عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 297

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری درشهر شهرکردازطریق‌نمونه گیری 1150 خانواربا جمعیتی معادل 5516 نفرانتخاب نرخ واقعی در زمستان 1364 ،مورد مراجعه قرارگرفتند و وضعیت اشتغال و بیکاری درمورد آنها بررسی شد،بمنظور تعیین بیکاری ،6 ماه پس‌از اولین آمارگیری مجددا" بیکاران فعلی مورد مراجعه قرارگرفته و اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال آنان سئوال گردید. ...

آمارگیری ومطالعه تطبیقی درخصوص اجرای بیمه بیکاری وارائه پیشنهادات اجرایی و ضوابط و مقرارت وآئین نامه های اجرایی آن ...

افزایش رشد بخش‌های اقتصادی با افزایش به‌کارگیری نیروی کار باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود.به‌منظور بررسی تأثیر رشد بخش‌های خدمات،صنعت و کشاورزی بر بیکاری در ایران از آمارهای سری زمانی متغیرهای مذکور طی سال‌های 1350 تا 1391 استفاده‌شده است.به‌منظور مطالعه تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرها از رهیافت آزمون کرانه‌ها و همجمعی پسران و همکاران(2001) استفاده شد.نتایج تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت از بین متغیرهای مدل تنها رشد بخش خدمات است که در کاهش بیکاری در کشور تأثیر ...

بیکار، به اشخاصی از جمعیت فعال اطلاق می‌شود که، در سن فعالیت اقتصادی بوده و مایل و آماده به کار باشند، ولی به علت عدم امکان اشتغال، کار درآمدداری نداشته باشند. این بیکاری، به چند دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از: -1 بیکاری آشکار -2 بیکاری پنهان -3 بیکاری شناور -4 بیکاری فصلی. علل اساسی بیکاری بر طبق تئوریهای ارائه شده عبارتند از: -1 ازدیاد جمعیت -2 کاهش سرمایه‌گذاری -3 اتوماسیون یا ماشینی شدن -4 عدم تناسب بین تکامل نیروهای تولید و شکل بکارگیری آنها -5 عدم رشد نیروهای تول ...

بیکاری پزشکان از جنجالی‌ترین مسائل یک دهه اخیر جامعه پزشکی می‌باشد که در طی سالها گرچه تقریباً همیشه مورد بحث بوده اما تاکنون فعالیتی موثر و دقیق بر روی برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تعریف میزان بیکاری و راههای مقابله با آن انجام نشده است. در این مطالعه میزان بیکاری پزشکان عمومی 4/6% (پزشک عمومی بیکار و پزشک عمومی فعال در حیطه غیر پزشکی) برآورد گردید. در کنار این میزان باید به 3/7% پزشک عمومی که علاوه بر حیطه پزشکی در حیطه غیر پزشکی نیز فعالیت می‌کند اضافه نمود که در صورتی که فر ...
نمایه ها:
پزشک | 

هدف پژوهش ، بررسی وضعیت بیکاری در استان خوزستان، شناخت آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن و سرانجام ارائه راه‌حلهای پیشنهادی جهت کاهش و مهار روند بیکاری است . ...

سیاستهای پولی و مالی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که بوسیله مقامات پولی و دولتی (یعنی بانک مرکزی و دولت) به منظور تاثیرگذاری بر مجموعه فعالیتهای اقتصادی به کار گرفته می‌شود. این سیاستها معمولا" در جهت تنظیم و کنترل تقاضای کل تولید طرح می‌شوند. از آنجائیکه یکی از وظایف اساسی دولت ایجاد کار برای همه برای رسیدن به سطح اشتغال کامل است . تقلیل نرخ بیکاری به سطح قابل قبول یکی از اهداف سیاستهای اقتصادی می‌باشد و این پایان‌نامه به بررسی اثر مخارج دولتی و عرضه پول دو ابزار اصلی ...
نمایه ها:
1350-1369 | 
ایران | 
پول | 

با توجه به اهمیت و گستردگی مسئله اشتغال لزوم توجه به جوانب مختلف آن ضرورت دارد. که از جمله می‌توان به جنبه اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی اشاره نمود. برخورد با چنین مسئله‌ای با ابعاد وسیع تدبیر و سیاست جامعی را طلب می‌کند که از عهده یک یا دو سازمان برنمی‌آید، بلکه یک عزم ملی و عمومی را می‌طلبد. در این جا ضمن تاکید به اهمیت مسئله اشتغال و حمایت از بیکاران سعی می‌شود که حمایتهای قانونی در خصوص اتخاذ سیاست اشتغالی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص سیاستهای اشتغال برخی از آنها ...

مساله طرح شده در این تحقیق علل تفاوتهای مکانی - فضایی اشتغال و بیکاری در ایران است . سوال این است که چرا میزانهای فعالیت ، اشتغال و بیکاری در همه جا یکسان نیستند و علت تفاوت ترکیب بخشهای فعالیت چسیت ؟ و به چه دلیل تحول اشتغال و بیکاری در استانهای ایران متفاوت بوده است ؟ اهمیت و ضرورت طرح چنین مشکلی بدین علت است که وجود چنین تفاوتهایی باعث افزایش نابرابری بین نواحی مختلف و تشدید جریانهای مهاجرتی بویژه مهاجرت نیروی کار شده و باعث تمرکز سرمایه و تاسیسات اقتصادی و ...