانی- شناختی(گرنفسلی و همکاران) ...

سوانح طبیعی که جزیی از فرایند زندگی بشر به شمار می رود و هر روزه بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود، به عنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی مطرح می باشند. از اینرو در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز بر روی صرفا کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است. در این میان، تاب آوری به عنوان 1- میزان تخریب و زیانی که یک سیستم قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود؛ 2- میزان توانایی یک سیستم برای خود سازماندهی در شرایط مختلف؛ ...

سوانح طبیعی که جزیی از فرایند زندگی بشر به شمار می رود و هر روزه بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود، به عنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی مطرح می باشند. از اینرو در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز بر روی صرفا کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است. در این میان، تاب آوری به عنوان 1- میزان تخریب و زیانی که یک سیستم قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود؛ 2- میزان توانایی یک سیستم برای خود سازماندهی در شرایط مختلف؛ ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در تاب‌آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، دارای سواد (حداقل خواندن و نوشتن) تشکیل داده‌اند که طی تابستان و پاییز 1389 به درمانگاه دیابت بیمارستان نمازی شیراز مراجعه کرده‌اند؛ 30 بیمار مبتلا به دیابت به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان جامعه آماری انتخاب شدند. همچنین 30 نفر عادی جهت مقایسه که از نظر سن،جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل و اینکه سابقه بیمار ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی خوش بینی با سلامت روان و تاب آوری در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران صورت گرفت. گروه نمونه ی مورد مطالعه 384 نفر ( 200 دختر و 184 پسر) از دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و به کمک پرسشنامه ی بازنگری شده ی جهت گیری زندگی (LOT-R)، پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه ی تاب آوری کانرو دیوید سون (CD-RISC) مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیر ...

نارسایی کلیه ، بیماری شایع و خطرناکی است که منجر به از دست دادن عملکرد کلیه ها می گردد.این بیماری‌ و درمان های آن که دیالیز و پیوند کلیه است، می تواند بیماران را در معرض طیف وسیعی از مشکلات جسمی ،روانی ،اقتصادی و اجتماعی قرار داده ، تاب آوری و سبک زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابر‌این پژوهش حاضر به مقایسه تاب آوری و سبک زندگی بیماران دیالیزی و پیوند کلیه 60_25 ساله شهر تهران می پردازد. در این مطالعه توصیفی و تحلیلی، ازپرسش نامه های تاب آوری کانر و دیویدسون و مقی ...

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی و افزایش تاب آوری بیماران قلبی در میان نوجوانان مبتلا به بیماری کرونری قلب بود. طرح این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بوده است. نمونه این پژوهش 20 نفر (16 پسر و 4 دختر) از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار داده شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش به پرسش نامه ه ...