عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جمع‌آوری وتفکیک انواع ژوسکیام ازنواحی مختلف آذربایجان درزمانهای مختلف ومخصوصا فصل گل‌دادن وخشکاندن آنها باروشهای علمی و تهیه گردمناسب جهت -1: اندازه گیری آلکالوئیدهای تام مطابق فارماکوپه های معتبر وروشهای فیزیکوشیمیائی -2. جداکردن آلکالوئیدهاواندازه گیری مقدار هریک ازآنها-3. تهیه فرآورده های داروئی درصورتی که ازنظراقتصادی مقرون به صرفه باشد-4. مطالعه بیوژنز آلکالوئیدهای آن . ...

تولید موادرنگی توسط میکرواورگانیسمها بمنظور کاربرد آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .درحال‌حاضر مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی مشغول مطالعه مطالب زیر میباشد: الف - جنبه علمی -1 مطالعه ساختمان شیمیائی مواد رنگی تولیدشده توسط میکرواورگانیزم هاو مقایسه آن بامواد رنگی سنتی بیولوژیکی تولید شده توسط نباتات ازقبیل کلروفیل و کاروتینوئیدها ازنظر علمی بسیار جالب است . -2 مطالعه چگونگی تولیدمواد رنگی بعبارت دیگر بیوژنز پیگمان . ب - جنبه صنعتی 1- این طرح ازنظر استفاده از مواد رنگی تول ...