عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی نهاده‌های تولید از جمله انرژی، می‌تواند از نقطه‌نظر اتخاذ تصمیم صحیح در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، مفید واقع شود. در پژوهش حاضر، با لحاظ نمودن نهاده‌ی مهم انرژی در تابع تولید بخش کشاورزی، ضمن ممانعت از مسائل و مشکلات مربوط به برآورد پارامترهای مدل ناشی از حذف متغیر، به تحلیل اثر این نهاده در تولید بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این مطالعه، در ابتدا به-منظور سازگار نمودن آمارهای مورد استفاده با تعریف تابع تولید و اجتناب از مواجهه با اریب ضرایب، تولید بالقوه (به جای استفاد ...

سیب‌زمینی یکی از محصولاتی است که ارزش غذایی بالایی دارد و مصرف سرانه آن در کشور ایران 11 کیلوگرم بیشتر از مصرف جهانی است. استان اردبیل با تولید حدود 20 درصد سیب‌زمینی کشور حائز رتبه دوم کشور بوده و صادرات سیب‌زمینی سهم 80 درصدی در صادرات کشاورزی این استان را دارد، اما نبود آگاهی از میزان استفاده بهینه از نهاده‌ها و غیرواقعی بودن قیمت آنها، تولید این محصول را با مشکلاتی مثل، تولید کمتر و یا هزینه بالا مواجه کرده است. مدیریت صحیح نهاده‌ها و مشخص کردن مقدار بهینه استفاده از آنه ...

از قدیمیترین، اشتغالزاترین و پرظرفیتترین بخشهای تولیدی صنعت نساجی کشور ایران، صنعت پوشاک است. با توجه به اهمیت صنعت نساجی و پوشاک از لحاظ قدمت و نیرو بر بودن ) اشتغال زایی(، و تأثیرگذاری نیروی کار و سرمایه بر تولید، نیاز است تابع تولید در این صننعت تخمین زده شده تا برای رسیدن به سطح تولید مطلوب، نیروی کار و سرمایه منورد نیناز بنرآورد شوند. تابع تولید تخمینی میبایست دارای حداقل خطا باشد تا بتوان به آن اتکا نمود. بدین منظور در این تحقیق در یک مطالعه موردی قصد برآورد تابع تولید ...
نمایه ها:

شوک‌های بهره‌وری یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تصمیمات بنگاه‌ها در تعیین سطح بهینه نهاده‌های تولید هستند. در کوتاه مدت افزایش تولید نهایی نیروی کار و در بلند مدت جانشینی سرمایه به جای نیروی کار، جایگزینی تعداد کمتر نیروی کار ماهر به جای تعداد بیشتر نیروی کار غیر ماهر، مثالهایی از شوک بهره‌وری هستند. شوک‌های بهره‌وری به عبارتی تغییر در کیفیت نهاده‌ها می‌باشند. مسئله انتخاب و مشکلات ناشی از شوک‌های بهره وری مشاهده نشده در کنار مسئله همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای ن ...

این تحقیق جهت بررسی اثر سطوح مختلف شوری(2، 5 و 8 دسی زیمنس بر متر)، سطوح مختلف آب آبیاری(120، 100، 75 و50 درصد نیاز آبی گیاه) و چین برداشت بر برخی پارامترهای کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه‌ای، جهت بکارگیری در مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری سورگوم، در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت پلات در زمان با 12 تیمار و 3 تکرار در 3 مرحله چین برداشت انجام شد. همچنین جهت تعیین عمق بهینه آبیاری، تابع تولید آب، شوری و عملکرد تعیین گردید. نتایج نشان داد با افزایش شوری و کاهش عمق آب آبیاری عملکرد و کارآی ...

با رشد روز افزون جمعیت کره زمین و پیامدهای ناشی از آن، تقاضای آب در حال افزایش است. مدیریت تقاضای آب یکی از راهکارهای مهم در متعادل‌سازی عرضه و تقاضای آب شناخته می‌شود و مهم‌ترین عامل در مدیریت تقاضای آب، قیمت-‌گذاری آن است. قیمت‌گذاری آب آبیاری در هر منطقه، نیازمند تعیین ارزش اقتصادی آب با توجه به شرایط و محصولات منطقه مورد نظر می‌باشد. در این تحقیق با هدف تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در تولید توت‌فرنگی در شهرستان سنندج با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 72 پرسش ...

در این مطالعه، به‌منظور محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید، از رهیافت تابع تولید استفاده شد. داده‌های این مطالعه، با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات مربوط به 100 دامدار برای دو سیستم روستایی و عشایری جمع‌آوری گردید. به‌منظور محاسبه بهره‌وری، در هر سیستم به‌طور جداگانه تابع تولید برآورد گردید و فرم تابع کاب- داگلاس به‌عنوان فرم برتر انتخاب شد. متغییر مستقل در تابع تولید: نیروی کار (نفر در سال)، علوفه (کیلوگرم در سال)، مرتع (هزار تومان)، دارو و واکسن (هزار تومان) و متغییر وابسته میزا ...

در این مطالعه بهره‌وری متوسط، بهره‌وری نهایی، کشش تولیدی هر یک از نهاده‌ها و بهره‌وری کل عوامل تولید مزارع گندم آبی شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در سال زراعی 92-1391 اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شد. داده‌های لازم از 171 گندم‌کار شهرستان، که با روش نمونه‌گیری خوشه ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند، از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری گردید؛ و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار‌های STATA 11 ,EXCElو EVIEWSاستفاده شد. برای اندازه‌گیری بهره‌وری تولید کنندگان از روش ...

تجارت الکترونيک از جمله فرآيندهاي دنياي امروز است که در سالهاي اخير توسعه يافته است. کشورهای درحال توسعه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه یافتگی ناچار به توسعه بازارهای الکترونیک هستند. در اين تحقيق شرکت بزرگ تجارتي ايران سب انتخاب شد که داراي بزرگترين ظرفيت توليد و واردات محصولات جانبي و گسترده ترين طيف محصولات و شبکه پخش در ايران بوده و به صادرات محصول نيز مي پردازند. درسالهاي اخير اين شرکت به گسترش تجارت روي آورده و در تجارت الکترونيکي محصولات خود اهتمام ورزيده است ...