عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 139

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاضر برای بررسی پنوموتوراکس به عنوان عارضه ناشی از بیوپسی سوزنی ریه تحت راهنمای سی تی اسکن در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است. مطالعه به روش ‏‎cross-sectional‎‏بر روی 145 بیمار با میانگین سنی 6/17+3/55 و نسبت جنسی مرد/زن : 6/1 انجام شد. گزارش آسیب شناسی نمونه های بیوپسی بررسی شد و اثر اندازه ضایعه، عمق ضایعه، سن بیمار و آمفیزم بر ایجاد پنوموتوراکس ارزیابی شد. ضایعات عمیق و بزرگ، سن بالا و وجود آمفیزم باعث افزایش عارضه پنوموتوراکس بدنبال بیوپسی سوزنی ریه تحت راهنما ...

این مطالعه با بررسی گزارش پاتولوژی های ارسال شده به بخش مرکزی پاتولوژی بیمارستان امام خمینی از سال 72 تا 75 صورت گرفته است. اهداف مورد مطالعه بررسی آماری بیوپسی های دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم از نظر نوع ضایعه و توزیع سنی و جنسی آنها می باشد. روش بررسی مطالعه برگه های پاتولوژیهای ارسال شده به بخش بوده است. از میان 251 مورد بیوپسی انجام شده، 117 مورد مربوط به دئودنوم و134 مورد مربوط به ژژنوم و ایائوم بود. 164 مورد بیوپسی ها مرد و 87 مورد بیوپسی زن بودند. شایعترین بیماری روده ای د ...

بیوپسی استرئوتاکتیک پستان روز به روز مورد توجه بیشتر قرار گرفته و در آینده می تواند کمک بزرگی به تشخیص ضایعات بدخیم پستان بنماید. این بررسی منافع این وسیله تشخیصی را مورد بحث قرار داده است. ...

در کشورهای غربی تقریبا 15 درصد زوجها نابارورند. علت ناباروری را در نیمی از موارد آن می توان مشخص کرد. علت عقیم بودن مردان تقریبا 50 درصد کل موارد را شامل می شود. برای ارزیابی علت عقیمی مردان در کرمان و بررسی نماهای آسیب شناسی بیضه بیوپسی های مرد عقیم را که از سال 67 تا انتهای سال 74 در آزمایشگاههای خصوصی انجام شده بود مرور کرده و همچنین اسپوگرام 50 بیمار را با نمای آسیب شناسی مربوطه مطابقت دادیم. نتایج به شرح زیر می باشد: از میان 7 نمای پاتولوژی بیشترین درصد 33/39% مربوط به ن ...

هدف از اجرای این طرح تعیین فراوانی تطابق نتایج پاپ اسمیر یا بیوپسی هیسترکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سالهای 75 تا 77 و همچنین تعینی توزیع سنی بیماران مبتلا به سرطان گردن رحم در بیماران وارد شده به این مطالعه و مقایسه آن با سایر منابع بوده است. در این تحقیق با بررسی زونگن های سیتولوژی بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی پاپ اسمیرهای انجام شده مورد بررسی قرار گرفت و سپس با پاسخ بیوپسی فرد مربوطه در دفاتر پاتولوژی همان بخش مورد مقایسه قرار گرفت قابل ذکر ...

این تحقیق شامل بررسی آماری نتایج حاصل از بیوپسی‌های کبد در اطفال است که در بیمارستان قائم و در طی سالهای 1364 تا دیماه 1371 صورت گرفته جمعیت مورد مطالعه 218 بیمار بین سنین 9 روز تا 14 سال بودند که به علل مختلف مراجعه و در بخش اطفال بستری شده‌اند . در این بیماران تشخیص نهایی به وسیله بیوپس کبد داده شده و تمام اقدامات توجهات لازم قبل از انجام بیوپسی صورت گرفته است تا خطری برای بیمار بوجود نیاید . نتایج آسیب‌شناسی در این بیماران عبارتند از : -1 بیماری ذخیره گلیکوژن 22 درصد -2 آت ...
نمایه ها:
کودک | 
سن | 
1364-1371 | 
بیمار | 
کبد | 

ناباروری مردان در مجموع حدود 47% از علل شناخته شده عدم بچه دار شدن یک زوج را تشکیل می دهد که 20% بصورت انحصارا در مرد و 27% در مرد و همسرش می باشد. علل ناباروری مردان در چهار حیطه محور هیپتالاموس هیپوفیزی بیضه های 40-30% نقایص پس از بیضه 20-10% و غیر قابل طبقه بندی 50-40% می گنجد. در مطالعه ای گذشته نگر در مقطع زمانی 77-1368 بر روی همه بیماران مذکر مراجعه کننده به علت ناباروری که مشکل ناباروری در همسرشان رد شده و از آنها بیوپسی بیضه ها نیز به عمل آمده بود. وضعیت منی یافته های ...
نمایه ها:
رویان | 
بیضه | 

هدف از این مطالعه که به صورت توصیفی-مقطعی و پرسشنامه ای صورت گرفت تعیین میزان فراوانی انگلها در نمونه های بیوپسی مرکز پاتولوژی بیمارستان شهید رهنمون یزد طی سالهای 1380-1373 بود . در مطالعه ماجمعا در این هشت سال 165 نمونه بدست آمد که 83 نمونه از مرد و 82 نمونه مربوط به زن بود . این 165نمونه بیوپسی مثبت از نظر انگل کلا6 نوع انگل را شامل شد . ...

H. pylori‎‏‏‎‏‎‎‏ بعنوان مهمترین عامل ایجاد گاستریت، زخم معده، زخم دودنال و احتمالاٌ سرطان معده شناخته شده است. این باکتری اساساٌ بوسیله تماس فرد به فرد عمدتاٌ از طریق دهانی-مدفوعی انتقال پیدا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از تکنیک پلیت گرادیان دو بعدی و پس از جدا کردن H. pylori‎‏‏‎ از 18 نمونه از مجموع 60 نمونه بیوپسی بیماران در شهر کرمان و بررسی میزان حساسیت دارویی ایزوله‌ها در برابر آنتی‌بیوتیکها و افشردگی‌های گیاهی مختلف، اثرات ضد میکروبی این آنتی‌بیوتیکها و افشرده‌های ...