عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرض کنید B = {βn } ¥ n=0دنباله ای از اعداد مثبت باشد که B0 = 1و Bn+1→ 0 وقتی که .n→ ¥ فرض کنید H2 (B)فضای وزن دار هاردی باشد یعنی مجموعه توابع تحلیلی ƒ (z) = ∑n=o¥ an znبر دیسکت واحد Dباشد با شرط Σ∞n=0 | an |2βn< ¥ فرض کنید X یک مدول با ناخ بر H2(B) باشد. فرض کنید W یک نگاشت تحلیلی از دیسک واحد بر خودش باشد. موارد زیر در این پروژه مطالعه و بررسی خواهند شد : عملگر وزن دار مرکب T: H2(B) → Xبفرمf→u(fow) کهUخX یک تابع م ...

ما در این پایان‌نامه به مطالعهء جبرهای توابع روی قرص واحد D در صفحهء مختصات می‌پردازیم و به شرح برخی قضایای معروف دربارهء جبرهای توابع روی دایرهء واحد aD که بوسیله اکسلر و شیلدز بیان شده‌اند می‌پردازیم. فرض کنید L(aD) نمایش فضای توابع اندازه‌پذیر و کراندار روی aD باشد و H(D) نمایش جبر توابع کراندار و تحلیلی روی D باشد و همچنین فرض کنید H(aD) نمایش زیر جبر L(D) شامل توابع مقدار مرزی در H (D) باشد. قضیه‌ای از هافمن نشان می‌دهد که اگر f تابعی از L(aD) باشد که در H(D) نباشد آنگاه ...

با استفاده از ضرایب بسط توابع تحلیلی در مبدأ، آزمون هایی برای ستاره گونی تعیین می شوند و آنها را در جهت ستاره گونی تابع فوق هندسی گاوس بکار برده و نتایج قبلی را بهبود می بخشیم و نتایج حاصله را در مورد رده خاصی از توابع تحلیلی بکار خواهیم برد. ...

در این مقاله، برای نخستین بار یک روش غیر تکراری برای تعیین پارامترهای مدار معادل موتورهای القایی خطی تک - لبه ارائه میگردد. در روش پیشنهادی نفوذپذیری نسبی آهن پشتی طرف ثانویه توسط یک تابع ساده محاسبه شده و سپس، با استفاده ازتحلیل الکترومغناطیسی، پارامترهای مدار معادل بدست میایند. در پایان تقریبها و ساده سازیهایی پیشنهاد تا یک عبارت تکی برای محاسبه هر پارامتر مدار معادل ایجاد گردد. عبارات بدست آمده رابطه بین پارامترها و ویژگیهای مختلف موتور از جمله گام قطب، جریان ورودی و لغزش ...

مشخص نمودن جابجاگر عملگر Mzn بر روی فضاهای باناخ توابع و فضاهای هیلبرتی توابع تحلیلی. ...
نمایه ها:
فضا | 

فرض کنید k یک زیر مجموعه فشرده در صفحه مختلط بوده و d یک جبر باناخ از توابع تحلیلی روی k باشد و فرض کنید M یک زیرفضای بسته ای از d باشد که همبعد متناهی بوده و هر عنصر آن دارای یک صفر در k باشد. در این طرح نشان می دهیم که μ در یک ایده آل ماکسیمال d قرار دارد. ...

باتوجه به اینکه عملگر دیفرانسیلی کسری یکی از عملگرهای مهمی است که امروزه در حل معادلات دیفرانسیل کاربرد دارد و در آنالیز مختلط در تعریف کلاسهای توابع چند ارز به کار می رود با در نظر گرفتن این عملگر و بر اساس مفهوم پیروی رده خاصی از توابع تحلیلی چند ارز بر دیسک واحد Uتعریف شده و خواص هندسی این دسته مورد بررسی قرار می گیرد ...

یک زیر جبر C(X) (X فضای هاسدورف فشرده) را که بطور یکنواخت بسته است و شامل ثابتها بوده و نقاط X را جدا می‌کند جبر یکنواخت می‌نامیم. همچنین اگر K زیر مجموعه فشرده صفحه باشد جبر A(k) شامل همه توابعی از C(K) که در درون K تحلیلی هستند جبر یکنواخت است . اگر K زیرمجموعه فشرده صفحه و u C(K) آنگاه جبر بسته تولید شده بوسیله u و A(K) را با[u]A(K) نشان می‌دهیم. فرض کنیم یک مجموعه باز کرده ریمان S2 باشد، در این صورت جبر توابع تحلیلی کراندار روی را با H و جبر بسته تولید شده بوسیله f و ...

فرض کنید H فضای هیلبرت توابع تحلیلی روی گوی یکه D باشد بطوریکه عملگرهای محاسبه نقطه‌ای روی H کراندار باشند، و برای هر داشته باشیم dimker (Mz - w) 1 . جبر تمام عملگرهای کراندار روی H را با B(H) نشان می‌دهیم و برای ، مجموعه تعویضگر f را که با f? نشان داده می‌شود به صورت زیر تعریف می‌کنیم: f? {S ?? B(H): TS ST, T ?? f برای هر} شیلدز و والن [33] مجموعه تعویضگر عملگر ضربی Mz روی H را مشخص نمودند. در فصل 2 ما مجموعه تعویضگر عملگر ضربی Mzn روی H را مورد بحث قرا ...
نمایه ها:
عملگر |