عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 190

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه‌های آینده شهرها میزبان 3 میلیارد ساکن اضافی خواهند بود، درنتیجه ظرفیت شهری باید در 40 سال، دو برابر شود. شهرهای امروز بر قلمروهای فضایی خود می‌افزایند درحالی‌که در مقابل تهدیدات طبیعی و انسان‌ساخت آسیب‌پذیرتر می‌شوند. آمادگی در برابر بلایای طبیعی در تمام شهرهای جهان، چالش عمده قرن 21 است. تاب‌آوری شهری بر آمادگی در برابر بلایای شدید، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش ظرفیت انطباقی تأکید می‌کند. ارزیابی اولیه از تاب‌آوری سیستم‌های شهری به‌منظور کشف عوامل ناتاب‌آوری شهرها اهمیت د ...

تاب‌آوری یکی از مفاهیم اساسی روانشناسی مثبت‌گرا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پیش‌بینی تاب‌آوری فرزندان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستان‌های نواحی مختلف شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 404 دانش‌آموز دختر (208) و پسر (196) انتخاب شدند. پایایی مقیاس‌ها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد و نتایج بیانگر پایایی مطلوب مقیاس‌ها بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که جهت‌گیری گفت و شنود خان ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه سبک‌های فرزند پروری و تاب‌آوری مادران و اختلالات رفتاری فرزندان آنان در مادران سرپرست خانوار و مادران غیرسرپرست خانوار بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران سرپرست خانوار و مادران غیرسرپرست خانوار در مناطق 21 و 7 شهر تهران در سال 1393 تشکیل دادند. تعداد نمونه پژوهش، 120 نفر از مادران(60 نفر مادران سرپرست خانوار و60 نفر مادران غیرسرپرست خانوار) که بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شده‌‌اند و در پژوهش شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده‌ه ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین معنویت، تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای با بهزیستی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه رازی و همچنین توان پیش‌بینی معنویت، تاب‌آوری و راهبرد مقابله‌ای در میزان بهزیستی و کیفیت زندگی دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه رازی که در سال تحصیلی90-89 مشغول به تحصیل بودند می‌باشد. برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 375 نفر انتخاب شد و به پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف، کیفیت زندگی(SF-36)، ...

در این پژوهش هدف افزایش عزت نفس و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهر اراک از طریق آموزش اسناد بود . 30 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع اول دبیرستان شهر اراک نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از دبیرستان معتضدی واقع در ناحیه 1 انتخاب شدند ؛ به این ترتیب که ابتدا در مرحله پیش آزمون پرسشنامه عزت نفس و تاب آوری برای 4 کلاس مقطع اول اجرا شد . جمعیت 4 کلاس شامل 120 دانش آموز بود که سپس 30 نفر از میان دانش آموزانی که کمترین نمره عزت ...

هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه سبک های تربیتی خانواده ،تاب آوری و عزت نفس مادران کودکان (6-4سال)دارای نیاز های ویژه ذهنی با مادران کودکان عادی شیراز بود . جامعه آماری مشتمل بر 50 نفر نوآموز 6-4 سال تنها مرکز آموزشی استثنایی شیراز بود که به روش نمونه گیری در دسترس، 44 نفر از مادران آنها انتخاب شدند و 44نفر هم از مادران دارای فرزند عادی از طریق همتاسازی (تحصیلات،تعداد فرزند،جنسیت فرزند وبا هم بودن والدین) انتخاب شدند. این طرح از نوع علی – مقایسه ای و داده ها با استفاده از پرسش نامه ...

هدف اين پژوهش بررسی رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي با رضايت از زندگي با واسطه گري تاب آوري در کارمندان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز بود. نمونه پژوهش 191 نفر(82 نفر مرد و 110 نفر زن) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی شات، هوش معنوی عبدالله زاده، تاب آوری فرایبورگ و رضایت از زندگی دینر بود که توسط کارمندان نمونه تکمیل شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار ...

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر شادکامی و سلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شده است. از این رو، 4 فرضیه مطرح گردیده است وجهت آزمون فرضیه‌ها از بین دانش‌آموزان سال اول دبیرستانهای شهرستان ارومیه با استفاده از پرسشنامه تاب‌آوری، شادکامی و سلامت عمومی تعداد 30 دانش‌آموز دختر که نمره تاب‌آوری، سلامت عمومی و شادکامی پایین داشتند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند. 15 نفر گروه آزمایش آموزش تاب‌آوری را دریافت کردند و 15 نفر گروه کنت ...

سوانح طبیعی که جزیی از فرایند زندگی بشر به شمار می رود و هر روزه بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود، به عنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی مطرح می باشند. از اینرو در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز بر روی صرفا کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است. در این میان، تاب آوری به عنوان 1- میزان تخریب و زیانی که یک سیستم قادر است جذب کند بدون آنکه از حالت تعادل خارج شود؛ 2- میزان توانایی یک سیستم برای خود سازماندهی در شرایط مختلف؛ ...