عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف این پژوهش بررسی عوامل کم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس استان همدان بوده است.روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیماشی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 4000 نفر از مدیران، معاونان و معلمان ورزش استان همدان تشکیل می‌دهند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 351 نفر (172 نفر مرد و 179 نفر زن) به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از یک پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شد.این پرسشنامه دارای دو بخش است. هر کدا ...