عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ابتدا یک خم ماکسیمال روی یک میدان متناهی با q^2 عنصر را در نظر می گیریم. گونای خم ماکسیمال روی این میدان دارای کران بالاست که با توجه به این کران به دسته بندی خم های ماکسیمال در مشخصه فرد و زوج می پردازیم. در مشخصه فرد خم ماکسیمال با بزرگترین گونا، خم منحصربفرد 2/(y^q+y=x^(q+1 است. در این پایان نامه با استفاده از مفاهیمی مانند سری های خطی و نقطه های وایرشتراس به دسته بندی خم های ماکسیمال با بزرگترین گونا در مشخصه زوج می پردازیم. ...

در این رساله، سیستم‌های توصیفی را مورد مطالعه قرار داده و نتایجی رادر مورد مسأله اینرشیا و مقادیر ویژه ماتریس دسته ی وابسته به یک سیستم توصیفی مطرح می‌کنیم. با استفاده از ماتریس‌های تصویر طیفی روش جدیدی برای تبدیل یک مسأله اینرشیای تعمیم یافته به یک مسأله اینرشیای استاندارد بیان می‌‌کنیم. سپس روش جدیدی برای بررسی رفتار مجانبی یک سیستم توصیفی ارائه می‌دهیم. در حالت کلی رفتار مجانبی یک سیستم توصیفی با جواب یک معادله لیاپانوف تعمیم یافته مطالعه می‌شود که این معادله در برخی حالات ...

در این پایان نامه روشهای جدید برای به دست آوردن جواب های پارامتری متفاوت از معادله دیوفانتی A^4+B^4=C^4+D^4 که نخستین بار توسط اویلر در سال 1772 مطرح شد بیان می شود. اویلر برای این معادله دو جواب پارامتری ارایه نمود ولی جواب های کلی این معادله هنوز مشخص نیست. روشهایی که در این تحقیق از آن استفاده می شود عبارتند از سه تایی های فیثاغورسی ، شبه جواب ، شبه جواب فاکمبرگ، کاهش جبری، وتبدیلات پارامتری که هر روش دسته خاصی از جوابها را در بر می گیرد.سپس مثال های عددی بر اساس روش های ...

در این پایان نامه‏، خانواده‌ای نا متناهی از خم‌های بیضوی پارامتری وابسته به ‏‏میدان‌های ساده درجه 3 را مورد‎ مطالعه قرار می‌دهیم. اگر رتبه چنین خم‌هایی برابر 1 باشد‏، ساختار گروهی و نقاط صحیح این خم‌ها را پیدا می‌کنیم. هم‌چنین نتایج مشابهی برای زیر خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های با رتبه 2 بدست می‌آوریم. این کار یعنی تعیین ساختار گروهی و یافتن نقاط صحیح برای اولین بار روی خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های بیضوی از رتبه 2 انجام شده است. ارتفاع کانونی ابزار اصلی ما برای این مطالعه اس ...

در این پایان نامه ابتدا حدس‌های سان را ثابت می‌کنیم. در این حدس‌های ثابت می‌شود که برای خم‌های بیضوی E داده شده در خانواده‌ای خاص، تعداد نقاط(E(F برای هر P در یک خانواده داده شده در یک هم‌نهشتی به پیمانه عدد طبیعی داده شده‌ی n صدق می‌کند. در ادامه، این سوال کلی تر بررسی می‌شود که چه‌وقت چندجمله‌ای های (f(k و(g(k یافت می‌شوند بنحوی که برای خم‌بیضوی (E : y^2=x^3+f(k)x+g(k تعداد نقاط (E(F در هم‌نهشتی ∝≡(E(Fp# برای n و ∝ ی داده شده صدق کند. ...

در این پایان نامه مساله تحقق می نیمال سیستم های توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. اساس این مطالعه بر تجزیه وایراشتراس استوار است به این معنی که با استفاده از تجزیه وایراشتراس، سیستم توصیفی را به دو زیرسیستم استاندارد و توصیفی تجزیه می کنیم و سپس به بررسی تحقق می نیمال این دو زیرسیستم می پردازیم. در طول مطالعه تحقق می نیمال سیستم های توصیفی، مفاهیمی نظیر تحقق می نیمال مشروط و تحقق می نیمال کاهشی مطرح می شود که به تشریح این مفاهیم می پردازیم. سپس روش جدیدی برای تعیین مرتبه تحقق ...