عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چهار الکترولیت کلرید پتاسیم بیکربنات سدیم، کلرید آمونیم و کربنات پتاسیم که سطوح مصرفیس هر یک از آنها شامل صفر، 15ˆ0، 3ˆ0 و 45ˆ0 درصد بود، جهت تاثیر آنها در یک دوره تنش حرارتی سیکلی (4 ساعت در شبانه‌روز)، با دمای 35 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 45-55 درصد، در آب آشامیدنی به کاربرده شدند. سپس تاثیر این الکترولیتها بر عملکرد تولیدی، صفات لاشه و درصد تلفات جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت . جوجه‌های گوشتی مورد استفاده در این آزمایش ، از سویه آرین، و جمعا 780 قطعه بودند. تنش حرا ...

مقدمه: بیحسی اپیدورال یکی از روشهای موثر ایجاد بیحسی رژیونال برای اعمال جراحی مختلف – کوچک و بزرگ ـ می باشد. طولانی بودن بلوک حسی و حرکتی بدنبال بی حسی اپیدورال، با اقامت طولانی تر بیمار در ریکاوری و نیاز بیشتر به مراقبتهای پس از بیهوشی همراه است. یکی از نیازهای اساسی، محدود کردن زمان بستری و کاهش عوارض ناشی از بیحسی اپیدورال می باشد لذا استفاده از روشهایی که بتوانند باعث ترخیص زودتر بیمار از ریکاوری و کاهش مدت زمان بلوک حسی – حرکتی و سیستم سمپاتیکی گردد، ضروری بنظر می رسد. ...

جهت تعیین بهترین درصد کاربرد بیکربنات سدیم در جیره‌های سریع‌التخمیر، هشت راس گاو هلشتاین چند شکم زائیده براساس تولید شیر، انتخاب و در قالب یک طرح مربع لاتین 4×4 با تکرار و با دوره‌های آزمایشی 14 روزه مورد استفاده قرار گرفت . گاوها با جیره‌های متعادل شدهء کاملا مخلوط، شامل 40 درصد علوفه و 60 درصد کنسانتره و با مقادیر مختلف 0، 0/7، 1/1 و 1/5 درصد بیکربنات سدیم، بر حسب مادهء خشک ، تغذیه شدند. استفاده از تیمار 1/1 درصد نسبت به گروه شاهد، شیر تصحیح شده بر حسب 3/2 درصد چربی، درصد چ ...

به منظور تعیین بهترین منابع آهن، منگنز و روی برای گیاه فلفل سبز در شرایط قلیایی و غیرقلیایی، پژوهشی در قالب سه آزمایش جداگانه در شرایط گلخانه انجام شد. هر کدام از آزمایش‌ها بصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا شد. آزمایش 1، شامل دو فاکتور نوع کود آهن در 4 سطح FeSO4)،Fe-EDTA ، Fe-DTPA و Fe-EDDHA) و بیکربنات سدیم در 3 سطح (0، 10 و 15 میلی‌مولار) با 3 تکرار، آزمایش 2، شامل دو فاکتور نوع کود منگنز در دو سطح MnSO4) و (Mn-EDTA و بیکربنات سدیم در 3 سطح (0، 10 و 15 م ...

تنش حرارتی باعث نازکی شدن پوسته تخم‌مرغ می‌گردد که به علت قلیائی شدن خون در گرمای بالا است در این حال اضافه کردن بیکربنات سدیم و چربی و تغییر در سطح پروتئین جیره می‌تواند کارساز باشد. لذا یک آزمایش با سه سطح پروتئین (13/5، 15 و 16/5 درصد) و دو سطح بیکربنات سدیم (0 و 1 درصد) همراه با دو سطح چربی صابونی شده (0 و 5 درصد) در یک طرح کاملا تصادفی با ترتیب فاکتوریل در نظر گرفته می‌شود. و صفات مورد اندازه‌گیری عبارت خواهد بود از: درصد تولید، ضریب تبدیل غذائی، وزن تخم‌مرغ، وزن پوستهˆو ...

پیش زمینه: در طی فعالیت های ورزشی ورزشکاران دجار التهاب و خستگی در طی فعالیت می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه بارگیری طولانی مدت و کوتاه مدت مکمل بیکربنات سدیم به همراه فعالیت هوازی وامانده ساز و تاثیر انها بر شاخص های التهابی و خستگی در مردان جوان فعال بود. روش: نعداد 10مرد فعال انتخاب شده اند و در یک گروه تجربی قرار گرفته اند. نمونه های خونی قبل از فعالیت مربوط به مرحله طولانی مدت و کوتاه مدت در حالت ناشتایی گرفته شد و پس از آزمون ورزشی نیز برای محاسبه لاکتات و پروتیئن حاد ...

هدف اصلی از انجام این پروژه بررسی چگونگی بروز خوردگی تنشی بر روی لوله‌های انتقال گاز طبیعی استاندارد API 5L-X65 می‌باشد. با توجه به اینکه لوله‌ها تحت حفاظت کاتدی می‌باشد و دمای سطح لوله حدود 75 درجه سانتیگراد است در اثر تخریب پوشش لوله، محیط کربنات - بیکربنات بوجود می‌آید. در اینجا چگونگی تشکیل این محیط و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است . در ابتدا با انجام آزمایشهای پلاریزاسیون، تاثیر محیط کربنات - بیکربنات بر آلیاژ مورد نظر بررسی شد. بررسیهای انجام شده بیانگر آن ا ...

روی نمونه‌ها از سطح منطقه حدود 100 نمونه عناصر فسفر و پتاسیم قابل جذب در خاک به روش عصاره‌گیری با بیکربنات آمونیوم نرمال (روش سلطان‌پور) و روش عصاره‌گیری با بیکربنات سدیم نرمال و استات آمونیوم نرمال استخراج و آزمایش گردید. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که: میزان استخراج پتاسیم به روش سلطانپور تقریبا قابل مقایسه با روش استات آمونیوم می‌باشد ولی میزان استخراج فسفر به روش سلطانپور در خاکهای منطقه کمتر از مقدار استخراج شده به روش اولا می‌باشد و به دلیل تشکیل رسوب در نمونه‌ها باید ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 1373 در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گرفته است . هدف از این مطالعه تعیین مقایسه‌ای تاثیر دو محلول دهانشویه بیکربنات سدیم و نرمال سالین در پیشگیری از ضایعات دهانی بیماران مبتلا به کوما می‌باشد در این پژوهش 76 بیمار مبتلا به کوما و نیمه کوما که در اثر ضربه مغزی و حوادث عروقی مغز دچار اختلال هوشیاری شده‌اند در دو گروه 38 نفری مورد بررسی قرار گرفته و هر دو گروه از نظر متغیرهایی چون سن - جنس - سطح هوشیاری - میزان سرم م ...