عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بی تفاوتی اجتماعی مسئله ای اجتماعی و بسیار مهم در جامعه می باشد که دیده یا شنیده نمی شود اما می توان آن را حس کرد. اخیرا موضوع بی تفاوتی اجتماعی به عنوان یک مسئله که می تواند آسیب های فراوانی بر جامعه وارد کند، مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است. پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل جامعه شناختی بی تفاوتی اجتماعی شهروندان زرین دشت استان فارس می پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می‌باشد، جامعه مورد بررسی کلیه‌ی شهروندان 18 سال به بالای شهرستان زرین دشت می‌باشد، که از طریق ...

پژوهش حاضر با در نظر داشتن ضرورت و اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی به عنوان یک مسأله اجتماعی در میان شهروندان دزفولی، با بهره‌گیری از یک چارچوب نظری تلفیقی برای تدوین الگوی نظری آغازین، موضوع را مورد مطالعه قرار داده و فرضیه‌هایی چند را به آزمون نهاد. اهداف این پژوهش، بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی، و سنجش همبستگی آن با متغیرهای زمینه‌ای سن و جنس و ده متغیر مستقل به منظور تعیین میزان اثرگذاری هر یک از آن‌ها بر بی‌تفاوتی اجتماعی بود. پیمایش بر ...

موضوع پژوهش حاضر ، بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی داشجویان در سطح شهر بوکان می باشد . در این پژوهش ، با توجه به ویژگی ها ی سیاسی ، تاریخی و اجتماعی خاص مناطق کردنشین ، تلاش شده است که در کنار عاملیت متغیرهای روانی _ اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی ، به نقش و تأثیر متغیرهای خاص از جمله نگرش اقلیت ها نسبت به ساخت قدرت سیاسی و دسترسی به قدرت نیز توجه شود . جامعه ی آماری این مطالعه شامل کل دانشجویان مشغول به تحصیل در شهرستان مذکور در سال 1391 بود که نمونه ای به حجم 384 نفر به تفکی ...