عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه با روش الگوی توضیح رئالیستی انجام یافته است. متناسب با الگوی توضیح رئالیستی مدل SSSL قرار داده شده است. فرض بنیانی در مدل SSSL فضا سازی ساختار جامعه در یادگیری اجتماعی جرم و کجروی است. مطابق با مدل SSSLمتغیرهای ساختاریِ سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختارِ خانواده قرار داده شده است و همچنین متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه متغیرهای ساختاری تئوریکیِ آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی در مدل قرار داده شده‌اند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر از بین نوجوانان 19- 14 ...

موضوع تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با یادگیری مجدد جرم در زندان بوکان می‌باشد که بر این اساس اهداف تحقیق عبارتند از: تعیین میزان بازآموزی جرم در بین زندانیان مستقر در زندان بوکان و تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با یادگیری مجدد جرم در بین زندانیان مستقر در زندان بوکان برای رسیدن به اهداف تحقیق پیشینه نظری و تئوری های موجود بررسی شد و تحقیقات داخلی و خارجی مد نظر قرار گرفت و مدل مناسب تحقیق ارائه شد و بر این اساس فرضیه های تحقیق تدوین شد. از آنجا که داده‌های تحقیق از طریق پ ...

با توجه به تأثیرات متقابل بی‌سازمانی اجتماعی با مسائل گوناگون جامعه بخصوص آسیب‌های اجتماعی و تأثیر آن بر زندگی کنشگران اجتماعی، هدف تحقیق حاضر، مطالعه و شناسایی رابطه بین بی‌سازمانی اجتماعی و حضور شهروندان در فضای عمومی است. برای این منظور ابتدا اجتماع و بی‌سازمانی اجتماعی تعریف و ابعاد مختلف آنها مشخص گردید سپس با تعریف فضای عمومی و نحوه نظارت برآن، رابطه بین بی‌سازمانی اجتماعی و حضور افراد در فضای عمومی مورد مطالعه قرار گرفت و سعی گردید مکانیسم‌های که در این رابطه دخیل هست ...

ارتکاب جرم و بزهکاری، از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌شود که از دیرباز گریبان‌گیر جامعه انسانی بوده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. افرادی که منحرف شناخته می‌شوند، درواقع نتوانسته‌اند خود را با موازین اجتماعی جامعه تطبیق دهند. این عدم هماهنگی، علل گوناگونی دارد و ریشه علل را باید هم در فرد و هم در جامعه جستجو کرد. با توجه به ساختار سنی جوان کشور و نظر به آنکه نوجوانان، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در برابر عوامل تهدیدکننده سلامت را تشکیل می‌دهند، و از سویی، شرایط درحا ...

بزهکاری نوجوانان و اطفال به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است، و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولا برای جرائم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. عوامل گوناگون در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت . عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و .. در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان و اطفال به منصه ی ظهور برسد. در این پژوهش تلاش بر این است تا عوامل اجتماع ...

وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی به عنوان یکی از شاخصه‌های حکومت قانون در جوامع امروزی شناخته شده است که از طریق آن می توان مصونیت هنجارهای اصلی نظام حقوقی از دستبرد هنجارهای مادون را تضمین نمود. در پژوهش حاضر مسئله‌ی سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بازبینی قرار گرفته است. تعارض‌ها وچالش‌های روبرو شناسایی و بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است. بدین منظور با تشریح نظام سلسله مراتبی حقوق براساس دیدگاه" کلسن " و سایر اندیشمندان، الگوی ای ...

پژوهش حاضر تأثیرات کلان‌شهر تبریز را بر شهرهای پیرامونی مورد ارزیابی قرارمی دهد. محدوده‌ی موردمطالعه در این پژوهش شهر سردرود هست که افزایش جمعیت و افزایش صنایع در شهر سردرود منجر به ساخت‌وسازهای بدون برنامه و تغییرات زیاد ساختار فضایی - کالبدی شهر و از بین رفتن زمینهای کشاورزی شده است که موجب مشکلات متعدد کالبدی - فضایی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در شهر سردرود شده است؛ و این امر از آسایش و رفاه شهروندان خدمات‌دهی به آن‌ها کاسته است. لذا جهت مقابله با مشکلات موجود این تحقی ...