عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثر محدودیت غذایی بر بیان ژن‌های PGC-1α و SIRT1 و همچنین بیوژنز میتوکندری در دو گروه از بره‌های پرواری با بیان فنوتیپی متفاوت از نظر باقیمانده مصرف خوراک (RFI)، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله نخست آزمایش، بره‌ها به‌مدت 42 روز به‌صورت انفرادی و با دسترسی آزاد به خوراک پلت شده تغذیه شدند. میانگین افزایش وزن بدن و خوراک مصرفی در طول دوره اندازه‌گیری شد. همچنین نمونه‌گیری از خوراک و مدفوع در روزهای 35 تا 39 آزمایش، جهت اندازه‌گیری گوارش‌پذیری ماده خشک، انجام شد. در روز 41 از آزما ...

دو آزمایش بهمنظور بررسی اثر تغذیه بر وقوع آسیت در جوجههای گوشتی نر در شرایط استرس سرما و ارزیابی نقش ژنتیک در پاسخهای سلولی لاین حساس به آسیت انجام شد. هدف از آزمایش اول مطالعه تاثیر آرژنین و گوانیدینواستیک اسید ( )GAAبر عملکرد، سلامت روده و شاخصهای آسیت بود. تعداد 900 قطعه جوجه خروس سویه تجاری راس 308در یک طرح بلوک کامل تصادفی به صورت فاکتوریل 2 × 5 اختصاص یافتند. این آزمایش در دو سالن و با 5تیمار غذایی (شامل 6تکرار و 15پرنده در هر تکرار) در هر سالن انجام شد. دمای هر دو ...

بیماری آلزایمر یکی از اختلالات سیستم عصبی وابسته به سن است که بعنوان شایع ترین شکل زوال حافظه شناخته شده است. در حالیکه دلایل ایجاد این بیماری به خوبی مشخص نشده اند، مکانیسم های متعددی در رابطه با مرگ نرونی حاصل از بیماری آلزایمر ذکر شده است. این مکانیسم ها شامل تشکیل رادیکال های آزاد، استرس اکسیداتیو، برهم خوردن عملکرد میتوکندری ها، فرایندهای التهابی، فاکتورهای ژنتیکی، عوامل محیطی و آپوپتوز می باشند. نظر به اینکه متابولیسم پپتید آمیلوئید بتا می تواند در پیشرفت استرس اکسیدا ...

استرس اکسیداتیو که ناشی از برهم خوردن تعادل بین ایجاد رادیکال های فعال و خنثی شدن آن ها توسط آنزیم های آنتی اکسیدانی است، از عوامل مهم ایجاد و پیشرفت بیماری های نورودجنرتیو می باشد. درون سلول، میتوکندری هم منبع تولید و هم هدف اثر رادیکال های آزاد اکسیژن است که سبب ایجاد اختلال در فعالیت این اندامک می شوند. میتوکندری مهمترین منبع تامین انرژی سلول از طریق چرخه تری کربوکسیلیک اسید و زنجیره انتقال الکترون است و آسیب میتوکندری، سبب ایجاد اختلال در فعالیت این دو زنجیره شده و میزان ...

مقدمه: PGC-۱α یک فعال کننده همراه رونوشت برداری است که با تعداد زیادی از فاکتورهای رونوشت برداری که در پاسخ‌های بیولوژیکی متعددی شامل بیوژنز میتوکندریایی، متابولیسم گلوکز و اسید چرب، تغییر نوع فیبر عضله اسکلتی و تکامل قلب دخیل هستند، تداخل می‌نماید. تمرین ورزشی و محدودیت کالری، بیوژنز میتوکندری و کارکرد را افزایش می‌دهد . مقدار PGC-۱α در بافت های با ظرفیت اکسیداتیو بالا از قبیل قلب زیاد است و تحت شرایطی مانند ورزش آزاد می‌شود تا بیوژنز میتوکندری را ارتقا دهد. هدف از مطالعه حا ...

جمع‌آوری وتفکیک انواع ژوسکیام ازنواحی مختلف آذربایجان درزمانهای مختلف ومخصوصا فصل گل‌دادن وخشکاندن آنها باروشهای علمی و تهیه گردمناسب جهت -1: اندازه گیری آلکالوئیدهای تام مطابق فارماکوپه های معتبر وروشهای فیزیکوشیمیائی -2. جداکردن آلکالوئیدهاواندازه گیری مقدار هریک ازآنها-3. تهیه فرآورده های داروئی درصورتی که ازنظراقتصادی مقرون به صرفه باشد-4. مطالعه بیوژنز آلکالوئیدهای آن . ...

تولید موادرنگی توسط میکرواورگانیسمها بمنظور کاربرد آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .درحال‌حاضر مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی مشغول مطالعه مطالب زیر میباشد: الف - جنبه علمی -1 مطالعه ساختمان شیمیائی مواد رنگی تولیدشده توسط میکرواورگانیزم هاو مقایسه آن بامواد رنگی سنتی بیولوژیکی تولید شده توسط نباتات ازقبیل کلروفیل و کاروتینوئیدها ازنظر علمی بسیار جالب است . -2 مطالعه چگونگی تولیدمواد رنگی بعبارت دیگر بیوژنز پیگمان . ب - جنبه صنعتی 1- این طرح ازنظر استفاده از مواد رنگی تول ...

این پژوهش به بررسی تعیین کلونال کمپلکس، ژنوتایپینگ و ارزیابی میزان بیان ژنهای دخیل در بیوژنز فیمبریه Curli (csgD & csgA) در ایزوله های ادراری انتروباکتر کلوآکه می پردازد.جدایه ها در طول یک سال، از شش بیمارستان در شهر تهران از ادرار بیماران جدا شدند که با استفاده از کیت API20E به عنوان انتروباکتر کلوآکه تایید شدند . با استفاده از الگوی ژن hsp60 8 خوشه ژنی از کمپلکس انتروباکتر کلوآکه در نمونه های ادراری در این مطالعه جدا شدند که بیشترین سویه های جدا شده به ترتیب مربوط به خوشه ...
نمایه ها:
pfge | 
hsp60 | 

ر microRNA(miRNA) ها کلاسی از RNA های کوچک هستند که اخیرا کشف شد هاند . miRNA های گیاهی اولین بار در آرابیدوپسیس در سال 2002 گزارش شدند. این RNA ها توالی های درونی غیر کد شونده از RNA های کوچک می باشند و نقش مهمی در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی ایفا می کنند. آنها به عنوان تنظیم کننده های منفی بیان ژن در یوکاریوت ها فعالیت می کنند miRNA. ها در گیاه نقش های مهمی از جمله : رشد، هدایت سیگنال ، تجزیه پروتئین، پاسخ به تن شهای محیطی و هجوم عوامل بیمار یزا و همچنین تنظیم بیوژنز خود را ...
نمایه ها:
Micro RNA | 
est |